0905 528 882enlap@enlap.sk

Štúdium a vzdelávanie v Kanade

Kanada – krajina vyhľadávaná tisíckami študentov

Uvažujete o štúdiu v zahraničí? Myšlienky študentov častokrát smerujú do Kanady. Pre štúdium v zahraničí je Kanada skvelá voľba aj z toho dôvodu, že vám dá predpoklad na naozaj úspešnú kariéru. Práve preto vám v tomto článku priblížime, prečo je dobré zvážiť stredoškolské štúdium v zahraničí, a to konkrétne práve v tejto krajine. Študijný pobyt v zahraničí zvažuje množstvo študentov. Benefity, ktoré okrem iného poskytuje sú aj jazyky či cestovanie. Pri písaní tohto blogu sme sa opierali o konkrétne výsledky medzinárodného hodnotenia žiakov základných a stredných škôl, ktoré uvádza OECD PISA, a taktiež o renomované hodnotiace rebríčky svetových univerzít.

Čo si predstavíte pod slovným spojením štúdium v Kanade? V prvom rade je táto atraktívna a potenciálna študijná destinácia zaujímavou kozmopolitnou krajinou s výrazne multikultúrnym charakterom. To znamená, že sa vyznačuje mimoriadne etnickou rozmanitosťou. Vďaka tomu sa tu môžete stretnúť s národnostnou pestrosťou v rámci kultúrnych prejavov a aj tradícií. Rasizmus a akékoľvek narážky tohto druhu tu nemajú priestor a sú takmer neznámymi pojmami.
           
Krajina javorového listu patrí medzi najvyspelejšie krajiny sveta s vysokou životnou úrovňou, a preto je aj vzdelávanie v Kanade a školstvo v Kanade na veľmi vysokej úrovni. Tvorí ju 10 provincií a 3 teritória. Ekonomický aspekt nájdete spomenutý na konci tohto článku.

Vzdelávanie v Kanade

Vzdelávanie a výmenné pobyty v zahraničí sú jedným z kľúčov k možnosti nájsť si v čase vysokej nezamestnanosti dobré zamestnanie či už v rodnej krajine, alebo zahraničí. Výhody štúdia v Kanade alebo tiež všeobecne stredoškolského pobytu v zahraničí sú, že vám dajú okrem vzdelania aj úžasný všeobecný rozhľad, množstvo kontaktov a skúseností.
           
Podľa OECD patrí Kanada medzi krajiny s najvyššou vzdelanosťou na svete. Viac ako 56 % dospelých obyvateľov má dosiahnutý niektorý stupeň terciárneho vzdelania (zdroj č.:1). Krajina vo veľkej miere investuje do vzdelávania a prispieva doň 5,9 % HDP (zdroj č.:2). V porovnaní so Slovenskom je to viac ako 2 % HDP (zdroj č.:3). A to je celkom motivujúce, však?
 
Vzdelávací systém je decentralizovanejší, ako napríklad vzdelávací systém v USA, čo znamená, že patrí do správy provincií a teritórií. O vzdelávacom systém môžete nájsť podrobnejšie informácie na našej stránke:

https://www.enlap.sk/vseobecne-informacie-stredne-skoly-kanada


Viete, aké sú univerzity a školy v Kanade?

Vzdelávací systém v Kanade patrí medzi najlepšie na svete. Kanadské univerzity sa umiestňujú na vysokých miestach v rámci najznámejších prestížnych hodnotiacich rebríčkov. Medzi 3 najrenomovanejšie rebríčky hodnotiace svetové univerzity patria (zdroj č.:4):
 

  1. World University Rankings(Times Higher Education) – ide o britský rebríček top svetových vysokých škôl. V roku 2021 mala Kanada zastúpenie 5 univerzít v prvej stovke. University of Toronto sa umiestnila na 18. mieste. Slovensko v tomto rebríčku zastúpenie nemá.

  2. Academic Ranking World Universities – je to prvý globálny univerzitný rebríček. Najlepšia univerzita v Kanade University of Toronto bola v roku 2021 na 22. mieste. V tomto rebríčku má Kanada zastúpených až 28 univerzít. Univerzita Komenského v Bratislave sa v ňom umiestnila v šiestej stovke.

  3. QS World University Rankings – v roku 2021 sa v tomto hodnotiacom rebríčku nachádzalo 26 kanadských univerzít. University of Toronto bola na 25. mieste. Až 10 kanadských univerzít sa nachádza medzi prvými 250 univerzitami. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa nachádza v šiestej stovke.

Stredné školy v Kanade

Nastaveným zrkadlom, ktorý hovorí o úrovni stredných škôl v rôznych krajinách sveta, nám môžu byť výsledky štúdie PISA (Programme for International Student Assessment).
 
Štúdia OECD PISA je program medzinárodného hodnotenia žiakov ZŠ a SŠ, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania žiakov v posledných ročníkoch povinnej školskej dochádzky. Štúdia PISA prebieha každé tri roky. Študentov monitoruje už od roku 2000. Cieľom PISA je sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a na základe jej výsledkov zlepšovať vzdelávaciu politiku.
 
 NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) v Národnej správe PISA 2018 uvádza: ,,Výsledkom PISA je informácia o tom, na akej úrovni zvládli žiaci osvojenie si zručností, ktoré sa v súčasnosti celosvetovo považujú za dôležité, a to nielen pre úspešný vstup na trh práce: schopnosť riešiť problémy, schopnosť kriticky myslieť, vyvodiť logické závery, v texte vyhľadať potrebné informácie, rozlíšiť dôveryhodnosť zdroja, a pod.“
 

Výsledky PISA – Cyklus 2018 (zúčastnilo sa 79 krajín)

 Testovali sa nasledovné oblasti: čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť a prírodovedná gramotnosť:

  • čitateľská gramotnosť: Kanada 6. miesto, Slovensko 41. miesto;
  • matematická gramotnosť: Kanada 12. miesto, Slovensko 32. miesto;
  • prírodovedná gramotnosť: kanadskí študenti 8. miesto, slovenskí študenti 41. miesto. 

Dôležitým meradlom kvality vzdelávania je aj úspešnosť ukončenia stredoškolského štúdia. Kanada je druhou najlepšou krajinou na svete v úspešnosti absolvovania strednej školy.

Kanada a jej prístup k zahraničným študentom

Už vieme, že Kanada má systém vzdelávania na veľmi vysokej úrovni a že by ste štúdium na strednej skole v zahraničí v tejto krajine rozhodne neľutovali. Určite vás však tiež zaujíma, aký má Kanada prístup k zahraničným študentov. V prvom rade treba povedať, že táto krajina patrí medzi tie s najvyšším počtom zahraničných študentov. Po Spojených štátoch a Austrálii patrí Kanade tretia priečka v počte medzinárodných študentov (zdroj č.:5).
 
Kanada v roku 2019 spustila novú medzinárodnú stratégiu vzdelávania, zameranú na udržanie postavenia Kanady ako top destinácie zameranej na kvalitné vzdelávanie, výskum a prácu. Ide o tzv.: Bulding on Success: International Education Strategy (2019 – 2024). Kanada vie, ako integrovať zahraničných študentov do vzdelávacieho procesu a robí to na vysokej úrovni aj pomocou vyššie spomenutej národnej stratégie.
 
Univerzity a stredné školy v Kanade sa dlhodobo orientujú na zahraničných študentov. S podporou federálnej vlády vzniklo množstvo projektov na podporu zahraničných študentov v oblasti financovania štúdia, možností štúdia a poradenstva. Počas poslednej dekády sa počet zahraničných študentov strojnásobila v roku 2020 bola Kanada na 3. mieste po Spojených štátoch amerických a Veľkej Británii (zdroj č.:6) Oproti roku 2019 je to viac ako 15 % nárast študentov. Top tri krajiny, z ktorých študenti vycestovali do Kanady za štúdiom v roku 2020, boli: India, Čína a Francúzsko. Celkový počet zahraničných študentov v Kanade tvorí až 40 % študentov. Najvyšší počet zahraničných študentov je v provincii Ontário, kde sa vzdeláva 46 % zahraničných študentov z celkového počtu študentov na všetkých stupňoch vzdelávania, t. j. od primárneho až po terciárne vzdelávanie (zdroj č.:7).
 
Štúdium v Kanade má veľa benefitov, či už sa rozhodnete pre jedno z väčších multikultúrnych živých miest alebo menšie mestá. Rok na strednej škole v zahraničí pre vás bude jednoznačne znamenať aj štúdium cudzích jazykov v zahraničí, pretože akákoľvek stredná škola v Kanade sa tiež orientuje aj na štúdium cudzích jazykov. Obdobie štúdia a života v Kanade bude výrazne formovať vašu osobnosť a otvárať vám nové príležitosti na trhu práce v zahraničí alebo na Slovensku. Dostane sa vám iný pohľad na multikultúrny svet a kvalitu života. Medzi ďalšie výhody patrí, že budete študovať v bezpečnom, priateľskom prostredí a zároveň sa budete vzdelávať v krajine, ktorej vzdelávací systém sa zaraďuje medzi tie najlepšie na svete. Dobrou správou je, že náklady na štúdium sú porovnateľné s ostatnými anglicky hovoriacimi krajinami.
 

Kanada v číslach

# 1. miesto – výročná správa US News & World Report hodnotí Kanadu za rok 2021 ako najlepšiu krajinu v rámci kvality života.
#10. miesto – najväčšia ekonomika na svete (zdroj č.:8)
#20. miesto – hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa (zdroj č.:9)
#3. miesto – ochrana ľudských práv (zdroj č.:10)
#1. miesto – najvzdelanejšia krajina (56 % obyvateľstva má ukončený aspoň prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - zdroj č.:11) 
#2. miesto – Global Cleantech Innovation Index (index čistých technológií). Kanada pristupuje k riešeniu klimatických zmien už od roku 1988 a svoje prostriedky smeruje do zlepšovania životného prostredia a inovácií v oblasti čistých technológií.

Popredné miesta si udržuje aj v analýze OECD – Index lepšieho života, ktorá hodnotí ukazovatele ako vzdelávanie, zamestnanosť, príjmy, ochrana životného prostredia, občianska angažovanosť, zdravie, spokojnosť so životom, osobná bezpečnosť a iné. Kanadu a Slovensko si môžete porovnať tu: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/canada/.

 

Zdroje sú v odklikoch priamo v článku a nižšie:

1.: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-educated-countries
2.: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=CAN&treshold=10&topic=EO
3.: https://eraportal.sk/aktuality/eurostat-vydavky-verejnej-spravy-v-eu-na-vzdelavanie/
4.: https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings
5.: https://www.cicnews.com/2020/02/642000-international-students-canada-now-ranks-3rd-globally-in-foreign-student-attraction-0213763.html#gs.xk3258
6.: "Global Mobility Trends". Institute of International Education. Retrieved 20 March2021
7.: https://cbie.ca/infographic/
8.: https://www.mzv.sk/documents/10182/620840/Kanada+-+ekonomick%C3%A9+inform%C3%A1cie+o+terit%C3%B3riu+2019/138310de-fa29-4a01-b100-ccd9700004c6?version=1.5&previewFileIndex=
9.: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
10.: https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/the-10-countries-that-care-the-most-about-human-rights-according-to-perception
11.: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-educated-countries

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore