0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Nórsko

Švédsko

Vzdelávanie je bezplatné a povinné pre mládež vo veku od 7 - 16 rokov. Povinná školská dochádzka končí v 9. ročníku. Ďalšie 3 ročníky tvoria strednú školu - Gymnasium, sú výberové a štúdium končí maturitou. Školský systém vo Švédsku kladie veľa zodpovednosti na samotných študentov. Preto aj zahraniční študenti majú veľa voľnosti a nezávislosti. Vzťah s učiteľmi je uvolnený a priateľský.

Školy majú variabilné učebné osnovy, vo väčšine základ tvoria švédčina, angličtina, matematika a prírodovedné predmety.  Všetky predmety sa učia v švédčine. Študenti majú možnosť vybrať si 5 až 7 predmetov. Ponuka predmetov  závisí od od toho aký študijný smer si študent vyberie napr. jazykový smer, prírodovedný smer, humanitný smer. 

Vyučovanie je denne od pondelka do piatku od 08:00 do 15:00 s menšími prestávkami a s 1 dlhšou obedňajšou prestávkou. Zahraniční študenti sa nezúčastňujú na záverečných skúškach. Na školách funguje flexibilný rozvrh hodín, kde študenti študujú v skupinkách alebo na rôznych projektoch. Školský rokmá 2 semestre, začína v polovici augusta a končí v polovici júna.

Obedy v školských jedálňach sú pre domáceho študenta zdarma a vo väčšine škôl to platí aj pre zahraničných študentov.

Školy neorganizujú mimoškolské aktivity. Vo Švédsku je prijaté, že študenti sa prihlasujú do rôznych klubov a krúžkov, ktoré fungujú v danej komunite a lokalite. Väčšina študentov sa po výučbe spravidla aktívne zapája do rôznych športových činností. Najpopulárnejšími sú futbal, handball, basketbal a aktivity v telocvičniach.

Dánsko

Vzdelávanie v Dánsku je bezplatné.  Povinná školská dochádzka končí v 15/16 rokoch.  Asi 82 % detí pokračuje vo vzdelávaní na stredných školách.  4 typy stredných škôl pripravujú študentov na univerzitné štúdium:
STX (Gymnázium) - akademicky orientovaná škola - 4 roky.
HF (Higher Preparatory Examinations) - Vyššie prípravná škola, podobná gymnáziu - 3 roky.
HTX (Higher Technical Examinations Programme )- škola orientovaná matematicky a technicky - 3 roky
HHX (Higher Commercial Examinations Programme) - škola orientovaná na obchod a iné ekonomické vedy - 3 roky

Okrem týchto škôl sa deti po absolvovaní základnej školy môžu prihlásiť na odborné či technické vzdelávanie, v rámci ktorého sa pripravujú pre vstup na pracovný trh. Sú to školy EGU  (Basic Vocational Education and Training ) a VET (Vocational Education and Training)

Povinné predmety sú klasicizmus, náboženstvo, dánčina, angličtina, dejepis, matematika, fyzika, telocvik a sociológia. Ďalšie predmety sú voliteľné.  Vyučovanie prebieha denne od 8:00 do 15:00 s krátkou prestávkou o 10:00 a obedňajšou prestávkou. Počas školského roku majú študenti niekoľko kratších prázdnin - v októbri, počas Vianoc a Nového roku, a na Veľkú noc. Počas všetkých prázdnin zostávajú zahraniční študenti u svojich hosťovských rodín.

Väčšina škôl očakáva, že študent znesie plnú záťaž štúdia s približne 7 rôznymi predmetmi. Všetci študenti budú mať predmet dánčinu a všetky predmety budú vyučované v dánčine. Predmety by sa líšili v závislosti od vybraného študijného smeru. Väčšina  študentov je umiestnená do 11. až 13. ročníka, ale niekedy sú umiestnení aj do 9. a 10. ročníka. Závisí to predovšetkým na veku študentov.  Zahraniční študenti sa nezúčastňujú na zábverečných skúškach. 

Nórsko

Povinná školská dochádzka (10 ročníkov) trvá od 6 do 16 rokov. Školský rok začína v polovici augusta a končí koncom júna.

Stredná škola Gymnas je 3-ročná a pripravuje študentov na univerzitné štúdium. Školy sa delia na všeobecnovzdelávacie a odborné. Na školách sú povinné predmety - matematika, IT, dejepis, angličtina, sociálne vedy, ale aj mnoho výberových predmetov, ktoré si študenti vyberajú podľa svojho záujmu a budúceho zamerania. Maturanti sa prezývajú Russ, obliekajú sa do  typických farebných odevov, zúčastňujú sa rôznych aktivít, je to pre nich rok plný radosti a osláv aj napriek tomu, že sa pripravujú na záverečné skúšky.

Stupnica známok je 1 - 6, kde 6 je najlepšia známka. Vyučovanie sa začína o 8:15 a končí o 15:15. Všetky školy majú vo svojom rozvrhu aj telesnú výchovu. Aj keď sú na školách jedálne, väčšinou si študenti nosia obed z domu.

Ak sa však študent chce venovať nejakej mimoškolskej aktivite, musí sa zapísať do miestneho klubu alebo asociácie pretože školy takéto činnosti neorganizujú. Najpopulárnejšie sú rôzne športové kluby (fotbal, handball, plávanie, tanec, gymnastika, badminton...), skautské asociácie a a asociácie, zamerané na videohry a online hry.

Fínsko

Povinná školská dochádzka sa začína v 7. rokoch a trvá 9 rokov. Po jej ukončení študenti ďalej pokračujú v štúdiu na strednej škole so všeobecným zameraním alebo na odborných stredných školách. Absolventi stredných škôl končia štúdium maturitnou skúškou. Vzdelávanie je bezplatné.

Štúdium na strednej škole (tzv. High School - lukio) trvá 3 alebo 4 roky s možnosťou flexibilného rozvrhu výučby a tak niektorí študenti môžu zmaturovať už po dvoch rokoch a na druhej strane zase iní po štyroch rokoch. Absolventi odborných škôl získavajú Odborný stredoškolský certifikát a ak sa podrobia maturitnej skúške aj maturitné vysvedčenie. Absolventi všeobecnovzdelávacích škôl získavajú Stredoškolský certifikát a maturitné vysvedčenie.

Vyučovanie je od pondelka do piatku, začína sa medzi 08:00 a 10.00 ráno a končí medzi 14:00 a 16:00. Školské obedy sú vo fínskych školách zadarmo.

Školský rok je rozdelený do 5 semestrov, v každom semestri má študent iný rozvrh a iné predmety / 6 povinných predmetov + nepovinné predmety na 1 obdobie. Každý jeden takýto úsek končí skúšobným (testovacím) týždňom na zopakovanie a testovanie vedomostí nadobudnutých v daných predmetoch. Zahraniční študent spravidla majú v rozvrhu jazyky, matematiku, telesnú výchovu, a hudbu s umením. Vo fínskych školách sa využíva počítačová technológia, školy sú veľmi dobre vybavené technologickými zariadebiami. Obedy v škole sú poskytované zdarma.

16- až 18- roční študenti sú umiestňovaní do 2. ročníka strednej školy, 15-roční študenti zasa do základne školy do 9. ročníka. Zo začiatku je pobyt pre zahraničných študentov veľmi ťažký pre rečovú bariéru, ale dostávajú veľkú pomoc zo školy, učiteľov ako aj spolužiakov. Odporúča sa štúdium fínskeho jazyka pred príchodom do Fínska. 

Ak sa však študent chce venovať nejakým mimoškolských aktivitám, musí sa zapísať do miestneho klubu alebo asociácie pretože školy poskytujú takéto aktivity v minimálnom množstve. Fínski študenti radi navštevujú filmové predstavenia a radi nakupujú.

 

 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore