0905 528 882enlap@enlap.sk

Zmluvné podmienky Enlap


 

Zmluvné podmienky ENLAP, s.r.o.
o sprostredkovaní služieb pre zabezpečenie jazykových a študijných programov

 

1. Úvodné ustanovenie

Vzájomný vzťah a právny pomer medzi ENLAP, s.r.o. a klientom sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka a je upravený takto:

2. Zmluvný vzťah

2.1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú ENLAP, s.r.o. a klient spôsobilý na právne úkony, u osôb mladších ako 18 rokov ich zákonní zástupcovia.
2.2. Zmluvný vzťah medzi ENLAP, s.r.o. a klientom vzniká po zaslaní predbežnej elektronickej prihlášky z www.enlap.sk a po zaplatení zálohy (ustanovenie 3.3). Dátum úhrady zálohy sa považuje deň pripísania čiastky na platobný účet ENLAP, s.r.o.
2.3. ENLAP, s.r.o. na základe zmlúv je priamym sprostredkovateľom medzi klientom a zahraničnými školami. Neposkytuje produkty iných slovenských agentúr ohľadom štúdia v zahraničí.

3. Platobné podmienky

3.1. Ceny programov sú určené dohodou medzi ENLAP, s.r.o. a klientom.
3.2. Záloha za program v európskych krajinách je 200 €, v zámorí 300 €, okrem programov na stredných a vysokých školách.
3.3. Po zaplatení zálohy ENLAP, s.r.o. zašle emailom potvrdenie o prijatí zo zahraničnej školy a vystaví faktúru na zaplatenie zvyšnej čiastky, ktorú je klient povinný uhradiť k dátumu splatnosti faktúry. Dátum splatnosti sa môže predĺžiť na základe písomnej žiadosti klienta.
3.4. V prípade krajín, kde je iná mena ako Euro, bude vyúčtovacia faktúra prepočítaná aktuálnym kurzom v deň jej vystavenia.
3.5. Po dátume splatnosti ENLAP môže korigovať cenu podľa aktuálneho devízového kurzu pre krajiny, ktoré nie sú členmi menovej únie, tzv. eurozóny.
3.6. Pri urgentnej objednávke (menej ako 35 dní pred nástupom na kurz) ENLAP, s.r.o. (so súhlasom klienta) môže k cene pripočítať poplatok za urgentné vybavenie pobytu 30 € a prípadné výdavky za kuriérske služby (so súhlasom klienta). Záloha 200 € a 300 € sa mení na plnú sumu kurzov. 
3.7. Pri dodatočných zmenách v prihláške, už po potvrdení programu zahraničnou školou zaslanou na emailovú adresu klienta, ENLAP môže účtovať poplatok 30 €. Ak je poplatok za zmenu zo strany školy vyšší, ENLAP, s.r.o. sa riadi podmienkami školy a účtuje poplatok za zmenu v takej výške, ako má uvedené škola. 
3.8. V prípade neposkytnutia víza zahraničnými zastupiteľstvami je účastníkovi vrátená už zaplatená suma okrem zálohy a poplatkov na získanie vstupného víza, ako aj za prípadné kuriérske služby. Pri neposkytnutí víz sa ENLAP, s.r.o. riadi podmienkami školy.
3.9. Miestne ekologické, prípadne turistické poplatky v niektorých krajinách nie sú zahrnuté v cene. Platia sa na mieste v škole.

4. Stornovacie podmienky

4.1. Zaplatená záloha sa nevracia, ak klient bol prijatý zahraničnou školou.
4.1.1. V prípade písomného zrušenia dlhodobého kurzu (päť a viac týždňov) 29 až 15 dní pred nástupom na kurz účtujeme poplatok 50 % z ceny za prvé štyri týždne pobytu.
4.1.2. V prípade písomného zrušenia krátkodobého kurzu (dva až štyri týždne) 29 až 15 dní pred nástupom na kurz účtujeme poplatok 50 % z ceny kurzu.
4.1.3. V prípade písomného zrušenia dlhodobého kurzu (päť a viac týždňov) 14 až 7 dní pred nástupom na kurz účtujeme poplatok 80 % z ceny za prvé štyri týždne pobytu.
4.1.4. V prípade písomného zrušenia krátkodobého kurzu (dva až štyri týždne) 14 až 7 dní pred nástupom na kurz účtujeme poplatok 80 % z ceny kurzu.
4.1.5. V prípade písomného zrušenia kurzu 6 až 1 deň pred nástupom na kurz nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej sumy.
4.2. Pri nenastúpení na kurz alebo jeho predčasnom opustení vlastnou vôľou, pri vylúčení z programov a po porušení pravidiel štúdia nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej sumy.
4.3. Pri skupinových jazykových zájazdoch sa ENLAP, s.r.o. riadi podmienkami stornovania zahraničnej školy.
4.4. Pri zmenách v doprave zo strany klienta sa ENLAP, s.r.o. riadi podmienkami stornovania jednotlivých prepravných organizácií.
4.5. Nie je možné stornovať objednaný program na základe osobnej korešpondencie s rodinami, ubytovacími zariadeniami a dopravcami.

5. Reklamácie

5.1. Ak klient má pocit, že služby nezodpovedajú kvalite objednaných služieb, ENLAP žiada, aby vo vlastnom záujme a bez meškania, podal sťažnosť priamo na pôde zahraničnej školy. Každá škola má svoje študijné, ubytovacie, kultúrno-spoločenské, dopravné a zdravotné oddelenia. V prípade neriešenia sťažnosti zo strany zahraničných škôl a následných komplikácií, je nutné ihneď upovedomiť ENLAP telefonicky a následne potvrdiť sťažnosť najneskôr do 7 dní od nástupu elektronickou formou ešte počas pobytu. 30 dní po návrate nárok na reklamačné konanie zaniká.
5.2. Služby zámerne nevyužívané (výlety, vyučovanie, exkurzie atď.) nepodliehajú reklamáciám a nie je možné za ne požadovať finančnú náhradu.
5.3. ENLAP, s.r.o. neručí za škody vzniknuté počas dopravy, zmeny v cestovných poriadkoch a meškania spôsobených dopravnými problémami, ďalej za straty, chybné cestovné doklady a víza, ako aj za zásah vyššej moci.
5.4. Klient, ktorý počas programu (vrátane cesty) poruší zákony a predpisy Slovenskej republiky a štátov, na ktorých území sa nachádza, bude z programu vylúčený bez nároku na náhradu za služby.
5.5. Klient, ktorý svojím správaním poruší všeobecné prijaté pravidlá štúdia, ubytovania, stravovania a etických noriem krajín kde študuje, bude vylúčený z programu bez náhrady za služby.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Práva klienta:
6.1.1. Požadovať program v rozsahu služieb uvedených na našich stránkach ako aj pri individuálne vypracovanej ponuke, ktorá nie je zverejnená na internete.
6.1.2. Informovať sa o dodatočných službách, ktoré nie sú zahrnuté na našich stránkach.
6.1.3. Byť načas informovaný o zmenách vybraného študijného programu a jeho ceny.
6.1.4. Odstúpiť od zmluvy na základe platobných a reklamačných podmienok.

6.2. Povinnosti klienta:
6.2.1. Uhradiť všetky náklady spojené s programom do doby splatnosti uvedenej na dokladoch.
6.2.2. Zákonní zástupcovia sú povinní informovať osoby mladšie ako 18 rokov o podmienkach štúdia v zahraničí pre programy ENLAP, s.r.o.
6.2.3. Dodržiavať platné ustanovenia jednotlivých organizácií, ktoré sa podieľajú na programe (školy, firmy, v ktorých prebieha prax, hostiteľské rodiny, internáty, prepravcovia, poisťovne, zastupiteľské úrady atď.).
6.2.4. Prispôsobiť sa kultúrnym, stravovacím a bezpečnostným špecifikám v krajinách, kde prebieha program.
6.2.5. Dodržiavať zákony a predpisy Slovenskej republiky a štátov, na ktorých území sa nachádza.
6.2.6. Byť zodpovedný za platnosť dokladov potrebných na vycestovanie.
6.2.6.1. Klient nebude poistený bez zaslania rodného čísla.

6.3. ENLAP, s.r.o. má právo:
6.3.1. Upraviť cenu programu ovplyvnenú službami prepravcov, poisťovní, zmenou devízových kurzov a zmenou zákonov o daňových odvodoch.
6.3.2. Zmeniť adresu ubytovania pri nepredvídaných okolnostiach pred nástupom na kurz.
6.3.3. Odmietnuť objednávku s nesprávne uvedenými údajmi.
6.3.4. ENLAP ako sprostredkovateľ nezodpovedá za zmeny, ktoré vykonal poskytovateľ v záujme zlepšenia služieb.
6.3.5. Klient si je vedomý, že pri výskyte problémov telefonické hovory a korešpondencia môžu byť monitorované a neskôr poskytnuté aj tretím stranám pre ich zdarné riešenie.

6.4. ENLAP, s.r.o. je povinná:
6.4.1. Pri zrušení programu zo strany ENLAP, s.r.o. ako sprostredkovateľa, vrátiť celú čiastku zaplatenú klientom.
6.4.2. Vrátiť čiastku za neuskutočnenú službu zo strany poskytovateľa, ktorá je súčasťou programu. Nie v prípadoch vylúčenia z programu po porušení pravidiel štúdia.
6.4.3. Riadiť sa podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s výnimkou bodu 6.3.5. a podľa GDPR - General Data Protection Regulation  od 25.mája 2018.

7. Iné

7.1. Vyhradzujeme si právo na dodatočné zmeny (so súhlasom klienta) v prípade chýb vinou prezentácie v elektronických médiách. Niektoré fotografie môžu byť ilustračné.
7.2. Klient je v priamom vzťahu s poisťovňami a prepravcami,
7.2.1. Ubytovanie v rodinách, apartmánoch, študentských rezidenciách, internátoch, hoteloch je zabezpečované  priamo zahraničnými školami. ENLAP je klientovi pripravený pomôcť v prípade problémov s ubytovaním v súčinnosti so školami, pričom nenesie zodpovednosť za prípadne zmeny zo strany poskytovateľov.
7.2.2. ENLAP nemá dosah na zaradenie do skupín podľa úrovne jazykov, počtu v triede a ubytovanie ohľadom národností, štátneho občianstva, farby pleti, náboženstvá.
7.2.3. Počas štátnych a miestnych sviatkov sú zahraničné školy zatvorené. Klient nemá právo na poskytnutie zľavy z ceny pobytu za dni, kedy výučba neprebieha z dôvodu týchto sviatkov.
7.3. Podmienky štúdia v zahraničí pre programy ENLAP, s.r.o. sú nedeliteľnou súčasťou zaslanej prihlášky. Klient svojou objednávkou potvrdzuje, že sú mu tieto skutočnosti známe a že s nimi súhlasí.
7.4. Uvedené ceny a podmienky štúdia v zahraničí pre programy ENLAP, s.r.o. platia pre rok 2021.

8. Základné pojmy:

Program alebo kurz: Súhrn služieb, ktoré požaduje klient pri vycestovaní do zahraničia.
Služby: Bezplatné poradenstvo pri výbere kurzov v zahraničí. Sprostredkovanie jazykových pobytov, univerzitného štúdia, stredoškolského štúdia, leteniek, autobusov, vlakov, TAXI, ubytovania, stravovania, kultúrnych programov, poistenia, praxe a víza.

Sprostredkovateľská organizácia:

ENLAP, s.r.o.
nám, SNP 13
811 06 Bratislava
IČO: 35 919 981
DIČ: 2021949853
OS SR BA1, odd. Sro, vložka č: 34830/B

číslo účtu: Tatra banka, a.s., SK07 1100 0000 0026 2184 5873
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2184 5873, SWIFT: TATRSKBX
číslo účtu: FIO banka, a.s., SK15 8330 0000 0025 0015 1058
IBAN: SK15 8330 0000 0025 0015 1058, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Klient: Osoby, prípadne organizácie, ktoré sa podieľajú, pripadne žiadajú o sprostredkovanie služieb ENLAP, s.r.o.
Poskytovateľ:  Organizácie zodpovedné za štúdium, ubytovanie, stravovanie, poistenie, dopravu a kuriérske služby.

Najnovšia aktualizácia zo dňa 20.01.2021
 

Späť hore