0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Francúzsko

Francúzsky školský systém

Francúzski žiaci majú 12-ročnú školskú dochádzku. Školská dochádzka je povinná pre deti od šiestich do šestnástich rokov. Vzdelávanie sa delí na základné pre deti vo veku 6-11 rokov (école), nižšie stredné pre študentov vo veku 11-15 rokov (Collège) a vyššie stredné lýceum (lycée) pre študentov vo veku 15-18 rokov.

Stredná škola, le lycée

tvorí posledné tri roky štúdia: seconde, premiére a terminale. Študenti si môžu si vybrať medzi 3 typmi štúdia: lycée general/všeobecné, a lycée technique/technologické a lycée professionnel/odborné. Vo všetkých typoch sú učebné osnovy rovnaké. Majú 8 alebo 9 povinných predmetov. Rozdiel je vo výbere voliteľných predmetov a umeleckých workshopov. Tých si môžu študenti vybrať 3. Štúdium je ukončené tzv. Baccalauréat skúškou.

Odborné lýceá sú dvojročnú prípravou na budúce povolanie. Na všeobecnom lýceu študujú študenti v prvom ročníku sedem povinných a dva voliteľné predmety. Na konci roka si vyberajú špecializáciu a podľa toho tiež predmety, ktoré chcú v nasledujúcich dvoch rokoch študovať. Výučba prebieha od pondelka do piatku, niekedy aj v sobotu dopoludnia. Výučba začína zvyčajne o 8:00. Počas týždňa majú študenti obvykle 27 až 32 vyučovacích hodín. Vyučovanie trvá do neskorých popoludňajších hodín (17:30 až 18:00) s dvojhodinovou obedňajšou prestávkou. V stredu popoludní vyučovanie spravidla väčšinou nebýva. Vtedy majú študenti príležitosť užiť si šport a mimoškolské aktivity.

10. ročník má všeobecné zameranie, do rozvrhu je zaradená francúzština, matematika, ekonómia, dejepis, zemepis, biológia, fyzika a 2 cudzie jazyky. V 11. a 12. ročníku si študenti volia špecializáciu, napr. literatúru, vedu, ekonómiu poprípade technické predmety. Študenti sú k učiteľom úctiví a oslovujú ich Monsieur/Mademoiselle alebo Madame.

Školský rok začína v septembri a končí v júni. Školský rok na le lycée má tri semestre, ktoré sa začínajú v septembri, januári a apríli. Školy sú zvyčajne veľké, s počtom žiakov od 1000-3000. Po každých asi 7 týždňoch sú spravidla 1- alebo 2-týždňové prázdniny.

Zahraniční študenti sú zvyčajne umiestňovaní do ročníka seconde alebo premiére. Rozhodnutie je plne v kompetencii vedenia školy.

Ubytovanie v novej krajine je možné na internátoch (rezidenciách) alebo v hostiteľských rodinách.
 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore