0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Taliansko

Školský systém v Taliansku

zahrňuje súkromné rímsko-katolícke školy a štátne školy. Školy sú kontrolované Ministerstvom vzdelávania.

Povinná školská dochádzka je od 6 do 14 rokov, čo zahŕňa 5 rokov základnej školy Scuola Elementare a 3 roky nižšej strednej školy Scuola Media. Vzdelávanie v týchto školách je bezplatné, rodičia však musia zaplatiť deťom knihy a školské potreby.

Vyššia stredná škola Scuola Superiore prijíma študentov vo veku 14 - 19 rokov a štúdium trvá 3, 4 alebo 5 rokov. Za všetky vyššie stredné školy sa platí. Školský rok začína polovici septembra a končí v polovici júna. Výučba prebieha od pondelka do soboty.

Stredné školy sa delia na 6 typov. Klasické a prírodovedné vyššie stredné školy (Liceo Classico a Liceo Scientifico) pripravujú deti na vysoké školy a vyššie štúdium. Trvajú 5 rokov a sú obyčajne rozdelené na 2 cykly.
Pre umelcov sú určené školy Liceo Artistico a Istituti d'arte, kde štúdium trvá 3 alebo 4 roky. Pre technikov je tu 9 typov Istituto Tecnico a trvajú 5 rokov. 
Odborné školy (Scuole ad Indirizzo Professionale) trvajú 5 rokov.

Zahraniční študenti sú umiestňovaní do Scuola Superiore. Vo všetkých typoch stredných škôl sú niektoré predmety povinné: talianska literatúra, dejiny, angličtiny, matematika a telocvik. V liceo classic sú navyše predmety: latinčina, gréčtina a filozofia. V liceo artistic sú navyše predmety: dejiny a umenie. V liceo scientifico sú navyše predmety: latinčina, filozofia, veda, dejiny umenia, fyzika. V instituto magistrale sú navyše predmety: latinčina, filozofia, veda, dejiny umenia, fyzika a psychológia. 

Výučba cudzích jazykov je povinná. Testy sú každé 3 mesiace a na konci posledného ročníka študenti robia skúšky a získavajú maturitné vysvedčenie Diploma di Maturità.

Vyššie vzdelanie poskytujú univerzity, vysoké školy a univerzitné inštitúcie. Diplom obdržíte po 2 - 3 rokoch štúdia, titul po 4 - 6 rokoch a špeciálny diplom po ďalších 2 rokoch.

Umiestnenie zahraničných študentov do triedy a výber predmetov určujú školy, do ktorých sa študenti prihlásili. Spravidla sú umiestňovaní do Liceo Classico a Liceo Scientifico. 

Mimoškolské aktivity

Talianske stredné školy väčšinou neorganizujú popoludňajšie športové aktivity. Od študentov sa očakáva, že popoludnie strávia prípravou na vyučovanie. 

Talianske školy

Študenti z cudzích krajín vrátane Slovenska sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy, spravidla Liceo Classico a Liceo Scientifico. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Naša agentúra ponúkajú štúdium na štátnych a na súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov, platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností a v spolupráci so študijným poradcom.
Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú individuálnu pomoc pri štúdiu a najmä v  problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. Avšak v prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola.

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa vyžaduje dobrá znalosť  jazyka krajiny, v ktorej sa rozhodol absolvovať  stredoškolský pobyt. Čím lepšie ovláda cudzí jazyk, tým viac mu pobyt prinesie. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Týka sa to najmä súkromných škôl.  Jazykovú prípravu však ponúkajú aj niektoré štátne školy.  Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná na iných spoplatňovaná.

Preto je dôležité zistiť úroveň jazykových znalostí každého uchádzača. Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu iný, ktorý umožňuje poskytnutie extra jazykovej prípravy. Ak sa študent prihlási v dostatočnom časom predstihu, môže sa do začiatku nástupu zdokonaliť na jazykových kurzoch doma alebo v zahraničí. V niektorých krajinách je nutné absolvovať pred samotným programom jazykovú prípravu ak znalosti jazyka nie sú dostatočné. O finančných nákladoch študentov vždy dopredu informujeme.

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je možné na internátoch (rezidenciách) alebo v hostiteľských rodinách.

Internáty (rezidencie) umožňujú študentom prežívať každodenný život v spoločnosti ďalších miestnych a zahraničných študentov. Študenti si rýchlejšie nájdu priateľov, nemusia do školy dochádzať miestnou dopravou, môžu sa venovať rôznym aktivitám a športom v areál rezidencie či školy. Študentská izba je vybavená nábytkom, stolom a stoličkami, posteľou, zrkadlom, toaletným stolíkom. Rezidencia je vybavená práčovňou a žehliacimi potrebami, za ich užívanie sa platí. O čistotu izby sa stará študent. Spravidla sú v rezidenciách kuchynky, ktoré v prípade záujmu slúžia študentom na prípravu jedál. Študenti majú k dispozícii WiFi alebo WLAN prístup na internet.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa.  V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je  umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky. Ak by študent chcel byť umiestnený v konkrétnej geografickej časti, vždy sa požiadavke snažíme vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy.

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak nastanú problémy medzi rodinou a študentom. Môže nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria. V tom prípade koordinátor pre študenta nájde inú rodinu.

Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia. Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, môže byť z programu vylúčený a všetky náklady znáša rodič dieťaťa.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V niektorých programoch je poistenie priamo zahrnuté v cene, v iných programoch zahraniční partneri poistenie ponúkajú a študent má na výber - buď poistenie zahraničnej inštitúcie alebo komplexné cestovné poistenie prostredníctvom poisťovne na Slovensku.

Vreckové

V každej krajine je potrebné počítať s bežnými výdavkami na učebnice, školské potreby, mestskú dopravu, školské podujatia a pod. Na začiatku školského roka je potrebné počítať so sumou približne € 300 - € 400 na poplatky, ktoré školy vyberajú  na rôzne účely. Ako vreckové odporúčame minimálne € 200 na mesiac pobytu. Výška vreckového je vo veľkej miere závislá aj od individuálnych návykov a životného štýlu každého študenta. Najvhodnejšie je zabezpečiť platobnú kartu. 

 

Späť hore