0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Nórsko

Zahraniční študenti navštevujú štátne školy. Školský rok je rozdelený do 2 semestrov v Dánsku, Nórsku a Švédsku a do 4 alebo 5 semestrov vo Fínsku. Väčšina študentov je umiestnená do ročníkov 11., 12. a 13., niekedy však môžu byť umiestnení aj do 9. alebo 10. ročníka, záleží to hlavne od veku študenta a tiež od hostiteľskej krajiny. O konečnom umiestnení rozhoduje vedenie hostiteľskej školy.  

Školský systém vo Švédsku

Vzdelávanie je bezplatné a povinné pre mládež vo veku od 7 - 16 rokov. Povinná školská dochádzka končí v 9. ročníku. Ďalšie 3 ročníky tvoria strednú školu - Gymnasium, sú výberové a štúdium končí maturitou. Ďalšie 2 až 5 rokov trvá vysokoškolské štúdium.
Vyučovanie na strednej škole je denne od pondelka do piatku od 08:00 do 15:00. Školy majú variabilné učebné osnovy, vo väčšine základ tvoria švédčina, angličtina, matematika a prírodovedné predmety.  Študenti majú možnosť vybrať si spomedzi viac ako 15 predmetov, ktoré kladú dôraz na rôzne odbornosti od  hotelového a stravovacieho priemyslu cez umenie, sociálne vedy, ekonomiku až po automobilové disciplíny. 
Na školách funguje flexibilný rozvrh hodín, kde študenti študujú v skupinkách alebo na rôznych projektoch. Školský rok sa skladá z 2 semestrov, začína v polovici augusta a končí v polovici júna.
Obedy v školských jedálňach sú pre domáceho študenta zdarma a vo väčšine škôl to platí aj pre zahraničných študentov.

Školský systém v Dánsku

Vzdelávanie v Dánsku je bezplatné.  Povinná školská dochádzka končí v 15/16 rokoch.  Asi 82 % detí pokračuje vo vzdelávaní na stredných školách.  4 typy stredných škôl pripravujú študentov na univerzitné štúdium:
STX (Gymnázium) - akademicky orientovaná škola - 4 roky.
HF (Higher Preparatory Examinations) - Vyššie prípravná škola, podobná gymnáziu - 3 roky.
HTX (Higher Technical Examinations Programme )- škola orientovaná matematicky a technicky - 3 roky
HHX (Higher Commercial Examinations Programme) - škola orientovaná na obchod a iné ekonomické vedy - 3 roky

Okrem týchto škôl sa deti po absolvovaní základnej školy môžu prihlásiť na odborné či technické vzdelávanie, v rámci ktorého sa pripravujú pre vstup na pracovný trh. Sú to školy EGU  (Basic Vocational Education and Training ) a VET (Vocational Education and Training)

Stredné školy ponúkajú niekoľko z nasledovných  vetví: matematická, prírodovedná, cudzie jazyky a sociálne vedy. Povinné predmety sú klasicizmus, náboženstvo, dánčina, angličtina, dejepis, matematika, fyzika, telocvik a sociológia. Ďalšie predmety sú voliteľné.  Vyučovanie prebieha denne od 8:00 do 15:00. Počas školského roku majú študenti niekoľko kratších prázdnin - v októbri, počas Vianoc a Nového roku, a na Veľkú noc. Počas všetkých prázdnin zostávajú zahraniční študenti u svojich hosťovských rodín.

Školský systém v Nórsku

Povinná školská dochádzka (10 ročníkov) trvá od 6 do 16 rokov. Školský rok začína v polovici augusta a končí koncom júna.

Stredná škola Gymnas je 3-ročná a pripravuje študentov na univerzitné štúdium. Školy sa delia na všeobecnovzdelávacie a odborné. Na školách sú povinné predmety - matematika, IT, dejepis, angličtina, sociálne vedy, ale aj mnoho výberových predmetov, ktoré si študenti vyberajú podľa svojho záujmu a budúceho zamerania. Maturanti sa prezývajúRuss, obliekajú sa do  typických farebných odevov, zúčastňujú sa rôznych aktivít, je to pre nich rok plný radosti a osláv aj napriek tomu, že sa pripravujú na záverečné skúšky.

Stupnica známok je 1 - 6, kde 6 je najlepšia známka. Vyučovanie sa začína medzi 8 - 9 hodinou a končí sa medzi 13:00 - 16:00. Všetky školy majú vo svojom rozvrhu aj telesnú výchovu, ak sa však študent chce venovať nejakej športovej disciplíne, musí sa zapísať do miestneho klubu poprípade nájsť nejaký iný spôsob. Aj keď sú na školách jedálne, väčšinou si študenti nosia obed z domu.

Školský systém vo Fínsku

Povinná školská dochádzka sa začína v 7. rokoch a trvá 9 rokov. Po jej ukončení študenti ďalej pokračujú v štúdiu na strednej škole so všeobecným zameraním alebo na odborných stredných školách. Absolventi stredných škôl končia štúdium maturitnou skúškou a potom majú možnosť pokračovať v štúdiu na univerzitách. Vzdelávanie je bezplatné.

Štúdium na strednej škole (tzv. High School - lukio) trvá 3 alebo 4 roky s možnosťou flexibilného rozvrhu výučby a tak niektorí študenti môžu zmaturovať už po dvoch rokoch a na druhej strane zase iní po štyroch rokoch. Absolventi odborných škôl získavajú Odborný stredoškolský certifikát a ak sa podrobia maturitnej skúške aj maturitné vysvedčenie. Absolventi všeobecnovzdelávacích škôl získavajú Stredoškolský certifikát a maturitné vysvedčenie.

Vyučovanie je od pondelka do piatku, začína sa medzi 08:00 a 10.00 ráno a končí medzi 14:00 a 16:00. Školské obedy sú vo fínskych školách zadarmo.

Školský rok je rozdelený do 4 až 5 semestrov, v každej etape má študent iný rozvrh a iné predmety / 6 povinných predmetov + nepovinné predmety na 1 obdobie. Každý jeden takýto úsek končí skúšobným (testovacím) týždňom na zopakovanie a testovanie vedomostí nadobudnutých v daných predmetoch.

Zahraničný študenti si môžu voľne vybrať predmety ktoré chcú v určitých časových etapách študovať. Zo začiatku je pobyt pre zahraničných študentov veľmi ťažký pre rečovú bariéru, ale dostávajú veľkú pomoc zo školy, učiteľov ako aj spolužiakov. Odporúča sa štúdium fínskeho jazyka aj mimo školy v jazykových kurzoch.

Zahraničné školy

Študenti z cudzích krajín vrátane Slovenska sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Naša agentúra ponúkajú štúdium na štátnych a na súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov, platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností a v spolupráci so študijným poradcom.
Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú individuálnu pomoc pri štúdiu a najmä v  problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. Avšak v prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola.

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa nevyžaduje znalosť  jazyka tej severskej krajiny, v ktorej sa rozhodol absolvovať  stredoškolský pobyt. Dôležité je, aby dobre ovládal angličtinu. evyžaduje sa znalosť jazyka danej krajiny. Keďže angličtina je takmer ako keby druhý štátny jazyk, všetci ju veľmi dobre ovládajú a učitelia či spolužiaci sú zahraničným študentom veľmi nápomocní a komunikujú v angličtine. V školách sa vžak vyučuje v jazyku danej krajiny, preto sa od študentov očakáva, aby sa domáci jazyk naučili čo najskôr a tak sa čo najrýchlejšie adaptoval v novej krajine. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Týka sa to najmä súkromných škôl.  Jazykovú prípravu však ponúkajú aj niektoré štátne školy.  Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná na iných spoplatňovaná. Preto doporučujeme, aby študenti mali dostatok vreckových peňazí a mohli v prípade potreby hradiť si jazykový kurz v mieste pobytu. Vo Fínsku spravidla buď lokálna škola alebo miestne autority organizujú jazykové kurzy pre cudzincov, ktoré študenti môžu navštevovať vo voľnom čase. Poplatok sa pohybuje okolo 70 € za 1 semester.

Preto je dôležité zistiť úroveň jazykových znalostí každého uchádzača. Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu iný, ktorý umožňuje poskytnutie extra jazykovej prípravy. Ak sa študent prihlási v dostatočnom časom predstihu, môže sa do začiatku nástupu zdokonaliť na jazykových kurzoch doma alebo v zahraničí. V niektorých krajinách je nutné absolvovať pred samotným programom jazykovú prípravu ak znalosti jazyka nie sú dostatočné. O finančných nákladoch študentov vždy dopredu informujeme.

Postup pri prihlasovaní

1. Vyplnenie predbežnej prihlášky -  treba vyplniť nezáväznú predbežnú prihlášku a poslať  ju emailom, poštou alebo faxom ju do našej kancelárie. Obratom Vám pošleme prihlášku na samotný program a návrh zmluvy o zabezpečení stredoškolského pobytu.

2. Konzultácia s domovskou školou študenta. Rozhodnutie stráviť rok alebo polrok na strednej škole v zahraničí je potrebné prekonzultovať s triednym učiteľom študenta a s riaditeľom školy. Takto získate informácie o tom, za akých podmienok je škola ochotná uvoľniť študenta na daný typ pobytu a ako sa bude štúdium započítavať do bežného školského roka. Väčšinou sa to rieši prostredníctvom rozdielových skúšok.

3. Osobná návšteva a pohovor v našej agentúre. Študenti prinesú skompletizovanú prihlášku. Pri väčšine programov je návšteva povinná. Je žiaduce, aby na pohovor prišli študenti spoločne s rodičmi/rodičom. Na pohovore oboznámime študenta a rodičov so všetkými podrobnosťami a podmienkami a zodpovieme všetky otázky. Tiež skontrolujeme či je prihláška kompletná. Vo väčšine prípadov je súčasťou pohovoru aj jazykový test, cieľom ktorého je overenie jazykovej úrovne. S výsledkami pohovoru sú študenti oboznámení buď hneď alebo v priebehu niekoľkých dní.

4. Prihlášku odošleme do našej partnerskej organizácie. Jej pracovníci posúdia prihlášku a ak študent vyhovuje prijímacím kritériám, pošlú nám potvrdenie o prijatí.

5. Naša agentúra pripraví zálohovú faktúru a odošle ju študentovi spolu so zmluvou zabezpečení stredoškolského pobytu. Uhradením zálohy a podpisom zmluvy klient potvrdí záujem o stredoškolský program.

6. Zálohu uhradíme zahraničnému partnerovi a ten potom zaháji proces umiestňovania študenta v hosťovskej rodine/na internáte a v novej hosťovskej škole. Umiestnenie môže trvať niekoľkých dní, týždňov  až mesiacov, tento proces nemôže naša agentúra ovplyvniť nakoľko daný proces vykonáva partnerská organizácia. Akonáhle obdržíme aktuálne informácie o umiestnení, kontaktujeme študenta a jeho rodičov a informácie im odovzdáme.

7. Vybavovanie víz (okrem krajín EU) - po definitívnom potvrdení akceptácii sa začne proces vybavovania víz. Študenta oboznámime so všetkými dokumentmi, ktoré bude nutné vyplniť. Naši pracovníci mu budú nápomocní pri celom tomto procese.

8. Informačné stretnutie – študent ako aj rodičia by sa mali zúčastniť orientačného stretnutia pred odchodom na študijný pobyt. Určite majú veľa otázok, ktoré by chceli prediskutovať, aby vstúpili do života v novej krajine bez problémov.

9. Odchod do hosťovskej krajiny – príchod do miesta pobytu je väčšinou niekoľko dní až jeden týždeň pred nástupom do školy. Tento týždeň je určený na adaptovanie sa v novom prostredí. Na letisku bude na študenta čakať jeho lokálny koordinátor, poprípade rodina alebo pracovník našej partnerskej organizácie.

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je možné na internátoch (rezidenciách) alebo v hostiteľských rodinách.

Internáty (rezidencie) umožňujú študentom prežívať každodenný život v spoločnosti ďalších miestnych a zahraničných študentov. Študenti si rýchlejšie nájdu priateľov, nemusia do školy dochádzať miestnou dopravou, môžu sa venovať rôznym aktivitám a športom v areáli rezidencie či školy. Študentská izba je vybavená nábytkom, stolom a stoličkami, posteľou, zrkadlom, toaletným stolíkom. Rezidencia je vybavená práčovňou a žehliacimi potrebami, za ich užívanie sa platí. O čistotu izby sa stará študent. Spravidla sú v rezidenciách kuchynky, ktoré v prípade záujmu slúžia študentom na prípravu jedál. Študenti majú k dispozícii WiFi alebo WLAN prístup na internet.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa.  V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je  umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky. Ak by študent chcel byť umiestnený v konkrétnej geografickej časti, vždy sa požiadavke snažíme vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy.

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak nastanú problémy medzi rodinou a študentom. Môže nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria. V tom prípade koordinátor pre študenta nájde inú rodinu.

Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia. Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, všetky náklady znáša rodič dieťaťa.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V niektorých programoch je poistenie priamo zahrnuté v cene, v iných programoch zahraniční partneri poistenie ponúkajú a študent má na výber - buď poistenie zahraničnej inštitúcie alebo komplexné cestovné poistenie prostredníctvom poisťovne na Slovensku.

Vreckové

V každej krajine je potrebné počítať s bežnými výdavkami na učebnice, školské potreby, mestskú dopravu, školské podujatia a pod. Na začiatku školského roka je potrebné počítať so sumou približne € 300 - € 400 na poplatky, ktoré školy vyberajú  na rôzne účely. Ako vreckové odporúčame minimálne € 250 na mesiac pobytu. Výška vreckového je vo veľkej miere závislá aj od individuálnych návykov a životného štýlu každého študenta. Ak pobyt v zahraničí presahuje 3 mesiace, je vhodné založiť si účet v banke v mieste pobytu. Naši zahraniční partneri alebo priamo školy asistujú pri založení účtu. Na tento účet im môžu rodičia pravidelne poukazovať peniaze. Alternatívou je platobná karta vystavená k účtu v SR. 

Vybavenie prídavku na dieťa

Najprv je potrebné požiadať MŠ SR o posúdenie štúdia. K tomu je potrebné dodať potvrdenie zahraničnej školy o návšteve. MŠ SR vydá rozhodnutie o rovnocennosti štúdia.
Potom je potrebné požiadať Úrad práce, soc. vecí a rodiny o prídavok na dieťa. K žiadosti je nutné priložiť potvrdenie zahraničnej školy o návšteve a rozhodnutie MŠ SR o rovnocennosti štúdia. Obvodný úrad následne obnoví rozhodnutím prídavky na dieťa a upovedomí rodiča o tom listom.

Späť hore