0905 528 882enlap@enlap.sk

Stredné školy, Írsko, všeobecné informácie

Írske školy majú vysokú úroveň, patria medzi najlepšie na svete. Maturita, získaná v Írsku je uznávaná renomovanými univerzitami  v UK, Európe, USA a ďalšími špičkovými školami na celom svete.

Školská dochádzka je povinná od 6 do 16 rokov.

Stredné školstvo sa rozdeľuje do troch hlavných typov - stredné školy, odborné školy a všeobecnovzdelávacie komunitné školy. Stredné školy tradične poskytujú akademické vzdelávanie (grammar schools), kým odborné školy sú zamerané na rozvoj manuálnych zručností a prípravu mladých ľudí na remeslá. 

Írsky systém vzdelávania na druhom stupni sa rozdeľuje do dvoch stupňov - nižší (Junior) a vyšší (Senior) cyklus.

Nižší cyklus trvá tri roky a navštevujú ho žiaci vo veku 12 - 15 rokov. V 1., 2. a 3. ročníku nižšej strednej školy sa žiaci učia 9 všeobecnovzdelávacích predmetov a po 3. ročníku absolvujú záverečnú skúšku (Junior Certificate Examinations). Zahraniční študenti si v nižšom cykle musia vziať 2 povinné predmety  - angličtinu a matematiku a niekoľko voliteľných predmetov ( prírodné vedy a techológia, cudzie jazyky, umenie, hudba, dejepis, zemepis). 

Po ukončení tohto cyklu asi 80% mladých ľudí postúpi do vyššieho cyklu.

Medzi nižším a vyšším cyklom existuje 4. ročník tkzv Transition Year. Je to vyrovávací alebo prípravný/Transition ročník pre 15 - 16-ročných študentov a jeho úlohou je pripraviť študentov na posledné 2 maturitné ročníky, ktoré sú náročné a nie každý študent je na ten skok pripravený. V maturitnom štúdiu potom nemajú problémy. Mnohé írske školy majú Transition Year už ako povinný ročník. V Transition ročníku majú študenti až do 12 predmetov

Vyšší cyklus  5. a 6. ročník je zameraný na prípravu mladých ľudí vo veku 16 - 18 rokov na vstup do života spoločnosti alebo na ďalšie štúdium na školách tretieho stupňa. Vyšší cyklus končí záverečnými skúškami/maturitou a výstupným vysvedčením Leaving Certificate. Študenti majú 5 až 7 predmetov. Angličtina a matematika sú povinné. Medzi voliteľnými predmetmi sú prírodovedné predmety, technológia, jazyky, umenie, hudba, dejepis, zemepis...

Študenti nosia školské uniformy. Školy sa delia na chlapčenské, dievčenské alebo zmiešané. Školský rok má 3 semestre.

Všetky školy majú širokú ponuku športov, klubov a krúžkov po vyučovaní. Učitelia sú veľmi priateľskí a povzbudzujú študentov, aby sa aktívne zapájali na hodinách a vyjadrili svoj názor. Učitelia sa často zapájajú do mimoškolských aktivít, aby sa bližšie spoznali so žiakmi.

Zahraničné školy

Študenti z cudzích krajín vrátane Slovenska sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Naša agentúra ponúkajú štúdium na štátnych a na súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov, platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností a v spolupráci so študijným poradcom.
Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú individuálnu pomoc pri štúdiu a najmä v  problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. Avšak v prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola.

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa vyžaduje dobrá znalosť  jazyka krajiny, v ktorej sa rozhodol absolvovať  stredoškolský pobyt. Čím lepšie ovláda cudzí jazyk, tým viac mu pobyt prinesie. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Týka sa to najmä súkromných škôl.  Jazykovú prípravu však ponúkajú aj niektoré štátne školy.  Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná na iných spoplatňovaná.

Preto je dôležité zistiť úroveň jazykových znalostí každého uchádzača. Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu iný, ktorý umožňuje poskytnutie extra jazykovej prípravy. Ak sa študent prihlási v dostatočnom časom predstihu, môže sa do začiatku nástupu zdokonaliť na jazykových kurzoch doma alebo v zahraničí. V niektorých krajinách je nutné absolvovať pred samotným programom jazykovú prípravu ak znalosti jazyka nie sú dostatočné. O finančných nákladoch študentov vždy dopredu informujeme.

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je možné na internátoch (rezidenciách) alebo v hostiteľských rodinách.

Internáty (rezidencie) umožňujú študentom prežívať každodenný život v spoločnosti ďalších miestnych a zahraničných študentov. Študenti si rýchlejšie nájdu priateľov, nemusia do školy dochádzať miestnou dopravou, môžu sa venovať rôznym aktivitám a športom v areáli rezidencie či školy. Študentská izba je vybavená nábytkom, stolom a stoličkami, posteľou, zrkadlom, toaletným stolíkom. Rezidencia je vybavená práčovňou a žehliacimi potrebami, za ich užívanie sa platí. O čistotu izby sa stará študent. Spravidla sú v rezidenciách kuchynky, ktoré v prípade záujmu slúžia študentom na prípravu jedál. Študenti majú k dispozícii WiFi alebo WLAN prístup na internet.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa.  V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je  umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky. Ak by študent chcel byť umiestnený v konkrétnej geografickej časti, vždy sa požiadavke snažíme vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy.

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak nastanú problémy medzi rodinou a študentom. Môže nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria. V tom prípade koordinátor pre študenta nájde inú rodinu.

Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia. Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, všetky náklady znáša rodič dieťaťa.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V niektorých programoch je poistenie priamo zahrnuté v cene, v iných programoch zahraniční partneri poistenie ponúkajú a študent má na výber - buď poistenie zahraničnej inštitúcie alebo komplexné cestovné poistenie prostredníctvom poisťovne na Slovensku.

 

 

Späť hore