0905 528 882enlap@enlap.sk

Študijné pobyty v zahraničí pre stredoškolákov

Stredoškolský program

Výmenné programy

Pre konkrétne informácie o stredoškolskom štúdiu a vzdelávacom systéme zvoľte krajinu:

VEĽKÁ BRITÁNIAŠKÓTSKOÍRSKO, MALTAKANADAUSAFRANCÚZSKONEMECKO, RAKÚSKOŠPANIELSKOTALIANSKOHOLANDSKOŠVÉDSKO, FÍNSKO, DÁNSKO, NÓRSKORUSKO, ŠVAJČIARSKO

Stredoškolské štúdium v zahraničí - všeobecné informácie

ENLAP sprostredkúva stredoškolské štúdium v zahraničí od roku 2004, kedy sme vstúpili do Európskej únie. Máme s touto činnosťou bohaté skúsenosti.

Našou prednosťou je to, že po umiestnení študenta sme s ním naďalej v kontakte a nezabúdame naňho.

V prípade problémov sme vždy nápomocní a vieme ako vyriešiť krízové situácie. Naši študenti sú šikovní a problémy sa zvyčajne riešia len ohľadom dochádzky, samostatnosti, majú ťažkosti so stravovacími návykmi a komunikáciou s rodinou. Čo sa týka známok z jednotlivých predmetov, je to porovnateľné so štúdiom u nás. Niekto je lepší v matematike, niekto exceluje v zemepise a histórii.

Rozhodujúce dôvody prečo si zvoliť štúdium na strednej škole

  1. Štúdium na strednej škole vám umožní ľahšie sa dostať na vysoké školy a univerzity nie len na Slovensku, ale po celom svete.
  2. Naučíte sa plynulo komunikovať v danom jazyku. Zlepšíte si aj vaše iné jazyky, ktoré ovládate, pri nadviazaní priateľstva so zahraničnými študentmi v škole.
  3. Budete mať možnosť bývať v komunite iných zahraničných študentov, s ktorou si vytvoríte dlhodobé vzťahy a ktorá vám pomôže zvyknúť si na novú kultúru a osvojiť si nový jazyk.
  4. Nájdete tu mnoho priateľov z iných krajín.
  5. Naučíte sa samostatnosti.
  6. Váš životopis vám otvorí dvere k pracovným agentúram, ktoré vám nájdu dobre platené pozície v budúcom povolaní.
Motivácia

Študent by mal sám iniciovať želanie študovať na strednej škole. Nemalo by ísť iba o rozhodnutie rodičov, ide predovšetkým o rozhodnutie študenta samotného, pretože od neho sa očakáva schopnosť samostatného rozhodovania, záujem a pozitívny prístup k štúdiu, ochota a tolerancia pri zapojovaní sa do činností školy a rodinného života hostiteľskej rodiny, schopnosti prekonávať najrôznejšie prekážky.

Zahraničné školy

Študenti z cudzích krajín, vrátane Slovenska, sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Naša agentúra ponúka štúdium na štátnych a súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností v spolupráci so študijným poradcom.

Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú pomoc pri štúdiu a najmä v problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. Len v prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka, prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola.

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa vyžaduje dobrá znalosť jazyka krajiny, v ktorej sa rozhodol absolvovať stredoškolský pobyt. Čím lepšie ovláda cudzí jazyk, tým viac mu pobyt prinesie. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Týka sa to najmä súkromných škôl. Jazykovú prípravu však ponúkajú aj niektoré štátne školy. Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná a na iných spoplatňovaná.

Preto je dôležité zistiť úroveň jazykových znalostí každého uchádzača. Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu iný, ktorý umožňuje poskytnutie extra jazykovej prípravy. Ak sa študent prihlási v dostatočnom časom predstihu, môže sa do začiatku nástupu zdokonaliť na jazykových kurzoch doma alebo v zahraničí.

V niektorých krajinách je nutné absolvovať pred samotným programom jazykovú prípravu ak znalosti jazyka nie sú dostatočné. O finančných nákladoch študentov vždy dopredu informujeme.

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je možné na internátoch (rezidenciách) alebo v hostiteľských rodinách.

Internáty (rezidencie) umožňujú študentom prežívať každodenný život v spoločnosti ďalších miestnych a zahraničných študentov. Študenti si rýchlejšie nájdu priateľov, nemusia do školy dochádzať miestnou dopravou, môžu sa venovať rôznym aktivitám a športom v areáli rezidencie či školy. Študentská izba je vybavená nábytkom, stolom a stoličkami, posteľou, zrkadlom, toaletným stolíkom. Rezidencia je vybavená práčovňou a žehliacimi potrebami, za ich užívanie sa platí. O čistotu izby sa stará študent. Spravidla sú v rezidenciách kuchynky, ktoré v prípade záujmu slúžia študentom na prípravu jedál. Študenti majú k dispozícii WiFi alebo WLAN prístup na internet.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa. V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v menších mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky. Ak by študent chcel byť umiestnený v konkrétnej geografickej časti, vždy sa požiadavke snažíme vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy.

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak vzniknú problémy medzi rodinou a študentom. Môže nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria, napr. vzdialenosť do školy, pracovná vyťaženosť, náhle ochorenie, novovzniknuté osobné problémy... . V tom prípade koordinátor pre študenta nájde inú rodinu.

Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia. Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, všetky náklady znáša rodič študenta.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V niektorých programoch je poistenie priamo zahrnuté v cene, v iných programoch zahraniční partneri poistenie ponúkajú a študent má na výber - buď poistenie zahraničnej inštitúcií alebo komplexné cestovné poistenie prostredníctvom poisťovne na Slovensku.

Vybavenie prídavku na dieťa

Najprv je potrebné požiadať MŠ SR o posúdenie štúdia. K tomu je potrebné dodať potvrdenie zahraničnej školy o návšteve. MŠ SR vydá rozhodnutie o rovnocennosti štúdia.

Potom je potrebné požiadať Úrad práce, soc. vecí a rodiny o prídavok na dieťa. K žiadosti je nutné priložiť potvrdenie zahraničnej školy o návšteve a rozhodnutie MŠ SR o rovnocennosti štúdia. Obvodný úrad následne obnoví rozhodnutím prídavky na dieťa a upovedomí rodiča o tom listom.

Späť hore