0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Španielsko


Vzdelávací systém je rozdelený na 3 etapy:

základné vzdelanie/1.stupeň Educacion Primaria 1. až 4 ročník  (od 6 do 10 rokov)
stredné vzdelanie/2.stupeň E.S.O. 5. až 10. ročník  (od 10 do 16 rokov)
stredné vzdelanie/3.stupeň Bachillerato 11. a 12. ročník  (od 16 do 18 rokov).

Povinná školská dochádzka trvá do 16 rokoch, končí 10. ročníkom E.S.O.,  študenti obdržia diplom, ktorý im umožňuje pokračovať v dvojročnom štúdiu na strednej škole:

1. ročník  Bachillerato, vek: 17
2. ročník Bachillerato, vek: 18

Štúdium sa skladá z 2 častí: základné predmety a špecializované predmety. Základnými povinnými predmetmi sú: španielsky jazyk a literatúra, autonómny jazyk podľa regiónu buď katalánčina, baskičtina alebo galíjčina, prvý cudzí jazyk, filozofia, telocvik, dejiny Španielska, prírodoveda.

Špecializované predmety sa delia do niekoľkých oblastí: umenie, humanitné predmety a sociálne vedy, prírodné vedy a náuka o zdraví, prírodné vedy a technika. Tu si študenti volia 4 predmety z jednej oblasti a rozhodujú sa podľa toho, čo chcú po maturite študovať.

Okrem toho majú študenti aj možnosť pribrať si 1 alebo 2 voliteľné predmety napríklad druhý cudzí jazyk.

Vyučovanie zvyčajne začína o 8:00 a trvá do 14:45. O 11:00 je 30-minútová prestávka. Niektoré školy ponúkajú v popoludňajších hodinách voliteľné predmety, za ktoré však môže študent platiť poplatok navyše.

Týždenne majú študenti 30 až 32 hodín. Školský rok začína v polovici septembra a končí 2. júnový týždeň.

Hlavné školské prázdniny v Španielsku sú:

2 týždne počas vianočných sviatkov
1 týždeň na konci februára
1 týždeň počas veľkonočných sviatkov
štátne a miestne sviatky

Pobyt na strednej škole v Španielsku

V rámci stredoškolského systému študentov umiestňujeme do štátnych škôl, financovaných vládou, ktoré ponúkajú akademický ročný program, polročný program a 3 mesačný program. V ponuke máme aj súkromnú školu v Banalmádene. Vzťahy medzi študentmi a učiteľmi sú veľmi otvorené, navzájom sa oslovujú krstnými menami. Školský rok trvá približne 10 mesiacov a nie je semestrálne rozdelený.
Vyučovanie prebieha iba v dopoludňajších hodinách. Španielske štátne stredné školy nedovoľujú výmenným študentom maturovať pred dokončením ich absolventského roka.

Pobyt v Španielsku na štátnej škole začína orientačným víkendom, ktorý absolvujú študenti hneď po prílete do Madridu. Z letiska odvezú študentov do hotela, kde sú počas orientácie ubytovaní. Cieľom tejto orientácie je pripraviť študentov na ich pobyt v Španielsku: oboznámia sa so zvykmi v krajine, obdržia všetky dôležité informácie súvisiace s ich pobytom, ako doprava, škola, skúšky, denné rozvrhy, predmety a život  v hostiteľskej rodine. Navštívia zaujímavé miesta Madridu a v nedeľu cestujú ku svojej hostiteľskej rodine. Vo všetkých lokalitách sú programoví koordinátori, ktorí študentov každý mesiac telefonicky kontaktujú. Osobné návštevy sa uskutočňujú minimálne jedenkrát za tri mesiace.

Školské pomôcky a učebnice si spravidla musia študenti zakúpiť po príchode do Španielska. Taktiež v cenách nie sú zahrnuté poplatky za laboratóriá a rôzne mimoškolské aktivity a exkurzie.

O tom, či si študent bude musieť zakúpiť školskú uniformu rozhoduje škola, na ktorú bol študent prijatý. V mnohých školách je uniforma povinná avšak školy sú benevolentnejšie voči študentom 3. a 4. ročníka a často sa nosenie uniformy u týchto študentoch nepožaduje.

Aktivity pre voľný čas

Väčšina škôl organizuje vo voľnom čase rôzne aktivity ako šport, fotografovanie, rôzne kultúrne podujatia, výlety do okolitých regiónov, ale aj do susedných štátov.

Zahraničné školy

Študenti z cudzích krajín vrátane Slovenska sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Naša agentúra ponúkajú štúdium na štátnych a na súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov, platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností a v spolupráci so študijným poradcom.
Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú individuálnu pomoc pri štúdiu a najmä v  problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. Avšak v prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola. Mnohé školy vyžadujú polatok za vystavenie dokumentu, ktorý slúži ako podklad pre domácu školu, na základe ktorého potom študentovi uznajú študijný pobyt v zahraničí.

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa vyžaduje dobrá znalosť  jazyka krajiny, v ktorej sa rozhodol absolvovať  stredoškolský pobyt. Čím lepšie ovláda cudzí jazyk, tým viac mu pobyt prinesie. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Týka sa to najmä súkromných škôl.  Jazykovú prípravu však ponúkajú aj niektoré štátne školy.  Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná na iných spoplatňovaná.

Preto je dôležité zistiť úroveň jazykových znalostí každého uchádzača. Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu iný, ktorý umožňuje poskytnutie extra jazykovej prípravy. Ak sa študent prihlási v dostatočnom časom predstihu, môže sa do začiatku nástupu zdokonaliť na jazykových kurzoch doma alebo v zahraničí. V niektorých krajinách je nutné absolvovať pred samotným programom jazykovú prípravu ak znalosti jazyka nie sú dostatočné. O finančných nákladoch študentov vždy dopredu informujeme.

Postup pri prihlasovaní

  1. Vyplnenie predbežnej prihlášky -  treba vyplniť nezáväznú predbežnú prihlášku a poslať  ju emailom, poštou alebo faxom ju do našej kancelárie. Obratom Vám pošleme prihlášku na samotný program a návrh zmluvy o zabezpečení stredoškolského pobytu.
  2. Konzultácia s domovskou školou študenta. Rozhodnutie stráviť rok alebo polrok na strednej škole v zahraničí je potrebné prekonzultovať s triednym učiteľom študenta a s riaditeľom školy. Takto získate informácie o tom, za akých podmienok je škola ochotná uvoľniť študenta na daný typ pobytu a ako sa bude štúdium započítavať do bežného školského roka. Väčšinou sa to rieši prostredníctvom rozdielových skúšok.
  3. Osobná návšteva a pohovor v našej agentúre. Študenti prinesú skompletizovanú prihlášku. Pri väčšine programov je návšteva povinná. Je žiaduce, aby na pohovor prišli študenti spoločne s rodičmi/rodičom. Na pohovore oboznámime študenta a rodičov so všetkými podrobnosťami a podmienkami a zodpovieme všetky otázky. Tiež skontrolujeme či je prihláška kompletná. Vo väčšine prípadov je súčasťou pohovoru aj jazykový test, cieľom ktorého je overenie jazykovej úrovne. S výsledkami pohovoru sú študenti oboznámení buď hneď alebo v priebehu niekoľkých dní.
  4. Prihlášku odošleme do našej partnerskej organizácie. Jej pracovníci posúdia prihlášku a ak študent vyhovuje prijímacím kritériám, pošlú nám potvrdenie o prijatí.
  5. Naša agentúra pripraví zálohovú faktúru a odošle ju študentovi spolu so zmluvou zabezpečení stredoškolského pobytu. Uhradením zálohy a podpisom zmluvy klient potvrdí záujem o stredoškolský program.
  6. Zálohu uhradíme zahraničnému partnerovi a ten potom zaháji proces umiestňovania študenta v hosťovskej rodine/na internáte a v novej hosťovskej škole. Umiestnenie môže trvať niekoľkých dní, týždňov  až mesiacov, tento proces nemôže naša agentúra ovplyvniť nakoľko daný proces vykonáva partnerská organizácia. Ak obdržíme aktuálne informácie o umiestnení, kontaktujeme študenta a jeho rodičov a informácie im odovzdáme.
  7. Vybavovanie víz (okrem krajín EU) - po definitívnom potvrdení akceptácii sa začne proces vybavovania víz. Študenta oboznámime so všetkými dokumentmi, ktoré bude nutné vyplniť. Naši pracovníci mu budú nápomocní pri celom tomto procese.
  8. Informačné stretnutie – študent ako aj rodičia by sa mali zúčastniť orientačného stretnutia pred odchodom na študijný pobyt. Určite majú veľa otázok, ktoré by chceli prediskutovať, aby vstúpili do života v novej krajine bez problémov.
  9. Odchod do hosťovskej krajiny – príchod do miesta pobytu je väčšinou niekoľko dní až jeden týždeň pred nástupom do školy. Tento týždeň je určený na adaptovanie sa v novom prostredí. Na letisku bude na študenta čakať jeho lokálny koordinátor, poprípade rodina alebo pracovník našej partnerskej organizácie.

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou. Po celé štúdium vám bude k dispozícii a je možné sa na neho kedykoľvek obrátiť. Miestny koordinátor má rovnako v popise práce získavať v priebehu roka informácie o prospechu študenta a o jeho pobyte v hostiteľskej rodine.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je zabezpečený v hostiteľských rodinách.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa.  V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je  umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky. Ak by študent chcel byť umiestnený v konkrétnej geografickej časti, vždy sa požiadavke snažíme vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy.

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak nastanú problémy medzi rodinou a študentom. Môže nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria. V tom prípade koordinátor pre študenta nájde inú rodinu.

Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia. Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, všetky náklady znáša rodič dieťaťa.

Pravidlá programu

Študent počas programu rešpektuje pravidlá hostiteľskej rodiny a školy. Absencie v škole, nevhodné správanie sa či zlý prospech môžu viesť k jeho vylúčeniu z programu.
Na zahraničného študenta sa vstupom do programu vzťahujú zákony cudzej krajiny. Študentovi je zakázané užívať drogy a alkohol, fajčiť, viesť motorové vozidlo, stopovať či samostatne cestovať.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V niektorých programoch je poistenie priamo zahrnuté v cene, v iných programoch zahraniční partneri poistenie ponúkajú a študent má na výber - buď poistenie zahraničnej inštitúcie alebo komplexné cestovné poistenie prostredníctvom poisťovne na Slovensku. 

Vreckové + ostatné výdaje

Odporúčame vreckové vo výške minimálne 150-200 USD na mesiac. Použijete ho na osobné výdaje (pohľadnice, telefónne karty...), poplatky za členstvo v rôznych športových kluboch, obedy v škole, cestovný lístok na školský autobus, drobné školské poplatky (školské pomôcky, školská uniforma...), organizované výlety, zábavu a iné záujmové aktivity študentov. Prvý deň školy utratíte asi 100-300 USD za knižky a ďalšie možné výdaje na voliteľné predmety. Z dôvodu možnej straty neodporúčame vreckové na celý rok v hotovosti. Len vo forme šekov alebo platobnej karty.

Vybavenie prídavku na dieťa

Najprv je potrebné požiadať MŠ SR o posúdenie štúdia. K tomu je potrebné dodať potvrdenie zahraničnej školy o návšteve. MŠ SR vydá rozhodnutie o rovnocennosti štúdia.
Potom je potrebné požiadať Úrad práce, soc. vecí a rodiny o prídavok na dieťa. K žiadosti je nutné priložiť potvrdenie zahraničnej školy o návšteve a rozhodnutie MŠ SR o rovnocennosti štúdia. Obvodný úrad následne obnoví rozhodnutím prídavky na dieťa a upovedomí rodiča o tom listom.

Späť hore