0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Kanada

V Kanade nefunguje federálny vzdelávací orgán takže v 10 provinciách a 3 teritóriách spadá vzdelávací systém do správy týchto provincií a teritórií.

Kanadský školský systém má 12 tried. Základná Elementary School trvá 6 rokov, potom nasleduje Junior High School - 7., 8. ročník.   Tí, ktorí sa rozhodnú v štúdiu pokračovať, prechádzajú do Senior High School, ktorá trvá štyri roky - 9., 10., 11., 12. ročník). Po úspešnom ukončení 12. ročníka študenti obdržia stredoškolský diplom a môžu v štúdiu pokračovať na vyššej odbornej škole (Community College) alebo na univerzite (Univerzity).
Povinná školská dochádzka končí vo väčšine provincií v  16 rokoch. Výnimku tvoria provincie New Brunswick a Ontario, kde študenti končia dochádzku v 18 rokoch.

Zahraniční študenti sú zvyčajne umiestňovaní do ročníkov 10, 11 alebo 12, v závislosti od veku, akademických výsledkov a jazykových znalostí. Školy bývajú menšie, s počtom žiakov od 100 do 1000. Sú veľmi dobre technicky vybavené. K bežnému štandardu patria počítačové učebne, miestnosti, kde majú študenti prístup na internet a k emailu, knižnica, prírodovedné a jazykové laboratóriá, športové zariadenia, množstvo moderných učebných pomôcok, školská jedáleň, prednáškové sály, hudobné štúdiá a umelecké ateliéry.

Školský rok sa delí na dva semestre, ktoré sa začínajú v septembri a januári. V každom semestri majú študenti obvykle 4 povinné predmety, ďalšie si vyberajú z ponuky školy v spolupráci so študijným poradcom podľa vlastných záujmov, preferencií, zamerania doterajšieho štúdia a plánov týkajúcich sa ďalšieho vzdelávania.

Povinné predmety: matematika, angličtina, prírodovedný predmet (fyzika, chémia, biológia...), predmet, obsahujúci históriu alebo reálie Kanady (Mi’kmaq Studies, African Canadian Studies alebo Canadian History) a umelecky zameraný predmet (umenie, drama, hudba, tanec, výtvarné umenie...).

Popri bežných predmetoch ponúkajú kanadské stredné školy aj špecializované predmety ako napríklad právo, ekonómia, masmediálne štúdiá, medzinárodné štúdiá, grafický design, programovanie, webdesign, herectvo, kreatívne umenie, a mnoho ďalších.

Mnohé školy ponúkajú aj tkzv. French Immersion Program. Je to bilinguálny program, v ktorom študenti niektoré predmety študujú vo francúzštine a získavajú potom oficiálne vysvedčenie aj z tohoto programu. 

Na stredných školách sa používa kreditný systém. Za predpísaný počet hodín v určitom predmete získavajú kredity. Kompletný kredit je spravidla za 110 hodín  v ročníkoch 10 až 12. Kredity sú delené na 5 typov a študent sa snaží dosiahnúť taký typ kreditov, ktorý je pre potrebný pre jeho budúcu kariéru. Napríklad ak chcú ísť na univerzitu, musia si vybrať predmety, v ktorých získajú Academic Credit.

Uniformy sa vo väčšine škôl nevyžadujú.

Mimoškolské aktivity

Kanadské školy ponúkajú veľa možností aj mimo vyučovacích hodín. Pre zahraničných študentov je dôležité sa do týchto aktivít zapojiť. Nájdu si nových priateľov, stanú sa platnými členmi školskej komunity a hlavne môžu si zdokonaľovať jazyk. Obľúbenými športmi sú hokej, futbal, americký futbal, basketbal a volejbal. Medzi populárne  študentské kluby patria herecký, hudobný, tanečný, počítačový, fotografický a iné.

Zahraničné školy

Študenti z cudzích krajín vrátane Slovenska sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Naša agentúra sprostredkuje štúdium na štátnych a na súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov, platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností a v spolupráci so študijným poradcom.
Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú individuálnu pomoc pri štúdiu a najmä v problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. Avšak v prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola.

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa vyžaduje dobrá znalosť  jazyka krajiny, v ktorej sa rozhodol absolvovať  stredoškolský pobyt. Čím lepšie ovláda cudzí jazyk, tým viac mu pobyt prinesie. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Týka sa to najmä súkromných škôl.  Jazykovú prípravu však ponúkajú aj niektoré štátne školy.  Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná na iných spoplatňovaná.

Preto je dôležité zistiť úroveň jazykových znalostí každého uchádzača. Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu iný, ktorý umožňuje poskytnutie extra jazykovej prípravy. Ak sa študent prihlási v dostatočnom časom predstihu, môže sa do začiatku nástupu zdokonaliť na jazykových kurzoch doma alebo v zahraničí. V niektorých krajinách je nutné absolvovať pred samotným programom jazykovú prípravu ak znalosti jazyka nie sú dostatočné. O finančných nákladoch študentov vždy dopredu informujeme.

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je možné na internátoch (rezidenciách) alebo v hostiteľských rodinách.

Internáty (rezidencie) umožňujú študentom prežívať každodenný život v spoločnosti ďalších miestnych a zahraničných študentov. Študenti si rýchlejšie nájdu priateľov, nemusia do školy dochádzať miestnou dopravou, môžu sa venovať rôznym aktivitám a športom v areál rezidencie či školy. Študentská izba je vybavená nábytkom, stolom a stoličkami, posteľou, zrkadlom, toaletným stolíkom. Rezidencia je vybavená práčovňou a žehliacimi potrebami, za ich užívanie sa platí. O čistotu izby sa stará študent. Spravidla sú v rezidenciách kuchynky, ktoré v prípade záujmu slúžia študentom na prípravu jedál. Študenti majú k dispozícii WiFi alebo WLAN prístup na internet.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa.  V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je  umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky. Ak by študent chcel byť umiestnený v konkrétnej geografickej časti, vždy sa požiadavke snažíme vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy.

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak nastanú problémy medzi rodinou a študentom. Môže nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria. V tom prípade koordinátor pre študenta nájde inú rodinu.
Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia. Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, všetky náklady znáša rodič dieťaťa.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V niektorých programoch je poistenie priamo zahrnuté v cene, v iných programoch zahraniční partneri poistenie ponúkajú a študent má na výber - buď poistenie zahraničnej inštitúcie alebo komplexné cestovné poistenie prostredníctvom poisťovne na Slovensku.

Vreckové

V každej krajine je potrebné počítať s bežnými výdavkami na učebnice, školské potreby, mestskú dopravu, školské podujatia a pod. Na začiatku školského roka je potrebné počítať so sumou približne CAD 300 - CAD 400 na poplatky, ktoré školy vyberajú  na rôzne účely. Ako vreckové odporúčame minimálne CAD 200 na mesiac pobytu. Výška vreckového je vo veľkej miere závislá aj od individuálnych návykov a životného štýlu každého študenta. Ak pobyt v zahraničí presahuje 3 mesiace, je vhodné založiť si účet v banke v mieste pobytu. Naši zahraniční partneri alebo priamo školy asistujú pri založení účtu. Na tento účet im môžu rodičia pravidelne poukazovať peniaze. Alternatívou je platobná karta vystavená k účtu v SR. 

 

Späť hore