0905 528 882enlap@enlap.sk

Ochrana osobných údajov klientov

ENLAP, s.r.o., Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 35 919 98, DIČ: 2021949853 (ďalej len „dodávateľ“) oznamuje záujemcom o sprostredkovanie jazykových kurzov a študijných pobytov v zahraničí (ďalej len „klient“) nasledovné informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a informuje ako vaše osobné údaje chránime podľa GDPR - General Data Protection Regulation od 25.mája 2018.

 1. Osobné údaje klientov spracúva ako prevádzkovateľ ENLAP, s.r.o., Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 35 919 98, DIČ: 2021949853, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vl. č.34830/B
 2. Účelom spracúvania osobných údajov klientov je sprostredkovanie jazykových kurzov a študijných pobytov v zahraničí.
 3. Dodávateľ spracúva osobné údaje klientov v rozsahu údajov uvedených v Predbežnej prihláške alebo v Zmluve o sprostredkovaní štúdia na stredných, vysokých školách v zahraničí; dodávateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
 4. Právnym základom spracúvania osobných údajov klienta je §10 ods. 3 písm b) zákona, podľa ktorého je dodávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje klienta, nakoľko je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán, v predzmluvných vzťahoch s klientom alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť klienta. Klient je povinný osobné údaje dodávateľovi poskytnúť, inak nie je možné poskytnúť mu službu sprostredkovania  jazykových kurzov a študijných pobytov v zahraničí.
 5. Osobné údaje klienta budú v závislosti od sprostredkovaného jazykového kurzu alebo študijného pobytu požadovaného klientom poskytnuté podľa §32 ods. 1 zákona vzdelávacej ustanovizni poskytujúcej jazykový kurz alebo študijný pobyt v inom členskom štáte EU alebo podľa § 31 ods. 1 alebo ods. 3 písm. b) zákona vzdelávacej ustanovizni poskytujúcej jazykový kurz alebo študijný pobyt v štáte, ktorý nie je členským štátom EU.
 6. Poučenie klienta o jeho právach pri spracúvaní osobných údajov dodávateľom sa nachádza v dokumente „Poučenie klienta o právach dotknutej osoby“.
 7. Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a neskorších predpisov,  ENLAP, s.r.o. prehlasuje, že všetky údaje klientov v dokumentoch vyplňovaných pre potreby jazykových kurzov a študijných pobytov v zahraničí sú dôverné.

Patria k ním:

 • Predbežná prihláška
 • Zmluva o sprostredkovaní štúdia na stredných, vysokých školách v zahraničí
 • Fakturácie
 • Letenky
 • Poistenie
 • Dokumenty vydávané zahraničnými školami a zasielané zahraničným školám cez ENLAP
 • E-mailova  a  telefonická komunikácia
 • Vízum
 • Testy
 • Dotazníky vyplnené klientmi po návrate z kurzov
 • Rodinné fotografie – referencie pre ubytovanie v rodinách v zahraničí
 • Iné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné organizovanie kurzov


Osobné údaje sú chránené na dobu neurčitú. Klient ich môže skartovať/zrušiť v databáze ENLAPu písomne, emailom, telefonicky. Klient poskytuje len pravdivé osobné údaje a poskytuje ich dobrovoľne, je si vedomý, že údaje sú zasielané do zahraničných škôl len pre organizovanie požadovaných pobytov.

ENLAP neposkytuje informácie o svojich klientoch pre reklamnú činnosť.

Pracovníci ENLAPu sú oboznámení s ich povinnosťami o ochrane osobných údajov.

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore