0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie - kurzy pre deti a mládež

Letné jazykové pobyty v zahraničí

poskytujú študentom kompletný balík, ktorý zahŕňa výučbu jazyka, plnú penziu, ubytovanie, transfery s cieľového letiska do ubytovania a z ubytovania na letisko a program denných a večerných mimoškolských aktivít vrátane celodenných a poldenných výletov.

Slovenskí študententi sú v skupinách podľa ich jazykových schopností. Vždy sa robia vstupné testy. Neprihliada sa na národnosť. Málo kedy sa najde viac Slovákov v jednej triede. Takže naše deti komunikujú so Španielmi, Nemcami, Japoncami, Rusmi, Číňanmi... Je to obrovská príležitosť ako poznať kultúru iných národov.

Všetky školy majú požadované akreditácie a dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania starostlivosti o mladých študentov. Skupiny sú multikultúrne a školy dávajú dôraz na naplnenie potrieb každého študenta.
Vyučovací a študijný proces zaručuje, že hodiny sú stimulujúce, zaujímavé a príjemné. Cieľom je zlepšiť všestranné jazykové schopnosti a pomôcť študentom komunikovať plynule a efektívne v cudzom jazyku. Výučba je vedená kvalifikovanými učiteľmi, ktorí vedia vytvoriť v skupine príjemnú atmosféru a nadchnúť študentov.

Spôsob výučby

Po príchode do jazykovej školy sa každý študent zúčastní zaraďovacieho testu, aby bol následne umiestnený do skupiny s odpovedajúcou jazykovou úrovňou.

Školy sú flexibilné pri preraďovaní z jednej jazykovej úrovne do druhej, takže ak študent postupuje rýchlejšie ako ostatní, preradia ho do vyššej skupiny, alebo naopak, ak mu to nejde do slabšej skupiny.

Učitelia sa riadia programom špeciálne navrhnutým pre deti a mládež, v ktorom sa rozvíjajú štyri jazykové zručnosti: počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie.

Ich cieľom je zvýšiť povedomie študentov o gramatike a rozšíriť ich slovnú zásobu. V triedach budete pracovať v pároch alebo malých skupinách, takže budete mať možnosť hovoriť v cudzom jazyku tak veľa, ako je to možné. Učitelia plánujú a pripravujú svoje hodín tak, aby boli interaktívne a motivačné, preto budete mať v triede veľa zábavy.

Na konci kurzu študenti obdržia osvedčenie, potvrdzujúce pokrok a dosiahnutú jazykovú úroveň.

Počas kurzu študenti získajú sebadôveru vo vyjadrovaní sa v cudzom jazyku, naučia sa plynulo hovoriť, zlepšia si výslovnosť, gramatiku a slovnú zásobu, precvičia si písanie a čítanie prostredníctvom širokej škály zábavných vzdelávacích aktivít.

Starostlivosť o študentov

Cieľom pracovníkov škôl je za každých okolností zabezpečiť, aby študenti boli spokojní od okamihu, kedy pristanú na letisku do ich návratu domov. Bezpečnosť a spokojnosť študentov má zásadný význam a je prioritou každej školy.

Každý zamestnanec školy je pripravený zaistiť, že študenti budú spokojní v štúdiu a v ich každodennom živote počas jazykového pobytu . Všetky školy majú koordinátora, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne a pomôže mladým ľuďom s akoukoľvek záležitosťou, či už je to ubytovanie, lekárska starostlivosť, poradenstvo a podpora.

Mimoškolský program

Všetky jazykové školy majú dobre prepracovaný a organizovaný mimoškolský program.

Každá z našich škôl ponúka celý rad prvotriednych zariadení a pomôcok, ktoré študenti využívajú pod dohľadom skúsených školených zamestnancov. V programe sú vyvážene kombinované športové, kultúrne, spoločenské a zábavné denné a večerné aktivity s ohľadom na vekové kategórie a schopnosti. Všetky aktivity prebiehajú pod dohľadom pracovníkov školy.

Šport - široká škála vnútorných i vonkajších športových aktivít, vhodných pre potreby všetkých študentov bez ohľadu na pohlavie, vek alebo schopnosti: futbal, volejbal, basketbal, hádzaná, rugby, americký futbal, tanec, aerobik, fitnes, bedminton, tenis, softball, lacrosse, hokej, bowling, cricket, atletické súťaže, kúpanie, water walking, coasteering, aeroball, volejbal, plávanie, jazda na motokárach, zlaňovanie (absailing), šplhanie po lane, lukostreľba, streľba laserom na hlinené terče, bowling, plavba v kanoe alebo kajaku, lezenie skál a steny, horské bicykle, jazdy na štvorkolkách, bojové hry s použitím zbraní, plnených farbou (paint-balling), rafting, streľba z pušky, zorbing...

Umenie a remeslá - široká škála tvorivého umenia v dielňach: výroba šperkov, umelecká manikúra, dráma, divadlo, tričkový design, graffiti, výtvarné dielne, tanečné dielne, varenie...

Spoločenské a kultúrne aktivity - biliard, plážové hry, práca s počítačmi a internetom, divadelné aktivity, anglická konverzácia, filmové predstavenia, kvízy, turistické prechádzky, plavby loďou, besedy, návštevy kultúrnych podujatí.

Večerné aktivity

Tieto aktivity sú navrhnuté tak, aby sa študenti z rôznych krajín stretávali, spriatelili, komunikovali a tým precvičovali cudzí jazyk v uvoľnenejšej a neformálnej atmosfére. Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby každý študent mohol rozvíjať svoje znalosti cudzieho jazyk pri hovorení, počúvaní, čítaní a písaní.
Medzi večerné aktivity patria: filmové prezentácie, kvízy a Bingo noci, diskotéky, hľadanie pokladu, karaoké, talentové súťaže, maškarné bály, umelecké a tanečné workshopy, besedy, večery so živou hudbou, pantomimické predstavenia, počítačové hry.

Výlety

Všetky školy organizujú celodenné a poldenné výlety do významných miest a historických pamiatok, aby aj takýmto spôsobom oboznámili študentov so svojou krajinou. Pre študentov do 18 rokov je účasť na všetkých podujatiach mimoškolského programu povinná. Študenti od 18 rokov sa na podujatiach môžu zúčastňovať spravidla však nie je pre nich povinný.

Ubytovanie

Hostiteľské rodiny – sú určené pre deti a mládež, ktoré uprednostňujú príjemné rodinné prostredie a sú schopné prispôsobiť sa novým zvykom a inému štýlu života. Pobyt v rodine umožňuje študentom spoznať inú kultúru, spôsob života a používať cudzí jazyk aj mimo školy. Je vhodný pre študentov, ktorí zvládnu cestu do školy a späť po mimoškolských aktivitách. Študenti sú začleňovaní do rodín s prihliadnutím na vek, potreby a požiadavky. Ubytovanie v hosťovských rodinách je cenovo výhodnejšie.

Všetky hosťovské rodiny sú vyberané našimi partnerskými školami a musia spĺňať určité kritéria. Sú pravidelne kontrolované. Môžu to byť rodiny s deťmi, alebo rodiny, ktoré majú odrastené deti, prípadne osamelé osoby, ktoré majú mnohokrát viac času na komunikáciu so študentmi.

Študentské rezidencie - sú dvojakého typu

Buď sa jedná o rezidenčné školy, v ktorých je všetko od ubytovania, cez výučbu až po mimoškolský program pod jednou strechou. Sú to prevažne školy na veľmi dobrej úrovni, vybavené plavárňami, športovými areálmi, počítačovými centrami, dielňami, študentskými reštauráciami, spoločenskými priestormi, práčovňami atď.. Tento typ ubytovania a štúdia je populárny medzi mladšími študentmi, lebo sú celý deň spolu s ostatnými študentmi a tak lepšie znášajú prípadný smútok za domovom. V rezidenciách je 24-hodinová starostlivosť .

Druhým typom je rezidencia mimo školy, je nutné dochádzať do školy a je väčšia nezávislosť a voľnosť. Rezidencie môžu byť vedľa školy alebo na pešiu vzdialenosť od školy avšak taktiež sa môže stať že študenti budú musieť využívať miestnu dopravu.

Každý typ ubytovania má svoje výhody aj nevýhody. Sme tu preto, aby sme Vám podľa Vašich požiadaviek pomohli vybrať pre Vaše dieťa to najlepšie. Študenti sú v prevažnej väčšine škôl ubytovaní so študentmi inej národnosti. Je veľmi málo škôl ktoré ubytujú na izbe študentov rovnakej národnosti.

Transfery

Všetky školy zabezpečujú transfery z letiska do ubytovania a po ukončení pobytu z ubytovania na letisko. Väčšinou sa transfery organizujú školskými autobusmi. Na letisku je niekoľko pracovníkov školy, zvyčajne oblečených do tričiek s logom školy, aby ich študenti lepšie registrovali. Letiská pre prílet, dni príletu a odletu má každá škola iné. Poplatky za transfery sú spravidla zahrnuté v celkovej cene avšak ak študent pricestuje mimo dní a časov, určených školou, musí uhradiť za transfer poplatok navyše.

Po prílete do cieľového mesta študenta na letisku čaká zástupca školy, ktorý má v rukách tabuľku s názvom školy a/alebo menom študenta. Študenta vyzdvihne a odvedie na miesto, kde už čakajú iní študenti a spoločne potom cestujú do miesta určenia. Každý študent má pri sebe núdzové telefónne číslo školy a našej agentúry, aby v prípade, že nastane akýkoľvek problém sa mal na koho obrátiť.

Asistenčná služba leteckej spoločnosti

Letecké spoločnosti ponúkajú za poplatok službu pre deti a mládež, ktorá spočíva v tom, že na odletovom letisku rodič odovzdá dieťa pracovníkovi aerolínii, ktorý sa bude o dieťa starať počas letu a po prílete do cieľového letiska odovzdá dieťa pracovníkovi školy. Tak isto prebieha aj spiatočný let. Letecké spoločnosti majú rôzne vekové limity pre takúto službu.

Asistenčná služba školy

Ak má študent zabezpečenú asistenčnú službu leteckej spoločnosti, musí si rezervovať aj asistenčnú službu školy. Túto službu školy spoplatňujú, pretože pri jej zabezpečení vznikajú škole náklady navyše. Škola musí zabezpečiť konkrétneho pracovníka, ktorý preberie dieťa od leteckej spoločnosti po prílete na cieľové letisko a takisto tento pracovník potom pri odlete odovzdá dieťa leteckej spoločnosti.

Zdravie

Očakáva sa, že študenti pricestujú v dobrom zdravotnom stave, aby sa mohli zúčastňovať na športových, kultúrnych a spoločenských aktivitách. Nesmú cestovať študenti s infekčnou chorobou, psychickými alebo inými vážnymi zdravotnými problémami. Mali by byť psychicky a fyzicky spôsobilí na účasť v aktivitách, na ktoré sa prihlásili.

Ak študenti majú nejaké zdravotné problémy, zúčastňujú sa vybraných aktivít na vlastné riziko a musia vedieť kontrolovať svoje problémy napríklad pomocou liekov z domova. Školy si vyhradzujú právo poslať študenta s infekčnou chorobou, s psychickými problémami, poprípade s inými vážnymi zdravotnými problémami, o ktorých neboli dopredu informovaná domov.

Ak pravidelne užívate nejaké lieky, nezabudnite si zobrať dostatočné množstvo na celý jazykový pobyt. Odporúčame pribaliť lieky proti bolesti hlavy, vitamín C, žalúdočné lieky a pod.

Lekárske ošetrenie

V prípade zdravotných problémov sa pracovníci školy postarajú o zaistenie bezodkladnej lekárskej pomoci. Mnohé školy najmä rezidenčné majú lekárov priamo v areáli školy. Ak nie, navštívia miestneho lekára. Zubné zákroky a ošetrenia v zahraničí sú pomerne finančne nákladné a študenti za ne spravidla musia platiť.

Poistenie

Pri všetkých kurzoch odporúčame komplexné cestovné poistenie, v ktorom je zahrnuté poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, poistenie batožiny, oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou, stratu dokladov, poistenie zodpovednosti, úrazové poistenie, poistenie storna, poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu, poistenie doprovodu, poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného ...
V prípade akékoľvek poistnej udalosti musí študent postupovať v súlade s požiadavkami poisťovne. Poisťovňa vyžaduje všetky doklady k poistnej udalosti ako napr. lekárske správy, bločky za platby, policajné správy a pod.

Vreckové

Pre každú krajinu je to iné. V princípe odporúčame vreckové cca. 70GBP/100€/ 150 USD/150CAD na týždeň vo forme platobnej karty alebo cestovných šekov, v žiadnom prípade neodporúčame veľkú hotovosť.

Študenti by mali mať so sebou kreditnú/debetnú kartu, s ktorou si môžu vybrať peniaze z bankomatu v bankách. Rodičia by mali svojim deťom na ich karte zabezpečiť denný limit, aby tak predišli k nadmerným výdavkom. Cestovné šeky sa dajú vymeniť za hotovosť v bankách poprípade na pošte.

Takmer všetky zahraničné školy taktiež ponúkajú možnosť uschovať doklady a cennosti v školskom trezore.

Oblečenie

Odporúčame bežné letné a športové oblečenie. Každý kus by mal byť označený menom študenta.

Základný zoznam: nohavice (džínsy), sukne, šaty, športové košele, šortky, tričká, pulóvre, svetre, vetrovka, spodnú bielizeň, vreckovky, ponožky, pančuchy, pyžamo, uteráky, potreby osobnej hygieny, tepláky, plavky, topánky, tenisky, dáždnik.

Iné: športové náradie (napr. tenisová, squashová raketa a pod. ), adaptér na elektrinu, slnečné okuliare, perá, ceruzky, zošity, bilingválny slovník.
Športové náradie potrebné počas športových hodín poskytuje škola. Mimo športových hodín musia študenti používať vlastné náradie.

Elektrické prístroje

napr. rádio, mobil, nabíjačka, walkman, sušič na vlasy, laptop a pod. musia študenti pred použitím ukázať službukonajúcemu pracovníkovi školy, aby sa tak predišlo škodám pri nesprávnom použití. Variče, chladničky, toastovače, mikrovlnky a ohrievače sa nesmú na izbách používať.

Študenti nesmú mať nože, kolieskové korčule, korčule, pištole a iné zbrane, šipky a pod. V prípade, že škola podobné predmety u študenta nájde, môže študenta na jeho vlastné náklady poslať domov.

Bezpečnostné skrinky

Odporúčame uložiť osobné veci do uzamykateľných boxov alebo bezpečnostnej skrinky, ktoré a nachádzajú vo väčšine rezidencií. Kľúče od skriniek a od vchodov do rezidencií obdržia študenti buď bezplatne alebo za návratný depozit. Po ukončení kurzu kľúče od skrinky a vchodu poprípade čipovú kartu vrátia a dostanú späť peniaze. V prípade straty depozit nie je vrátený.

Pranie

V mnohých školách je pranie bielizne študentov zahrnuté v cene. Ak nie, sú zvyčajne k dispozícii práčovne buď bezplatne alebo za malý poplatok.

Online komunikácia

Študenti môžu posielať a dostávať e-maily, surfovať po internete zadarmo. Vo väčšine škôl môžu využívať Wi-Fi prístup ak majú vlastné laptopy.

Kontakt rodičov s deťmi

Študenti by mali upovedomiť rodičov o tom, že šťastne pricestovali do zahraničnej školy telefonicky alebo e-mailom hneď ako pricestujú. Neodporúčame, aby rodičia telefonovali deťom prvý deň.

Najvhodnejšie je vybaviť dieťa mobilným telefónom s roamingom.

Odporúčame, aby sa ešte doma dohodli na dni a hodine najvhodnejšie medzi 17:30 a 23:00 počas pracovných dní a 21:00 a 23:00 cez víkendy), kedy sa budú kontaktovať.

Používanie mobilu počas vyučovania je zakázané!

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore