0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Španielsko

Školský systém v Španielsku

Vzdelávací systém je rozdelený na 4 etapy:

Ročník

Vek

Vzdelávacia etapa

1. až 6.

6/7 až 11/12

základné vzdelanie

7. až 10.

12/13 až 15/16 rokov

povinné nižšie stredné vzdelanie E.S.O.

11. a 12.

16/17  a  17/18 rokov

výberové vyššie stredné vzdelanie Bachillerato

 

18+

vysokoškolské vzdelanie


Povinná školská dochádzka trvá do 16/17 rokoch, končí 10. ročníkom,  študenti obdržia E.S.O.  (Educación Secundaria Obligatoria) diplom. Po absolvovaní povinnej školskej dochádzky sa môžu mladí ľudia zaradiť do pracovného života alebo pokračovať v dvojročnom štúdiu Bachillerato a potom na univerzite.

 Povinné nižšie stredné vzdelanie E.S.O.

Stredoškolské vzdelávanie sa sústreďuje  na 10 - 12 predmetov. V rozvrhu sú predmety rozložené, študenti nemajú každý deň všetky predmety.  Študenti strávia na výučbe približne 32 hodín týždenne. Predmety ako sú matematika, dejepis a jazyk sa študujú počas štyroch hodín hodín týždenne, iné predmety dve alebo tri hodiny hodín týždenne. Vo všeobecnosti sú všetci študenti v rovnakej triede a majú veľmi podobné rozvrhy. Vybrať si môžu len dva voliteľné predmety z pomerne obmedzenej ponuky. Francúzština, nemčina alebo taliančina sú často ponúkané ako druhý cudzí jazyk.
Španielske školy sú akademicky orientované, od študentov sa vyžaduje, že si budú robiť počas hodín poznámky a taktiež že sa  budú niekoľko hodín týždenne venovať samoštúdiu.

Predmety ESO

Jazyk a literatúra

Lokálny jazyk a literatúra

Angličtina

Hudba

Zemepis a dejepis

Prírodné vedy (Science)

Telesná výchova

Technológia

Katolícke náboženstvo alebo samoštúdium

Matematika

Umenie

Voliteľné predmety*

* Druhý cudzí jazyk / Staroveké dejiny / Etika / IT (maximálne dva predmety)

Diplom ESO

Španielske stredné školy umožňujú získať stredoškolské diplomy len tým študentom, ktorí študovali a absolvovali 10. ročník v ESO v španielskom školskom systéme a mali konvalidované  (legalizované) predchádzajúce štúdium  v domácej krajine.

Vyššie stredné vzdelanie Baccalaureate  ( Bachillerato)

V bakalárskom stupni študenti majú 9 predmetov. Študenti si volia 1 z 5 študijných kategórií: prírodné vedy, technológia, humanitné vedy, sociálne vedy a umenie. Okrem hlavných predmetov majú študenti na výber 1 alebo 2 voliteľné predmety.

 Bachillerato predmety 

Telesná výchova (len 1. ročník)

Katolícke náboženstvo alebo samoštúdium

Jazyk a literatúra

Francúzština/nemčina/taliančina

Filozofia

Angličtina

Dejepis (len 2. ročník)

4-5 predmetov zo zvolenej študijnej kategórie

Študijné kategórie

 

Ukážka predmetov

Umenie

Umelecká maľba, mechanické kreslenie, dejiny umenia. Voliteľné predmety: grafické umenie/dizajn/vizuálne umenie/umelecké dielne/matematika/technické a grafické systémy

Veda

Matematika, fyzika a chémia, biológia/geológia. Voliteľné predmety: mechanické kreslenie/naša planéta a environmentálna veda/ekonómia

Technológia

Matematika, fyzika a chémia, mechanické kreslenie. Voliteľné predmety: Priemyselná technológia/elektro technológia/mechanika

Humanitné vedy

Moderné dejiny, latinčina, gréčtina. Voliteľné predmety: dejiny umenia/dejiny filozofie/psychológia

Spoločenské vedy

Moderné dejiny, matematika aplikovaná na sociálne vedy, ekonómia. Voliteľné predmety: dejiny umenia/latinčina/zemepis/psychológia

Študenti nemôžu kombinovať predmety z 2 študijných kategórií.

Diplom Bachillerato

Španielske stredné školy umožňujú získať stredoškolské diplomy len tým študentom, ktorí študovali a absolvovali 10. ročník v ESO v španielskom školskom systéme a mali konvalidované  (legalizované) predchádzajúce štúdium  v domácej krajine.Školský rok sa delí na 3 semestre a študenti dostávajú známky za každý trimester. Oficiálne známky však študent obdrží len na konci školského roku a to po absolvovaní celého roku.  

Školský kalendár

Školský rok začína v polovici septembra a končí v polovici júna. Výnimku tvorí 2.ročník Bachillerrato, ktorý končí koncom mája, pretože potom sa študenti pripravujú na prijímacie skúšky na univerzity.  Hlavné prázdniny sú vianočné (10 dní) a veľkonočné (7 dní)

Vyučovanie zvyčajne začína o 8:00 a trvá do 14:45. O 11:00 je 30-minútová prestávka. Niektoré školy ponúkajú v popoludňajších hodinách voliteľné predmety, za ktoré však môže študent platiť poplatok navyše.

Týždenne majú študenti 30 až 32 hodín. 

Aktivity pre voľný čas

Väčšina škôl organizuje vo voľnom čase rôzne aktivity ako šport, fotografovanie, rôzne kultúrne podujatia, výlety do okolitých regiónov, ale aj do susedných štátov.

Španielske školy

Študenti z cudzích krajín vrátane Slovenska sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. Avšak v prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola. Mnohé školy vyžadujú poplatok za vystavenie dokumentu, ktorý slúži ako podklad pre domácu školu, na základe ktorého potom študentovi uznajú študijný pobyt v zahraničí.

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou. Po celé štúdium vám bude k dispozícii a je možné sa na neho kedykoľvek obrátiť. Miestny koordinátor má rovnako v popise práce získavať v priebehu roka informácie o prospechu študenta a o jeho pobyte v hostiteľskej rodine.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je zabezpečený v hostiteľských rodinách.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa.  V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je  umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny. Ak by študent chcel byť umiestnený v konkrétnej geografickej časti, vždy sa požiadavke snažíme vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy. Primárny jazyk hostiteľskej rodiny musí byť domácim jazykom prijímajúcej krajiny. Rodiny sa môžu rozhodnúť, že budú hostiť súčasne maximálne dvoch zahraničných študentov podobného veku. Študent môže zdieľať izbu s iným zahraničným študentom alebo hostiteľským súrodencom rovnakého pohlavia a podobného veku.

Vylúčenie z programu

V prípade vylúčenia študenta z programu je zodpovednosťou rodičov zabezpečiť a bezodkladne uhradiť náklady na spiatočný let študenta. Rodičia musia do 48 hodín zariadiť spiatočné letenku a študent musí opustiť krajinu do jedného týždňa od rozhodnutia.

Študent počas programu rešpektuje pravidlá hostiteľskej rodiny a školy. Absencie v škole, nevhodné správanie sa či zlý prospech môžu viesť k jeho vylúčeniu z programu.
Na zahraničného študenta sa vstupom do programu vzťahujú zákony cudzej krajiny. Študentovi je zakázané užívať drogy a alkohol, fajčiť, viesť motorové vozidlo, stopovať či samostatne cestovať.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. Od študentov sa požaduje, aby si zakúpili poistenie poskytnuté organizátorom pobytu, ktoré zahŕňa poistenie pre prípad nehody, zdravotných problémov, batožiny, pohotovostnej zubnej lekárskej starostlivosti, zdravotnej evakuácie, re-patriácie a zodpovednosti tretej strany.

Každý študent, ktorý trvá na používaní akejkoľvek inej poistnej zmluvy, je povinný zaslať spoločnosti ENLAP jasné informácie o týchto pravidlách v angličtine aspoň jeden mesiac pred odchodom študenta. Ak tieto pravidlá nezodpovedajú požadovaným štandardom vrátane krytia zodpovednosti za škodu spôsobenú treťou stranou, organizátor bude od študenta vyžadovať, aby používala poistenie, poskytnuté ich spoločnosťou. ENLAP v takomto prípade  vystaví faktúru za poistenie študentovi.

Upozorňujeme, že žiaden študent s poistením iným, než ktorý poskytuje organizátor, nemôže dostať žiadnu pomoc od zamestnancov organizátora a lokálnych koordinátorov v prípade poistnej udalosti.

Vreckové

V každej krajine je potrebné počítať s bežnými výdavkami na učebnice, školské potreby, mestskú dopravu, školské podujatia a pod. Na začiatku školského roka je potrebné počítať so sumou približne € 300 - € 400 na poplatky, ktoré školy vyberajú  na rôzne účely. Ako vreckové odporúčame minimálne € 250 na mesiac pobytu. Výška vreckového je vo veľkej miere závislá aj od individuálnych návykov a životného štýlu každého študenta. Najoptimálnejším spôsobom zabezpečenia vreckového je platobná karta vystavená k účtu v SR. 

Späť hore