0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Rakúsko

Rakúsky vzdelávací systém

je veľmi podobný systému v Nemecku a Švajčiarsku. Povinná školská dochádzka začína vo veku 6 rokov a trvá 9 rokov.

Základné vzdelávanie v Ľudovej škole  Volksschule trvá 4 roky. Známka z nemeckého jazyka a z matematiky vo 4. ročníku ľudovej školy je dôležitá pre ďalšiu budúcnosť dieťaťa, do gymnázia môže postúpiť len žiak, ktorý nemal horšiu ako dvojku. 

Po Volksschule nasleduje stredné vzdelávanie, ktoré je rozdelené na dva 4-ročné cykly.

Strednú školu 1. stupňa Hauptschule tvoria 5. až 8. ročník. Ak deti nechcú v budúcnosti študovať na vysokej škole, ukončia vzdelanie v polytechnickom ročníku a idú pracovať alebo pokračujú na strednej škole 2. stupňa - polytechnických, odborných a učňovských školách.

Študenti, ktorí chcú získať vysokoškolský diplom, idú z Volksschule na 8-ročné gymnáziá Allgemeinbildende Hôhere Schule. Prvé dva ročníky majú rovnaký učebný plán ako mali v Hauptschule, druhé dva ročníky si žiaci volia niektoré predmety podľa toho, na ktorú vetvu budú postupovať vo vyššom stupni. Tu sa táto škola delí na klasické gymnázium - Klasisches zweig gymnazium ( jazyky, latinčina, gréčtina), na reálne gymnázium - Technisches zweig gymnazium( matematika, fyzika, rysovanie ) a na hospodársko-vedné gymnázium Wirtschaftskundliche realgymnazium ( chémia, ekonomika, pracovné vyučovanie). Gymnázium je ukončené maturitou Reifeprufung, ktorá oprávňuje k štúdiu na vysokej škole alebo na akadémii.
Existuje aj typgesamtschule jednotná škola, v ktorej sú bežne popri sebe triedy hlavnej školy, gymnázia a reálneho gymnázia.

Väčšina zahraničných študentov je zaraďovaná do 5., 6. a 7. ročníka. 8. ročník je maturitný a do necho študentov neumiestňujú. Ak jazyková úroveň študenta nie je dostačujúca, musí na začiatku pobytu absolvovať intenzívny jazykový kurz nemčiny. Na škole sa vyučujú všetky bežné predmety ako u nás. K povinným predmetom patria nemčina, angličtina, matematika, dejepis, biológia a telesná výchova a študenti si môžu vybrať 1-2 voliteľné predmety.

Vyučovanie je na väčšine škôl od pondelka do piatku, ale sú aj školy kde sa do školy chodí aj v sobotu doobeda. Vyučovanie sa začína o 08:00 ráno a poväčšine trvá do 13:00 popoludní.

Školský rok je podobne ako u nás od septembra do júna.

Mimoškolské aktivity

Rakúske školy ponúkajú veľa možností aj mimo vyučovacích hodín. Pre zahraničných študentov je dôležité sa do týchto aktivít zapojiť. Nájdu si nových priateľov, stanú sa platnými členmi školskej komunity a hlavne môžu si zdokonaľovať jazyk. Obľúbenými športmi sú futbal, zimné športy, tenis, plávanie,  basketbal, šach, volejbal, fitnes a umelecky ladené aktivity. Školy organizujú mnoho výletov a zájazdov za kultúrou a športom. Tieto mimoriadne aktivity si však študenti musia platiť, nakoľko nie sú zahrnuté v cene programu.

Rakúske školy

Študenti z cudzích krajín vrátane Slovenska sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Naša agentúra ponúkajú štúdium na štátnych a na súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov, platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností a v spolupráci so študijným poradcom.
Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú individuálnu pomoc pri štúdiu a najmä v  problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. Avšak v prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola.

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa nevyžaduje znalosť  nemčiny. Dôležité je, aby dobre ovládal angličtinu. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Týka sa to najmä súkromných škôl.  Jazykovú prípravu však ponúkajú aj niektoré štátne školy.  Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná na iných spoplatňovaná.

Preto je dôležité zistiť úroveň jazykových znalostí každého uchádzača. Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu iný, ktorý umožňuje poskytnutie extra jazykovej prípravy. Ak sa študent prihlási v dostatočnom časom predstihu, môže sa do začiatku nástupu zdokonaliť na jazykových kurzoch doma alebo v zahraničí. V niektorých krajinách je nutné absolvovať pred samotným programom jazykovú prípravu ak znalosti jazyka nie sú dostatočné. O finančných nákladoch študentov vždy dopredu informujeme.

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je možné v hostiteľských rodinách.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa.  V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je  umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky. Ak by študent chcel byť umiestnený v konkrétnej geografickej časti, vždy sa požiadavke snažíme vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy.

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak nastanú problémy medzi rodinou a študentom. Môže nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria. V tom prípade koordinátor pre študenta nájde inú rodinu.

Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia. Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, môže byť z programu vylúčený a všetky náklady znáša rodič dieťaťa.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V niektorých programoch je poistenie priamo zahrnuté v cene, v iných programoch zahraniční partneri poistenie ponúkajú a študent má na výber - buď poistenie zahraničnej inštitúcie alebo komplexné cestovné poistenie prostredníctvom poisťovne na Slovensku.

Vreckové

V každej krajine je potrebné počítať s bežnými výdavkami na učebnice, školské potreby, mestskú dopravu, školské podujatia a pod. Na začiatku školského roka je potrebné počítať so sumou približne € 300 - € 400 na poplatky, ktoré školy vyberajú  na rôzne účely. Ako vreckové odporúčame minimálne € 200 na mesiac pobytu. Výška vreckového je vo veľkej miere závislá aj od individuálnych návykov a životného štýlu každého študenta. Najvhodnejšie je platobná karta vystavená k účtu v SR. 

 

Späť hore