0905 528 882enlap@enlap.sk

Zmluvné podmienky ENLAP


Zmluva o sprostredkovaní jazykových kurzov a študijných pobytov v zahraničí 

Čl. I
Úvodné ustanovenia
 1. Zmluvný vzťah medzi ENLAP, s.r.o (ďalej len „Sprostredkovateľ“) a Klientom sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb.
 2. Predmetom zmluvného vzťahu je sprostredkovanie študijného pobytu v zahraničí (ďalej len „pobyt“) v rozsahu programu zvoleného Klientom na základe ponuky Sprostredkovateľa a úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri plnení predmetu zmluvného vzťahu.
 3. Sprostredkovanie stredoškolských a vysokoškolských pobytov je špecifikované v Zmluve o zabezpečení stredoškolského pobytu.
 4. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú Sprostredkovateľ a Klient spôsobilý na právne úkony, u osôb mladších ako 18 rokov ich zákonní zástupcovia.
 5. Zmluvný vzťah medzi Sprostredkovateľom a Klientom vzniká po zaslaní predbežnej elektronickej prihlášky vyplnenej na internetovej stránke Sprostredkovateľa – www.enlap.sk(ďalej len „Objednávka“), jej zaslaním emailom na webové sídlo Sprostredkovateľa a po zaplatení zálohy vo výške, v lehote a spôsobom určeným v Čl. 2 odsek 2.
 6. ENLAP, s.r.o. sprostredkúva jazykové kurzy a študijné pobyty v zahraničí na účet a v mene príslušných zmluvných partnerov.
 7. Po zaplatení zálohy je Sprostredkovateľ povinný za sprostredkovanie pobytu v rozsahu uvedenom v prijatej Objednávke alebo v rozsahu určenom v písomnej dohode medzi Sprostredkovateľom a Klientom. Sprostredkovateľ sa v rámci zabezpečenia pobytu zaväzuje sprostredkovať aj ďalšie služby spojené s pobytom v rozsahu a na základe prijatej Objednávky Klientom alebo po písomnej dohode s ním.
 8. Klient berie na vedomie, že  Sprostredkovateľ nie je Organizátorom ani Poskytovateľom pobytu alebo jeho časti, a že povinnosťou Sprostredkovateľa podľa týchto zmluvných podmienok  je len sprostredkovať Klientovi účasť na ním zvolenom pobyte. Organizátorom pobytu v závislosti od zvoleného pobytu je buď zahraničná organizácia alebo priamo škola, umiestňujúca Klienta na pobyt v súlade s programom uvedeným na stránkach Sprostredkovateľa alebo v prijatej Objednávke alebo v písomnej dohode medzi Sprostredkovateľom a Klientom. Poskytovateľom programu alebo jeho časti je škola alebo iné osoby zabezpečujúce program alebo jeho časť na základe zmluvy s Organizátorom.     
 9. Zabezpečenie pobytu zo strany Sprostredkovateľa je podmienené včasným vyplnením Objednávky Sprostredkovateľa alebo Prihlášky Organizátora na pobyt (ďalej len „Prihláška“) Klientom a jej prijatím Organizátorom. V prípade, ak nebude Objednávka alebo Prihláška Organizátorom prijatá a Klient a Sprostredkovateľ sa nedohodnú na zmene podmienok Objednávky, je Sprostredkovateľ povinný vrátiť zaplatenú Zálohu Klientovi, a to do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia neprijatia Objednávky alebo Prihlášky Sprostredkovateľovi. Klient je povinný v Objednávke alebo Prihláške uviesť pravdivé a úplné údaje vo vzťahu k požadovaným informáciám. Za škodu alebo inú ujmu spôsobenú Klientovi alebo inej osobe v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v Objednávke alebo Prihláške zodpovedá výlučne Klient.
 10. Sprostredkovateľ na základe zmlúv s Organizátorom je priamym sprostredkovateľom medzi Klientom a Organizátorom.             
 11. Ak je súčasťou programu ubytovanie v hostiteľskej rodine Organizátor alebo Poskytovateľ zabezpečuje ubytovanie v rodine,pričom hostiteľskú rodinu môže predstavovať okrem spolu žijúcich osôb v príbuzenskom vzťahu aj samostatne žijúca osoba, osoby žijúce v partnerskom zväzku alebo bezdetná rodina.
 12. Ak je súčasťou programu ubytovanie v hostiteľskej rodine,Organizátor pobytu je oprávnený počas pobytu študenta presťahovať do inej lokality a inej rodiny, ak pôvodná hostiteľská rodina z rozličných dôvodov už študenta nebude môcť hosťovať.                                                                                                                  
 13. V prípade, ak zmena rodiny nastane kvôli správaniu Klienta, ktoré je v rozpore s pravidlami Organizátora a zmena vyžaduje presun do novej rodiny, všetky náklady na prepravu hradí Klient. Rozhodnutie o presťahovaní do novej hostiteľskej rodiny alebo o vylúčení z programu je výlučne v kompetencii Organizátora pobytu.               
 14. Ak je súčasťou programu ubytovanie v iných ubytovacích zariadeniach ako rezidencia, apartmán, hotel, toto ubytovanie zabezpečuje Organizátor alebo Poskytovateľ.                                                                                                              
 15. V prípade vzniku udalostí vis maior, ktoré sú mimo dosahu Sprostredkovateľa a Organizátora a vylučujú ich zodpovednosť, je Organizátor oprávnený po predchádzajúcom informovaní Klienta na zmenu ubytovania Klienta alebo hostiteľskej rodiny Klienta.                                             
 16. V prípade vážnych problémov v ubytovaní sa Sprostredkovateľ zaväzuje prostredníctvom Organizátora v rámci svojich odborných skúseností problémy neodkladne riešiť. 
Čl. II
Cena
 1. Cena pobytov a služieb poskytovaných s pobytom je uvedená na Objednávke alebo je určená na základe písomnej dohody medzi Sprostredkovateľom a Klientom. Klient je povinný uhradiť cenu na účet Sprostredkovateľa, uvedenom na faktúre vystavenej Sprostredkovateľom, ktorý je povinný cenu pobytu previesť na účet Organizátora. 
 2. Ak je termín vystavenia zálohovej faktúry viac ako 35 dní pred nástupom na pobyt, výška zálohy je v európskych krajinách 250 Eur a v zámorí 350 Eur.  Ak je termín vystavenia zálohovej faktúry menej ako 35 dní pred nástupom na pobyt, je výška zálohy stanovená na celkovú cenu pobytu.
 3. Výška zálohy v stredoškolských pobytoch je špecifikovaná v Zmluve o zabezpečení stredoškolského pobytu a Klientovi oznámená pred odoslaním Prihlášky Organizátorovi. Pred úhradou zálohy sa platí registračný poplatok vo výške 250 Eur, registračný poplatok bude pri úhrade zálohy odpočítaný. 
 4.  Ak má Klient záujem o poistenie UNION sprostredkované Sprostredkovateľom, bude zálohy navýšená o cenu za poistenie. Na uzavretie poistenia je potrebné zaslať emailom rodné číslo Klienta alebo jeho zákonného zástupcu ak Klient nedovŕšil 15 rokov. Poistenie Sprostredkovateľ uzatvára po pripísani zálohy na účet. 
 5. Klient je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi na účet uvedený vo faktúre zálohu na cenu vo výške podľa odstavca 2 tohto článku do 7 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry Klientovi. 
 6. Sprostredkovateľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia zálohovej platby zaslať Klientovi potvrdenie o prijatí zálohy. 
 7. Sprostredkovateľ je povinný po pripísaní zálohy do 48 hodín a počas pracovných dní odoslať Organizátorovi Prihlášku alebo Objednávku.
 8. V prípade, že pobyt alebo služby poskytované s pobytom nebude môcť Organizátor zabezpečiť, navrhne Sprostredkovateľovi alternatívy pobytu alebo služieb poskytovaných s pobytom. Sprostredkovateľ písomne oznámi alternatívy Klientovi. V prípade že Klient zmeny neakceptuje, je Sprostredkovateľ povinný do 7 dní odo dňa oznámenia o neakceptovaní alternatívy vrátiť zálohu na účet Klienta, z ktorého Sprostredkovateľ zálohu prijal.
 9. V prípade, ak po potvrdení prijatia Objednávky alebo Prihlášky Organizátorom a obdržaním Akceptačného dokumentu Klientom budú požadované zmeny v Objednávke alebo Prihláške, Sprostredkovateľ po dohode s Organizátorom rozhodne, či je možné ich uskutočniť a v prípade, ak uskutočnenie zmien bude možné, má Sprostredkovateľ právo na zvýšenie ceny o sumu zodpovedajúcu zmenám v Objednávke alebo Prihláške. Za uskutočnenie zmeny bude Sprostredkovateľ účtovať administratívny poplatok 30 €. 
 10. Kompletnú cenu za pobyt je potrebné uhradiť najneskôr 35 dní pred nástupom na pobyt. Vyúčtovacia faktúra na kompletnú cenu je zaslaná 6 týždňov pred nástupom na pobyt. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo nebude vystavená v súlade so zmluvnými podmienkami, má Klient právo ju vrátiť do 2 kalendárnych dní Sprostredkovateľovi na opravu, doplnenie, či prepracovanie.
 11. Ak si to zmluvné strany výslovne nedohodli, Sprostredkovateľ nie je povinný zabezpečovať udelenie víz do štátu, v ktorom sa pobyt uskutočňuje a nemá povinnosť informovať Klienta o požiadavkách tohto štátu na udelenie víz ani upozorňovať ho na aktuálne zmeny v procese získania takýchto víz. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu ani akúkoľvek inú ujmu vzniknutú Klientovi v dôsledku neudelenia víz do krajiny, v ktorej sa má pobyt uskutočniť. Sprostredkovateľ nemá povinnosť informovať Klienta o podmienkach vstupu do krajiny pobytu a ich aktualizáciách a rovnako pri vstupe na Slovensko.
 12. V prípade, ak nebudú Klientovi poskytnuté víza do štátu, kde sa má pobyt poskytovať a z tohto dôvodu sa na pobyte Klient nebude môcť zúčastniť, Sprostredkovateľ uhradí Klientovi už zaplatenú cenu len v prípade, ak je Organizátor v zmysle ním stanovených pravidiel pre pobyt povinný zaplatenú cenu vrátiť, a to do 7 kalendárnych dní odo dňa pripísania sumy zaplatenej ceny vyrátanej Organizátorom na účet Sprostredkovateľa. Cena sa vracia znížená o zálohu na cenu,za prípadné kuriérske služby, zápisné alebo iné.
 13. Akékoľvek platby uskutočnené podľa zmluvného vzťahu sa považujú za zaplatené v deň pripísania na účet druhej zmluvnej strany.
 14. Sprostredkovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch zvýšiť cenu pobytu aj po uhradení Zálohy, ak cenu zvýši Organizátor pobytu. V takom prípade má Klient právo na potvrdenie Organizátora pobytu o takom navýšení s uvedením dôvodov navýšenia ceny. Ak bude cena podstatne prekročená o viac než 10% z pôvodnej ceny z iného dôvodu, ako pre zmenu kurzu eura, Klient má právo od zmluvy odstúpiť.
 15. V prípade ak je cena pobytu určená Organizátorom v inej mene ako v mene Eur, budú všetky peňažné transakcie medzi Organizátorom a Sprostredkovateľom a taktiež aj medzi Sprostredkovateľom a Klientom prepočítané aktuálnym kurzom v deň vystavenia faktúr alebo dobropisov.
 16. Ak Klient neuhradí cenu pobytu do dátumu splatnosti uvedenej vo faktúre, môže Sprostredkovateľ zmeniť cenu pobytu v závislosti od zmeny kurzu (GBP, USD, AUD, NZD, CAD voči Eur), ktorá nastala po dátume splatnosti faktúry.
 17. Pri urgentnej Objednávke alebo Prihláške, ktorá bola prijatá Sprostredkovateľom menej ako 35 dní pred nástupom na pobyt, môže Sprostredkovateľ k cene pripočítať poplatok za urgentné spracovanie, a to vo výške 30 €.
 18. Počas sviatkov sú školy zatvorené a výučba neprebieha, ani sa nenahrádza.
 19. Ekologické a turistické poplatky v krajinách pobytu nie sú zahrnuté v cene. Platia sa na mieste pobytu.
Čl. III
Práva a povinnosti Sprostredkovateľa
 1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje pre Klienta sprostredkovať pobyt v rozsahu programu zvoleným Klientom a uvedeným v prijatej Objednávke alebo v písomnej dohode medzi Sprostredkovateľom a Klientom, pričom sa zaväzuje pri vykonávaní tejto činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, s ohľadom na záujmy Klienta, s ktorými bol oboznámený tak,aby bola zabezpečená spokojnosť Klienta.
 2. Sprostredkovateľ je v rozsahu informácií poskytnutých Organizátorom, povinný oboznámiť Klienta s informáciami týkajúcimi sa pobytu, s informáciami, ktoré sú pre Klienta dôležité pre riadne absolvovanie pobytu,ako aj so zmenami akýchkoľvek podmienok poskytovania pobytu. Ustanovenia čl. II ods. 9 tým nie sú dotknuté.                      
 3. Sprostredkovateľ sa zaväzuje v rámci svojich odborných skúseností poradiť Klientovi privýbere pobytu, službách, ako aj upozorniť na skutočnosti, ktoré sú pre riadne absolvovanie pobytu dôležité. Ustanovenia čl. II ods. 9 tým nie sú dotknuté.
 4. Sprostredkovateľ je povinný riadiť sa podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o Ochrane osobných údajov a podľa GDPR - General Data Protection Regulation.
Čl. IV
Práva a povinnosti Klienta
 1. Klient je oprávnený požadovať pobyt a služby poskytované s pobytom uvedenými v Objednávke a v rozsahu služieb uvedených na webových stránkach Sprostredkovateľa odkiaľ bola zaslaná Objednávka, alebo na základe písomnej dohody medzi Klientom a Sprostredkovateľom.
 2. Byť načas informovaný o zmenách vybraného pobytu a jeho ceny.
 3. Klient je povinný uhradiť zálohu za sprostredkúvaný pobyt podľa týchto zmluvných podmienok.
 4. Odstúpiť od zmluvy na základe platobných a reklamačných podmienok.
 5. Klient je povinný postupovať podľa pokynov a inštrukcií Sprostredkovateľa ako aj v zmysle všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky. Klient je zodpovedný za dodržiavanie príslušných právnych predpisov platných na území štátu, kde sa nachádza,je povinný dbať na svoju bezpečnosť a dodržiavať zásady slušného správania a rešpektovať kultúrne, stravovacie, bezpečnostné špecifiká príslušného štátu, v ktorom je pobyt poskytovaný.
 6. Klient je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným nástupom na pobyt skontrolovať platnosť cestovného dokladu a overiť podmienky vstupu do všetkých cieľových a tranzitných destinácií, najmä vstupné formality a vízové požiadavky.  Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ ani Organizátor pobytu nenesú zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku odmietnutia vstupu Klienta do krajiny cieľovej alebo tranzitnej destinácie či odmietnutie odbavenia k preprave do takej destinácie. Klient je povinný zabezpečiť si potrebné pobytové a tranzitné víza.
 7. Klient je povinný zabezpečiť, aby spĺňal zdravotné či iné požiadavky potrebné pre cestu či pobyt vo všetkých cieľových aj tranzitnýchdestináciách.
 8. Klient je povinný dodržiavať pravidlá Organizátora a Poskytovateľa, ktorí sa podieľajú na poskytovaní  pobytu (najmä škôl, hostiteľských rodín, internátov, dopravcov, poisťovacích spoločností v prípade zdravotných problémov, krádeží, atď.). V prípade nedodržania uvedených pravidiel zodpovedá Klient za škodu, ktorá tým vznikne.
 9. Ak sa pobytu zúčastňuje maloletý, zaväzuje sa jeho zákonný zástupca oboznámiť ho so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené v týchto zmluvných podmienkach,ako aj so všetkými informáciami, ktoré im boli na základe týchto zmluvných podmienok poskytnuté.
 10. Klient je povinný upozorniť Sprostredkovateľa na všetky špecifiká týkajúceho sa jeho zdravotného stavu alebo zdravotného stavu maloletého, ako aj na akékoľvek iné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zabezpečenie pobytu, na jeho riadne a bezproblémové absolvovanie ako napríklad stravovacie a emocionálne problémy atď. Ak u študenta diagnostikujú tieto problémy počas pobytu a študent o týchto problémoch neinformoval Sprostredkovateľa v čase podania Objednávky alebo Prihlášky, Organizátor má právo študenta poslať domov na vlastné náklady Klienta.
 11. Klient nesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorských práv, stanovených zákonmi krajiny, v  ktorej sa pobyt koná (nelegálne sťahovanie, zdieľanie súborov atď.). Za spôsobenú finančnú škodu je Klient povinný po jej vyúčtovaní zaplatiť Organizátorovi alebo Sprostredkovateľovi alebo Poskytovateľovi.
 12. Klient znáša akékoľvek výdavky (telefónne účty, škody na majetku...), za plnenia, ktoré boli Klientovi v krajine, v ktorej sa pobyt koná poskytnuté a ktoré je Klient povinný po ich vyúčtovaní zaplatiť Organizátorovi alebo Sprostredkovateľovi alebo Poskytovateľovi. 
Čl. V
Stornovacie podmienky, odstupné, reklamácie
 1. Klient je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah bez uvedenia dôvodu po zaplatení zálohy a obdržaním Akceptačného dokumentu od Organizátora. V takomto prípade zmluvný vzťah zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia Sprostredkovateľovi a Klient je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi stornopoplatok vo výške stanovenej v odsekoch 3. až 8. Čl. V. Stornopoplatok je splatný do 7 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia.
 2. Ak Organizátor pobytu nemôže pre Klienta zabezpečiť pobyt, poskytne Klientovi alternatívy. Ak Klient s alternatívami nebude súhlasiť, má právo pobyt zrušiť. V takomto prípade je Klientovi vrátená celá uhradená cena za pobyt na účet Klienta, z ktorého Sprostredkovateľ uhradenú sumu prijal.
 3. V prípade písomného zrušenia pobytu viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt je Klient povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi stornopoplatok vo výške 250 Eur v európských krajinách a 350 Eur v zámorí. Sprostredkovateľ je oprávnený si započítať svoju pohľadávku na zaplatenie stornopoplatku na pohľadávku Klienta na vrátenie zálohy. Stornopoplatok je splatný do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia. Pohľadávka Klienta na vrátenie zálohy je splatná do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia.
 4.  V prípade písomného zrušenia dlhodobého pobtu (päť a viac týždňov) 29 až 15 dní pred nástupom na pobyt je Klient povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi stornopoplatok vo výške 50 % z ceny za prvé štyri týždne pobytu. Sprostredkovateľ je oprávnený si započítať svoju pohľadávku na zaplatenie stornopoplatku na pohľadávku Klienta na vrátenie zálohy. Stornopoplatok je splatný do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia. Pohľadávka Klienta na vrátenie zálohy je splatná do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia.
 5. V prípade písomného zrušenia krátkodobého pobytu (dva až štyri týždne) 29 až 15 dní pred nástupom na pobyt je Klient povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi stornopoplatok vo výške 50 % z ceny pobytu. Sprostredkovateľ je oprávnený si započítať svoju pohľadávku na zaplatenie stornopoplatku na pohľadávku Klienta na vrátenie zálohy. Stornopoplatok je splatný do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia. Pohľadávka Klienta na vrátenie zálohy je splatná do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia.
 6. V prípade písomného zrušenia dlhodobého pobytu (päť a viac týždňov) 14 až 7 dní pred nástupom na pobyt je Klient povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi stornopoplatok vo výške 80 % z ceny za prvé štyri týždne pobytu. Sprostredkovateľ je oprávnený si započítať svoju pohľadávku na zaplatenie stornopoplatku na pohľadávku Klienta na vrátenie zálohy. Stornopoplatok je splatný do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia. Pohľadávka Klienta na vrátenie zálohy je splatná do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia.
 7. V prípade písomného zrušenia krátkodobého pobytu (dva až štyri týždne) 14 až 7 dní pred nástupom na pobyt je Klient povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi stornopoplatok vo výške 80 % z ceny pobytu. Sprostredkovateľ je oprávnený si započítať svoju pohľadávku na zaplatenie stornopoplatku na pohľadávku Klienta na vrátenie zálohy. Stornopoplatok je splatný do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia. Pohľadávka Klienta na vrátenie zálohy je splatná do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia.
 8. V prípade písomného zrušenia pobytu šesť až jeden dní pred nástupom na pobyt nevzniká nárok na vrátenie sumy za pobyt.
 9. Pri prípad zrušenia pobytu po termíne nástupu na pobyt sa cena za pobyt nevracia.
 10. V stredoškolských pobytoch sú stornovacie podmienky špecifikované v Zmluve o zabezpečení stredoškolského pobytu a Klientovi oznámené pred odoslaním Prihlášky Organizátorovi. Registračný poplatok vo výške 250 Eur sa nevracia. 
 11. Po príchode do krajiny v ktorej sa pobyt koná alebo pri predčasnom opustení poobytu nevzniká nárok na vrátenie už zaplatenej ceny za pobyt.
 12. Ak Prihláška alebo Objednávka obsahuje nepravdivé informácie (napr. o zdravotnom stave, o úrovni jazyka...) a tieto informácie Klient uviedol na správnu mieru alebo ich Organizátor pobytu zistil po príchode do krajiny, v ktorej sa pobyt koná, nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej ceny za pobyt.
 13. Pre prípad zrušenia pobytu kvôli vzniku okolností majúcich povahu vis major (vyššia moc) ak cena pobytu bola Sprostredkovateľom prevedená na účet Organizátora, môže Organizátor ponúknuť Klientovi presunutie pobytu na iný termín. Ak Klient s ponukou nesúhlasí, vráti Organizátor na účet Sprostredkovateľa uhradenú cenu okrem administratívnych a kuriérskych poplatkov.
 14. Sprostredkovateľ je oprávnený zrušiť pobyt v prípade vzniku okolností majúcich povahu vis major (vyššia moc) a to najmä z dôvodov živelných katastrof, epidémií, pandémií, vojny, teroristických útokov, občianskych nepokojov a podobne, ak tieto okolnosti vznikli v štáte, kde sa pobyt má uskutočniť. Túto skutočnosť je Sprostredkovateľ povinný oznámiť Klientovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa mu stane známou.
 15. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť za účelom naplnenia predmetu týchto zmluvných podmienok.
 16. Organizátor je oprávnený na vylúčenie Klienta z pobytu v nasledovných prípadoch: 
  15.1. ak počas pobytu Klient poruší právne predpisy SR, ako aj štátu na území ktorého sa pobyt uskutočňuje takým závažným spôsobom, že voči nemu bude začaté správne, trestné, prípadne poriadkové konanie príslušnými štátnymi orgánmi.
  15.2. ak hrubo porušuje zásady slušného správania alebo pravidlá stanovené pre pobyt Organizátorom alebo Poskytovateľom. 
 17. V prípade vylúčenia je Klient povinný na návrat na územie SR bez zbytočného odkladu po oznámení vylúčenia, pričom nemá nárok na vrátenie ceny za pobyt a je povinný uhradiť náklady, preukázateľne vzniknuté Sprostredkovateľovi s jeho vylúčením.
 18. Počas programu sa sťažnosti a reklamácie podávajú priamo u Organizátora. V prípade neriešenia sťažnosti zo strany Organizátora je potrebné ihneď telefonicky a písomne upovedomiť Sprostredkovateľa. Klient berie na vedomie, že po skončení pobytu sú akékoľvek výhrady Klienta k pobytu alebo službám poskytovaným s pobytom bezpredmetné, pokiaľ mohol uplatniť reklamáciu v čase uskutočňujúceho sa pobytu.
 19. Nevyužité služby poskytované s pobytom (napr. výlety, exkurzie atď.) nepodliehajú reklamáciám a nie je možné za ne požadovať finančnú náhradu.
 20. Vrátenú cenu alebo časť ceny zo zahraničia v inej mene ako Eur, pripisuje banka na účet Sprostredkovateľa kurzom dňa valuty platným v čase spracovania a vo výške uvedenej zahraničnou bankou. Sprostredkovateľ je povinný pripísanú cenu previesť na účet Klienta. 
 21. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté počas dopravy, za zmeny v cestovných poriadkoch a meškania spôsobené dopravnými problémami, straty, chybné cestovné doklady avíza, ako aj za prípady vismaior. 
Čl. VI
Ukončenie zmluvného vzťahu
 1. Zmluvný vzťah je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi: 1.1. písomnou dohodou zmluvných strán o jej ukončení, 1.2. písomným odstúpením uvedených v ods. 2 alebo 3 tohto článku, 1.3. podľa čl. V ods. 1-9 týchto zmluvných podmienok.
 2. Sprostredkovateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu: 2.1. ak, Klient nezaplatí platby v zmysle tejto zmluvy ani do 7 dní odo dňa ich splatnosti, 2.2. ak, Klient neposkytne akúkoľvek súčinnosť podľa tejto zmluvy ani do 7 dní odo dňa výzvy zo strany Sprostredkovateľa, 2.3. ak, sa prehlásenia Klienta uskutočnené na základe tejto zmluvy preukážu ako nepravdivé, 2.4. v prípade porušenia iných povinností Klienta uvedených v tejto zmluve, ak toto porušenie nebolo odstránené napriek písomnej výzve Sprostredkovateľa v lehote najmenej 7 dní.
 3. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu v prípade: 3.1. ak, Sprostredkovateľ neposkytne akúkoľvek súčinnosť podľa tejto zmluvy ani do 7 dní odo dňa písomnej výzvy zo strany Klienta, 3.2. ak, Sprostredkovateľ poruší iné povinnosti uvedené v zmluvných podmienkach, ak toto porušenie nebolo odstránené napriek písomnej výzve Klienta v lehote 14 dní.
 4. Odstúpenie od zmluvného vzťahu podľa ods. 2 a 3 tohto článku musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvného vzťahu, zmluvný vzťah zaniká a zanikajú všetky právaa povinnosti vyplývajúce zo zmluvných podmienok. Odstúpenie sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvných podmienok, ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu trvajú aj po ukončení zmluvného vzťahu; ustanovenia o stornopoplatkoch podľa čl. V. sa použijú i na odstúpenie podľa odsekov 2 tohto článku. 
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
 1. Zmluvné podmienky je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami potvrdenými podpismi oboch zmluvných strán.
 2. V prípade,že niektoré z ustanovení týchto zmluvných podmienok sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 2.1. Zmluvný vzťah vzniká na základe slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán. 2.2. Uhradením zálohy klient, súhlasí, že sa si zmluvné podmienky pozorne preštudoval, jej obsahu porozumel a ich obsah je pre neho dostatočne určitý a jasný. 2.3. Uhradením zálohy Klient potvrdzuje, že sa zoznámil s dokumentom Ochrana osobných údajov,  ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto zmluvných podmienok.

Pojmy používané v zmluvných podmienkach majú nasledovný význam:
 • „Pobyt“ – študijný pobyt na jazykových, stredných a vysokých školách v zahraničí, ktoré sú ku dňu doručenia Objednávky Sprostredkovateľovi uvedené na stránke Sprostredkovateľa www.enlap.sk.
 • „Služby poskytované s „pobytom“ – ubytovanie, stravovanie, transfery, doprava, telefónne karty, poistenie a mimoškolský program, ktoré sú uvedené pri jednotlivých ponukách jazykových pobytov a v Objednávke alebo Prihláške. 
 • „Klient“ – právnická alebo fyzická osoba, ktorá je sprostredkovateľom alebo účastníkom jazykového pobytu. V prípade študijného pobytu maloletých osôb je klientom maloletý zastúpený zákonným zástupcom a ktorý je v zastúpení maloletého povinný plniť povinnosti týchto zmlnuvných podmienok, ktoré maloletý v dôsledku nespôsobilosti na právne úkony titulom veku nemôže plniť.
 • „Program alebo kurz“ – súhrn služieb zabezpečovaných Organizátorom a poskytovaných Poskytovateľom.
 • „Organizátor“ –  v závislosti od zvoleného programu buď zahraničná vzdelávacia organizácia umiestňujúca Klienta na pobyt v súlade s programom alebo priamo jazyková škola.
 • „Prihláška“ –  súhrn dokumentov a formulárov Organizátora, ktorý na základe ich vyplnenia Klientom, Klienta umiestni na pobyt. Prihláška môže mať podobu elektronickú, papierovú alebo formu interného systému Organizátora.
 • „Objednávka“ – elektronický formulár na stránke www.enlap.sk, ktorý Klient vypĺňa v prípade záujmu o študjiný pobyt..
 • „Poskytovateľ“ – škola alebo iné osoby zabezpečujúce program alebo jeho časť na základe zmluvy s Organizátorom.
 • „Prijatie do programu“ – Organizátor oficiálne potvrdí účasť Klienta na študijnom pobyte akceptačným dokumentom.
 • „Akceptačný dokument“ – oficiálne potvrdenie Organizátora o prijatí na pobyt vo forme dokumentu alebo emailovej forme.
 • „Umiestnenie do programu“ – Organizátor umiestni Klienta do programu na zahraničnú školu a do hostiteľskej rodiny alebo rezidencie, apartmánov či internátu.
  
 
V Bratislave, dňa 1.1.2023
 
 
Sprostredkovateľ:                                                                                       
 
ENLAP, s.r.o.
Mgr. Vlasta Bilaninová, konateľ

Sprostredkovateľská organizácia:
ENLAP, s.r.o.
nám, SNP 13
811 06 Bratislava
IČO: 35 919 981
DIČ: 2021949853
OS SR BA1, odd. Sro, vložka č: 34830/B

číslo účtu: Tatra banka, a.s., SK07 1100 0000 0026 2184 5873
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2184 5873, SWIFT: TATRSKBX
číslo účtu: FIO banka, a.s., SK15 8330 0000 0025 0015 1058
IBAN: SK15 8330 0000 0025 0015 1058, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore