0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Škótsko

Škótsky stredoškolský vzdelávací systém

sa značne odlišuje od vzdelávacieho systému v Anglicku, Walese a severnom Írsku. Škóti kladú dôraz na hĺbkové vzdelanie v mnohých predmetoch, kým v Anglicku, Walese a severnom Írsku je to zasa dôkladné štúdium niekoľkých predmetov.

Vzdelávací systém podlieha tzv. Curriculum of Excellence. Systém bol vypracovaný v spolupráci učiteľov, rodičov, vzdelávacej a ekonomickej komunity a dôraz kladie na inter-disciplinárne vzdelávanie, rozvoj zručností a osobných cieľov a z detí sa vychovávajú úspešní študenti, samostatné osobnosti, zodpovední občania a efektívni členovia spoločnosti.

Študenti chodia do štátnych alebo súkromných škôl. Úroveň vzdelávania je veľmi vysoká. V roku 2014 bolo Škótsko vyhlásené za najvzdelanejšiu krajinu v Európe.

Deti začínajú chodiť do školy vo veku 5 rokov. Základnú školu končia ako 12-roční v 7. ročníku. Ďalšie 4 roky ( ročníky sa nazývajú S1 až S4) navštevujú strednú školu. Povinná školská dochádzka končí v 16 rokoch skúškou Standard alebo Intermediate Exams. Ďalšie 2 roky strednej školy (S5 a S6) sú voliteľné. Pokračujú v nich študenti, ktorí potom chcú študovať na univerzite. Po ich absolvovaní študenti robia skúšky Higher alebo Advanced Higher Exams.  Skúšky Higher sa robia po ročnom štúdiu nejakého predmetu a Advanced Higher po 2-ročnom štúdiu  nejakého predmetu. Škótske skúšky sú ekvivalentom anglických AS Level alebo A level skúšok.

S5 ročník je ekvivalentom nášho 3. ročníka a S6 ekvivalentom nášho 4.maturitného ročníka. 

V ročníku S5 študenti majú zvyčajne 5 predmetov a v ročníku S6 pokračujú spravidla v 3 predmetoch z predchádzajúceho ročníka.

V skúškach Highers sú kvalifikovaní známkami od A po C a v skúškach Advanced Highers  známkami od A po D.

Nadaní študenti si môžu namiesto namiesto Higher a Advanced Higher štúdia vybrať Scottish Baccalaureate štúdium, ktoré je kombináciou Hihgers a Advanced Highers len o dosť náročnejšie, Na konci robia skúšky s výsledkom Pass/urobil alebo Distinction/urobil s vyznamenaním.

Ďalšou možnosťou pre nadaných študentov je je 2-ročné IB (International Baccalaureate) štúdium. Na konci získajú medzinárodne uznávaný IB diplom, ktorí ich oprávňuje na vstup na renomované univerzity celého sveta. Výsledky štúdia sú hodnotené bodmi. Najvyšší počet bodov je 45. Na získanie IB diplomu je potrebné dosiahnúť 24 bodov.

Škótske stredné školy majú rôzne názvy -  High Schools, Academies, Secondary Schools, Grammar Schools, Schools, Junior Schools a Colleges
Posledné 3 ročníky strednej školy tvoria 11. 12. a 13. ročník., ktoré majú označenie S4, S5 a S6. Študenti majú 6 až 8 predmetov v každom ročníku. Ponuka predmetov sa môže v jednotlivých školách líšiť.

Motivácia

Študent by mal sám iniciovať želanie študovať na strednej škole v zahraničí. Nemalo by ísť iba o rozhodnutie rodičov ale predovšetkým o rozhodnutie študenta samotného, pretože sa od neho očakáva schopnosť samostatného rozhodovania, záujem a pozitívny prístup k štúdiu, ochota a tolerancia pri zapojovaní sa do rodinného života hostiteľskej rodiny a schopnosť prekonávať najrôznejšie prekážky.
Zahraničné školy
Študenti z cudzích krajín vrátane Slovenska sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Naša agentúra ponúkajú štúdium na štátnych a na súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov, platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností a v spolupráci so študijným poradcom.
Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú individuálnu pomoc pri štúdiu a najmä v problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. V prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola.

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa vyžaduje dobrá znalosť jazyka krajiny, v ktorej sa rozhodol absolvovať stredoškolský pobyt. Čím lepšie ovláda cudzí jazyk, tým viac mu pobyt prinesie. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Týka sa to najmä súkromných škôl. Jazykovú prípravu však ponúkajú aj niektoré štátne školy. Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná na iných spoplatňovaná.

Preto je dôležité zistiť úroveň jazykových znalostí každého uchádzača. Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu iný, ktorý umožňuje poskytnutie extra jazykovej prípravy. Ak sa študent prihlási v dostatočnom časom predstihu, môže sa do začiatku nástupu zdokonaliť na jazykových kurzoch doma alebo v zahraničí. V niektorých krajinách je nutné absolvovať pred samotným programom jazykovú prípravu ak znalosti jazyka nie sú dostatočné. O finančných nákladoch študentov vždy dopredu informujeme.

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je možné na internátoch (rezidenciách) alebo v hostiteľských rodinách.

Internáty (rezidencie) umožňujú študentom prežívať každodenný život v spoločnosti ďalších miestnych a zahraničných študentov. Študenti si rýchlejšie nájdu priateľov, nemusia do školy dochádzať miestnou dopravou, môžu sa venovať rôznym aktivitám a športom v areáli rezidencie či školy. Študentská izba je vybavená nábytkom, stolom a stoličkami, posteľou, zrkadlom, toaletným stolíkom. Rezidencia je vybavená práčovňou a žehliacimi potrebami, za ich užívanie sa platí. O čistotu izby sa stará študent. Spravidla sú v rezidenciách kuchynky, ktoré v prípade záujmu slúžia študentom na prípravu jedál. Študenti majú k dispozícii WiFi alebo WLAN prístup na internet.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa. V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky. Ak by študent chcel byť umiestnený v konkrétnej geografickej časti, vždy sa požiadavke snažíme vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy.

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak nastanú problémy medzi rodinou a študentom. Môže nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria. V tom prípade koordinátor pre študenta nájde inú rodinu.
Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia. Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, študent môže byť vylúčený a všetky náklady znáša rodič dieťaťa.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V niektorých programoch je poistenie priamo zahrnuté v cene, v iných programoch zahraniční partneri poistenie ponúkajú a študent má na výber - buď poistenie zahraničnej inštitúcie alebo komplexné cestovné poistenie prostredníctvom poisťovne na Slovensku.

 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore