0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Švajčiarsko

Školstvo spadá pod kompetenciu 26 kantónov. Približne dve tretiny obyvateľstva sú nemecky hovoriace, asi pätina hovorí po francúzsky, a 8% obyvateľstva používa taliančinu. Tieto tri jazyky platia ako úradné po celej krajine. Na juhovýchode je ďalším oficiálnym jazykom rétorománčina, ktorou hovorí menej ako 1% celkového počtu obyvateľstva.
Vzdelávanie je však na vysokej úrovni a má veľmi dobrú povesť.

Základná školská dochádzka vo Švajčiarsku trvá 6 rokov. Potom žiaci pokračujú v štúdiu buď na gymnáziách alebo na odborných školách.

Štúdium na gymnáziu trvá 6 rokov a je ukončené maturitou, vyučujú sa jazyky, humanitné, spoločenskovedné, ekonomické a prírodovedné predmety, umenie, hudba a telesná výchova. Študenti majú obvykle 11 predmetov v každom ročníku.

Na odborných školách sa popri všeobecnovzdelávacích vyučujú aj odborné predmety.

Vyučovanie trvá približne od 7:30 do 16:30, minimálne s hodinovou obedňajšou prestávkou. V stredu sa vyučuje len doobeda.

Po úspešnom ukončení strednej školy študenti získavajú diplomy  a ich povinná školská dochádzka je týmto oficiálne dokončená.

Okrem povinných predmetoch ako je nemčina, angličtine, matematika, dejepis, biológia, chémia, geografia, telesná výchova, umenie a filozofia majú študenti možnosť učiť sa aj ďalší cudzí jazyk - francúzštinu, taliančinu, španielčinu, gréčtinu alebo latinčinu. Športy nie sú v bežných školách veľmi rozšírené ( asi 2 hodiny týždenne) a preto študenti navštevujú rôzne športové kluby alebo fitnes centrá. Vo Švajčiarsku je vysoko rozvinutý systém verejnej dopravy, vďaka čomu sú študenti mobilnejší a môžu sa tým aktívnejšie zapojiť do rôznych aktivít a lepšie využiť svoj voľný čas.

Počas roka majú študenti niekoľko prázdnin - 2 týždne na jeseň a na jar, vianočné prázdniny a dvojtýždňové športové prázdniny vo februári. Počas športových prázdnin organizujú niektoré školy lyžiarske tábory. Letné prázdniny trvajú od začiatku júla do polovice augusta.

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore