0905 528 882enlap@enlap.sk

Výmenný pobyt - stredná škola v zahraničí - najčastejšie otázky

V tomto článku sme zhrnuli vaše najčastejšie otázky k stredoškolským výmenným pobytom a taktiež aj niektoré dôležité a užitočné informácie, ktoré by mal každý študent vedieť skôr, než podá prihlášku.

Hlavnou črtou výmenného programu je princíp dobrovoľnosti, čo znamená, že hostiteľské rodiny nie sú platené, ale sú to dobrovoľníci.

Rozhodli sa vziať si a starať sa o zahraničného študenta, pretože je to pre nich skvelá skúsenosť. Dozvedia sa o inej kultúre a jazyku a nemusia pritom nikam cestovať. Nadviažu dlhotrvajúce vzťahy so svojím novým „synom“ alebo „dcérou“ a keď sa tento študent vráti do svojej domoviny, budú mať priateľa v inej krajine. Členovia hostiteľskej rodiny trávia každodenný život s výmenným študentom. Hostiteľské deti získajú širší pohľad na svet, dozvedia sa viac o geografii, komunikácii a medzinárodných kultúrach. Ak sú hostiteľské deti malé, pravdepodobne budú mať radi veľkého brata alebo sestru z inej krajiny. Hostiteľské rodiny vytvárajú pozitívne dojmy o ich krajine a jej obyvateľoch, búrajú zaužívané stereotypy a podporujú vzájomné porozumenie a rešpekt.

Ak chce študent vedieť, na akej škole, v akej lokalite absolvuje stredoškolské štúdium v zahraničí, je preňho vhodnejší program s platenými rodinami. Študent si môže vyberať z našej širokej ponuky konkrétnych škôl, lokalít a môže špecifikovať svoje predstavy a požiadavky aj pri výbere rodiny. Ak Organizátor dokáže splniť podmienky, urobí to. Ak nie, ponúkne iné možnosti. Pri výmennom programe toto nie je možné.

Aký je rozdiel medzi výmenným programom a klasickým stredoškolským programom?

Pri výmenných stredoškolských pobytoch sú hostiteľské rodiny dobrovoľníci. Študent si nemôže klásť podmienky, ale musí akceptovať ponuku Organizátora. Ak má študent špecifické požiadavky v oblasti stravovania, rodiny, školy, potom je vhodnejší štandardný typ programu s platenými rodinami. V klasickom stredoškolskom pobyte je ubytovanie zabezpečené v platených hostiteľských rodinách alebo v internátoch. 

Aké sú predpoklady úspešného umiestnenia na výmenný pobyt?

Študent by nemal mať psychické ani zdravotné ťažkosti, žiadne obmedzenia v stravovaní. V prípade, ak má študent zdravotný, psychický problém, vhodný je štandardný program s platenými rodinami alebo stredná škola s ubytovaním v rezidencii. Ďalšími požiadavkami sú dobré študijné výsledky, absolvovanie jazykové testu z angličtiny, ak si to Organizátor vyžaduje. V krajinách, kde nie je úradným jazykom angličtina, je vhodné ovládať domáci jazyk aspoň na úrovni A1 (Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko).

Môže si študent zvoliť,akú by chcel rodinu?

Nie, študent musí akceptovať podmienky Organizátora a jeho výber rodiny.

Môže si študent zvoliť typ školy a lokalitu?

Nie, študent musí akceptovať ponuku Organizátora, avšak v prípade, ak študent podá prihlášku na pobyt do určitého termínu, môže si vybrať za príplatok región. Záleží od konkrétnej destinácie. 

Do akej rodiny môže byť študent umiestnený?

Hostiteľskú rodinu môže predstavovať okrem spolu žijúcich osôb v príbuzenskom vzťahu aj samostatne žijúca osoba, osoby žijúce v partnerskom zväzku alebo bezdetná rodina.

Môže študent zmeniť rodinu, ak v určenej nebude spokojný? 

Výmena rodín je možná len v prípade, ak sa v rodine stane nejaká závažná udalosť a ďalej nemôže hosťovať študenta. Ak sa vyskytne v rodine vážny problém, je potrebné ihneď kontaktovať lokálneho koordinátora. Organizátor prešetrí situáciu a rozhodne o riešení. Nie je možná výmena rodiny, ak rozpor vznikol z dôvodu vážneho porušeniu pravidiel študentom. Jednotlivé porušenia vyhodnocuje výlučne Organizátor pobytu. V prípade mimoriadneho porušenia pravidiel je študent okamžite z programu vylúčený.

Ako sa správať v rodine?

Študent by sa mal snažiť prispôsobiť sa rodine. Nie je dobré,ak študent pridlho používa sociálne siete, smartfón či tablet a považuje ubytovanie v hostiteľskej rodine za hotel. Študent by si mal v izbe udržiavať poriadok a po sebe si poupratovať tak ako doma. Študent sa stáva súčasťou hostiteľskej rodiny, ktorá očakáva, že sa bude aktívne zapájať do každodenného života. Ak sa študent prihlási na záujmové krúžky a aktivity, nemôže rátať s tým, že ho rodina bude na tieto aktivity voziť.

Kto vyberá rodinu?

Rodiny vyberá Organizátor. Musia byť bezúhonné, to znamená, že musia mať čistý register trestov a podmienky v rodine musia spĺňať štandardy Organizácie, t. j., aby prostredie bolo čisté, študent mal v izbe posteľ a stôl na písanie...

Vyberá sa najprv škola alebo rodina?

Organizátor najprv nájde hostiteľskú rodinu a potom v jej okolí hľadá školu.

Môžu študenta vylúčiť z programu?

Áno, v prípade vážneho porušenia pravidiel Organizátora alebo poskytovateľa (škola, rodina) bude študent okamžite vylúčený a musí opustiť krajinu bez akéhokoľvek nároku na vrátenie uhradenej sumy za pobyt alebo jej časti. 

Čo sú vážne porušenia pravidiel programu?

Študent bude s pravidlami dopredu oboznámený, týkajú sa napríklad alkoholu, drog, tabaku atď. 

Na aké školy sú študenti umiestňovaní?

Študenti sú vo výmenných programoch umiestňovaní na štátne školy. 

Čo obsahuje prihláška na výmenný program?

Prihláška obsahuje: informácie o študijných výsledkoch, motivačný list, list rodine, odporúčanie domácej školy alebo učiteľa anglického jazyka, potvrdenie od lekára, fotoalbum alebo videoprezentáciu študenta, kde sa predstaví potenciálnej rodine. Prihlášku vždy skontrolujeme a poradíme študentovi,ak by bolo potrebné niečo prepracovať. Záleží nám na tom, aby prihláška bola vyplnená správne.

Kedy študent dostane akceptačný list zo školy?

Akceptačný list pošle Organizátor vtedy, ak študent spĺňa všetky podmienky na štúdium a po prijatí kompletnej prihlášky.

Kam môže byť študent umiestnený?

Záleží od krajiny. Spravidla sú to menšie mestá a vidiek kvôli bezpečnosti.

Kedy si študent môže začať vybavovať víza?

V krajinách, kde je vízum potrebné, ho môže študent začaťvybavovať ihneď po získaní akceptačného listu od Organizátora a dokumentov potrebných na žiadosť o vízum.

Kedy dostane študent informácie o rodine?

V prípade nástupu na stredoškolský pobyt v septembri môže Organizátor poslať umiestnenie už v máji alebo júni. Organizátor však môže poslať informácie o rodine na poslednú chvíľu, to znamená posledný možný deň stanovený na umiestnenie. Môže sa stať, že ak Organizátor nedokáže pre študenta nájsť permanentnú hostiteľskú rodinu, umiestnia ho do dočasnej rodiny, pokým nenájdu stálu hostiteľskú rodinu. Ak Organizátor študenta nedokáže umiestniť, vráti celú sumu za pobyt.

Ak podá študent prihlášku v predstihu, bude mať aj informácie u umiestnení do rodiny skôr?

Nie, termín podania prihlášky nemá vplyv na to, či študent dostane informácie o umiestnení do rodiny v máji alebo v auguste len pár dní pred odletom. Termín podania prihlášky však má vplyv na to, či Organizátor ešte má, alebo už nemá voľné miesta v programe.

Kedy dostane študent informácie o umiestnení?

Organizátor môže poslať informácie o škole a rodine na poslednú chvíľu, to znamená posledný možný deň stanovený na umiestnenie.

Aké predmety bude študent mať? 

Študent si vyberie také predmety, aké budú v ponuke školy, závisí to najmä od vzdelávacieho systému v danej krajine, napr. vo Veľkej Británii si študent vyberá 3 predmety. V USA, Írsku, Kanade, Malte, Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Holandsku alebo v škandinávskych krajinách to je viac predmetov a výber je z povinných a voliteľných predmetov. Rozhodujúce slovo má však riaditeľ zahraničnej školy.

Dostane študent po skončení výmenného pobytu „vysvedčenie“?

Školy v zahraničí nemajú takú formu vysvedčení ako u nás na Slovensku. Po ukončení štúdia škola v zahraničí vydá oficiálny dokument o absolvovaní, avšak známka môže byť ekvivalentom, t. j. hodnotenie v písmenách (A – F), v percentách alebo aj slovne, čo je v zahraničí bežné. Každý študent je povinný na začiatku pobytu informovať zahraničnú školu o tom, aký doklad bude na konci štúdia potrebovať.

Kedy si môže študent kúpiť letenku?

Len čo Organizátor pošle informácie o umiestnení do rodiny a do školy, môže si študent zakúpiť letenku. S rezerváciou letenky v prípade záujmu radi pomôžeme.

Môže sa stať, že škola študenta neumiestni?

Áno, môže sa to stať. 

Ak nastanú problémy v škole, v rodine, kde ich študent môže riešiť?

Študent rieši problémy najprv s lokálnym koordinátorom. Ak sa nedarí problémy vyriešiť, študent kontaktuje nás. Ak už študent pricestuje domov alebo sa o probléme dovtedy nezmieni, nedokážeme pomôcť ani my ani Organizátor. Vždy treba problém riešiť okamžite.

Aká je cena výmenného programu v porovnaní so štandardným programom, kde sú platené rodiny?

Ceny máme uvedené na našej stránke. Nájdete tam konkrétne informácie o tom, čo je a čo nie je zahrnuté v cene. Ceny sa odvíjajú od destinácie a poplatkov navyše, ako sú víza a letenky. Sú však oveľa nižšie ako ceny s plateným ubytovaním.  V UK treba rátať s vysokými vízovými poplatkami v sume približne 800 GBP, v USA s vyššou cenou letenky, najmä ak študent dostane potvrdenie o umiestnení len pár dní pred odletom. To všetko sa môže cenovo nabaliť a v konečnom dôsledku môže byť výmenný pobyt v USA a UK drahší ako štandardný pobyt v Írsku, kde je vzdelávanie na vysokej úrovni, alebo na Malte, či v škandinávskych krajinách, kde je rovnako vysoká úroveň vzdelávania. 

 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore