0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Nórsko

Školský systém vo Švédsku

Vzdelávanie je bezplatné a povinné pre mládež vo veku od 7 - 16 rokov. Povinná školská dochádzka končí v 9. ročníku. Ďalšie 3 ročníky tvoria strednú školu - Gymnasium, sú výberové a štúdium končí maturitou. Ďalšie 2 až 5 rokov trvá vysokoškolské štúdium. 
Školský systém vo Švédsku kladie veľa zodpovednosti na samotných študentov. Preto aj zahraniční študenti majú veľa voľnosti a nezávislosti. Vzťah s učiteľmi je uvolnený a priateľský.
Školy majú variabilné učebné osnovy, vo väčšine základ tvoria švédčina, angličtina, matematika a prírodovedné predmety.  Všetky predmety sa učia v švédčine. Študenti majú možnosť vybrať si 5 až 7 predmetov. Ponuka predmetov  závisí od od toho aký študijný smer si študent vyberie napr. jazykový smer, prírodovedný smer, humanitný smer. 
Väčšina zahraničných študentov je umiestňovaná do gymnázií. Veľmi mladí študenti však môžu byť prijatí aj do 9. ročníka. Vyučovanie je denne od pondelka do piatku od 08:00 do 15:00 s menšími prestávkami a s 1 dlhšou obedňajšou prestávkou. Zahraniční študenti sa nezúčastňujú na záverečných skúškach.
Na školách funguje flexibilný rozvrh hodín, kde študenti študujú v skupinkách alebo na rôznych projektoch. Školský rok sa skladá z 2 semestrov, začína v polovici augusta a končí v polovici júna.
Obedy v školských jedálňach sú pre domáceho študenta zdarma a vo väčšine škôl to platí aj pre zahraničných študentov.
Školy neorganizujú mimoškolské aktivity. Vo Švédsku je prijaté, že študenti sa prihlasujú do rôznych klubov a krúžkov, ktoré fungujú v danej komunite a lokalite. Väčšina študentov sa po výučbe spravidla aktívne zapája do rôznych športových činností. Najpopulárnejšími sú futbal, handball, basketbal a aktivity v telocvičniach.

Školský systém v Dánsku

Vzdelávanie v Dánsku je bezplatné.  Povinná školská dochádzka končí v 15/16 rokoch.  Asi 82 % detí pokračuje vo vzdelávaní na stredných školách.  4 typy stredných škôl pripravujú študentov na univerzitné štúdium:
STX (Gymnázium) - akademicky orientovaná škola - 4 roky.
HF (Higher Preparatory Examinations) - Vyššie prípravná škola, podobná gymnáziu - 3 roky.
HTX (Higher Technical Examinations Programme )- škola orientovaná matematicky a technicky - 3 roky
HHX (Higher Commercial Examinations Programme) - škola orientovaná na obchod a iné ekonomické vedy - 3 roky

Okrem týchto škôl sa deti po absolvovaní základnej školy môžu prihlásiť na odborné či technické vzdelávanie, v rámci ktorého sa pripravujú pre vstup na pracovný trh. Sú to školy EGU  (Basic Vocational Education and Training ) a VET (Vocational Education and Training)

Stredné školy ponúkajú niekoľko z nasledovných  vetví: matematická, prírodovedná, cudzie jazyky a sociálne vedy. Povinné predmety sú klasicizmus, náboženstvo, dánčina, angličtina, dejepis, matematika, fyzika, telocvik a sociológia. Ďalšie predmety sú voliteľné.  Vyučovanie prebieha denne od 8:00 do 15:00 s krátkou prestávkou o 10:00 a obedňajšou prestávkou. Počas školského roku majú študenti niekoľko kratších prázdnin - v októbri, počas Vianoc a Nového roku, a na Veľkú noc. Počas všetkých prázdnin zostávajú zahraniční študenti u svojich hosťovských rodín.

Školský systém v Dánsku kladie veľkú zodpovednosť na samotných študentov čo pre zahraničných študentov znamená, že taktiež budú mať veľa slobody a nezávislosti a budú mať uvoľnený vzťah s učiteľmi. Väčšina škôl očakáva, že študent znesie plnú záťaž štúdia s približne 7 rôznymi predmetmi. Všetci študenti budú mať predmet dánčinu a všetky predmety budú vyučované v dánčine. Predmety by sa líšili v závislosti od vybraného študijného smeru. Väčšina  študentov je umiestnená do 11. až 13. ročníka, ale niekedy sú umiestnení aj do 9. a 10. ročníka. Závisí to predovšetkým na veku študentov.  Zahraniční študenti sa nezúčastňujú na zábverečných skúškach. 

Školský systém v Nórsku

Povinná školská dochádzka (10 ročníkov) trvá od 6 do 16 rokov. Školský rok začína v polovici augusta a končí koncom júna.

Stredná škola Gymnas je 3-ročná a pripravuje študentov na univerzitné štúdium. Školy sa delia na všeobecnovzdelávacie a odborné. Na školách sú povinné predmety - matematika, IT, dejepis, angličtina, sociálne vedy, ale aj mnoho výberových predmetov, ktoré si študenti vyberajú podľa svojho záujmu a budúceho zamerania. Maturanti sa prezývajú Russ, obliekajú sa do  typických farebných odevov, zúčastňujú sa rôznych aktivít, je to pre nich rok plný radosti a osláv aj napriek tomu, že sa pripravujú na záverečné skúšky.

Stupnica známok je 1 - 6, kde 6 je najlepšia známka. Vyučovanie sa začína o 8:15 a končí o 15:15. Všetky školy majú vo svojom rozvrhu aj telesnú výchovu. Aj keď sú na školách jedálne, väčšinou si študenti nosia obed z domu.

Ukážka rozvrhu Mimoškolské aktivity

Ak sa však študent chce venovať nejakej mimoškolskej aktivite, musí sa zapísať do miestneho klubu alebo asociácie pretože školy takéto činnosti neorganizujú. Najpopulárnejšie sú rôzne športové kluby (fotbal, handball, plávanie, tanec, gymnastika, badminton...), skautské asociácie a a asociácie, zamerané na videohry a online hry.

Školský systém vo Fínsku

Povinná školská dochádzka sa začína v 7. rokoch a trvá 9 rokov. Po jej ukončení študenti ďalej pokračujú v štúdiu na strednej škole so všeobecným zameraním alebo na odborných stredných školách. Absolventi stredných škôl končia štúdium maturitnou skúškou a potom majú možnosť pokračovať v štúdiu na univerzitách. Vzdelávanie je bezplatné.

Štúdium na strednej škole (tzv. High School - lukio) trvá 3 alebo 4 roky s možnosťou flexibilného rozvrhu výučby a tak niektorí študenti môžu zmaturovať už po dvoch rokoch a na druhej strane zase iní po štyroch rokoch. Absolventi odborných škôl získavajú Odborný stredoškolský certifikát a ak sa podrobia maturitnej skúške aj maturitné vysvedčenie. Absolventi všeobecnovzdelávacích škôl získavajú Stredoškolský certifikát a maturitné vysvedčenie.

Vyučovanie je od pondelka do piatku, začína sa medzi 08:00 a 10.00 ráno a končí medzi 14:00 a 16:00. Školské obedy sú vo fínskych školách zadarmo.

Školský rok je rozdelený do 5 semestrov, v každom semestri má študent iný rozvrh a iné predmety / 6 povinných predmetov + nepovinné predmety na 1 obdobie. Každý jeden takýto úsek končí skúšobným (testovacím) týždňom na zopakovanie a testovanie vedomostí nadobudnutých v daných predmetoch. Zahraniční študent spravidla majú v rozvrhu jazyky, matematiku, telesnú výchovu, a hudbu s umením. Vo fínskych školách sa využíva počítačová technológia, školy sú veľmi dobre vybavené technologickými zariadebiami. Obedy v škole sú poskytované zdarma.

Zahraničný študenti si môžu voľne vybrať predmety ktoré chcú v určitých časových etapách študovať. 16- až 18- roční študenti sú umiestňovaní do 2. ročníka strednej školy, 15-roční študenti zasa do základne školy do 9. ročníka. Zo začiatku je pobyt pre zahraničných študentov veľmi ťažký pre rečovú bariéru, ale dostávajú veľkú pomoc zo školy, učiteľov ako aj spolužiakov. Odporúča sa štúdium fínskeho jazyka pred príchodom do Fínska. Počas pobytu je študent povinný navštevovať kurzy fínčiny. 

Mimoškolské aktivity

Ak sa však študent chce venovať nejakým mimoškolských aktivitám, musí sa zapísať do miestneho klubu alebo asociácie pretože školy poskytujú takéto aktivity v minimálnom množstve. Fínski študenti radi navštevujú filmové predstavenia a radi nakupujú.

Stredné školy

Študenti z cudzích krajín vrátane Slovenska sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Naša agentúra ponúkajú štúdium na štátnych a na súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov, platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností a v spolupráci so študijným poradcom.
Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú individuálnu pomoc pri štúdiu a najmä v  problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. Avšak v prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola.

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa nevyžaduje znalosť  jazyka tej severskej krajiny, v ktorej sa rozhodol absolvovať  stredoškolský pobyt.

Dôležité je, aby dobre ovládal angličtinu. Keďže angličtina je takmer ako keby druhý štátny jazyk, všetci ju veľmi dobre ovládajú a učitelia či spolužiaci sú zahraničným študentom veľmi nápomocní a komunikujú v angličtine.  Každý uchádzač sa musí podrobiť ELTiS testu z angličtiny a dosiahnúť minimálne 215 bodov z 250 bodov. Test sa robí v našej kancelárii.

V školách sa však vyučuje v jazyku danej krajiny, preto sa od študentov očakáva, aby sa domáci jazyk naučili čo najskôr a tak sa čo najrýchlejšie adaptoval v novej krajine. Preto doporučujeme absolvovať prípravný kurz pred nástupom buď v slovenskej jazykovej škole alebo online jazykový kurz. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Týka sa to najmä súkromných škôl.  Jazykovú prípravu však ponúkajú aj niektoré štátne školy.  Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná na iných spoplatňovaná. Preto doporučujeme, aby študenti mali dostatok vreckových peňazí a mohli v prípade potreby hradiť si jazykový kurz v mieste pobytu. Vo Fínsku spravidla buď lokálna škola alebo miestne autority organizujú jazykové kurzy pre cudzincov, ktoré študenti môžu navštevovať vo voľnom čase. Poplatok sa pohybuje okolo 70 € za 1 semester.

Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu iný, ktorý umožňuje poskytnutie extra jazykovej prípravy. Ak sa študent prihlási v dostatočnom časom predstihu, môže sa do začiatku nástupu zdokonaliť na jazykových kurzoch doma alebo v zahraničí. 

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je zabezpečené v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách. Rodiny za hosťovanie nepoberajú žiadnu finančnú odmenu.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť odporúčania a výpis z registra trestov, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je  umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny. Študenti musia akceptovať umiestnenie do akejkoľvek časti hostiteľskej krajiny. Študenti musia prijať hostiteľskú rodinu akéhokoľvek náboženského alebo etnického pôvodu. Primárny jazyk hostiteľskej rodiny musí byť domácim jazykom prijímajúcej krajiny. Rodiny sa môžu rozhodnúť, že budú hostiť súčasne maximálne dvoch zahraničných študentov podobného veku. Študent môže zdieľať izbu s iným zahraničným študentom alebo hostiteľským súrodencom rovnakého pohlavia a podobného veku.

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak nastanú problémy medzi rodinou a študentom. Môže nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria. Alebo sa zmenia podmienky rodiny, poprípade prídu neočakávané udalosti. Rovnako môže zmena nastať aj po porušení pravidiel študentom. V tom prípade koordinátor pre študenta nájde inú rodinu alebo ak sa jedná o hrubý priestupok, študent  môže byť vylúčený z programu.

Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia. Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, všetky náklady znáša rodič dieťaťa.

Vylúčenie z programu

V prípade vylúčenia študenta z programu je zodpovednosťou rodičov zabezpečiť a bezodkladne uhradiť náklady na spiatočný let študenta. Rodičia musia do 48 hodín zariadiť spiatočné letenku a študent musí opustiť krajinu do jedného týždňa od rozhodnutia.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. Od študentov sa požaduje, aby si zakúpili poistenie poskytnuté organizátorom pobytu, ktoré zahŕňa poistenie pre prípad nehody, zdravotných problémov, batožiny, pohotovostnej zubnej lekárskej starostlivosti, zdravotnej evakuácie, re-patriácie a zodpovednosti tretej strany.

Každý študent, ktorý trvá na používaní akejkoľvek inej poistnej zmluvy, je povinný zaslať spoločnosti ENLAP jasné informácie o týchto pravidlách v angličtine aspoň jeden mesiac pred odchodom študenta. Ak tieto pravidlá nezodpovedajú požadovaným štandardom vrátane krytia zodpovednosti za škodu spôsobenú treťou stranou, organizátor bude od študenta vyžadovať, aby používala poistenie, poskytnuté ich spoločnosťou. ENLAP v takomto prípade  vystaví faktúru za poistenie študentovi.

Upozorňujeme, že žiaden študent s poistením iným, než ktoré poskytuje organizátor, nemôže dostať žiadnu pomoc od zamestnancov organizátora a lokálnych koordinátorov v prípade poistnej udalosti.

Vreckové

V každej krajine je potrebné počítať s bežnými výdavkami na učebnice, školské potreby, mestskú dopravu, školské podujatia a pod. Na začiatku školského roka je potrebné počítať so sumou približne € 300 - € 400 na poplatky, ktoré školy vyberajú  na rôzne účely. Ako vreckové odporúčame minimálne € 250 na mesiac pobytu. Výška vreckového je vo veľkej miere závislá aj od individuálnych návykov a životného štýlu každého študenta. Najoptimálnejším spôsobom zabezpečenia vreckového je platobná karta vystavená k účtu v SR. 

 

Späť hore