0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, USA

Vzdelávací systém v USA

Povinná školská dochádzka v USA trvá 12 rokov pričom posledné 4 ročníky - 9., 10., 11.. a 12. tvorí stredná škola tzv. High School. V niektorých oblastiach stredná škola začína však už v 7. ročníku a končí v 12. ročníku. Študenti zvyčajne maturujú v 18 rokoch. Posledné dva roky strednej školy nie sú povinné, ale väčšina študentov chce ukončiť strednú školu maturitou (G.E.D.). Len študenti s maturitou sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách. V USA nie sú stredné odborné školy, ale školy podobného zamerania ako naše všeobecné gymnáziá, avšak s väčšou možnosťou výberu voliteľných predmetov. Naši študenti bývajú zaradení do tried od 10. do 12. stupňa - záleží na ich veku, prospechu a pravidlách stanovených danou školou. Výučba na strednej škole má všeobecné zameranie. Školský rok začína v auguste alebo septembri a končí v máji alebo júni.
Štúdium zahraničných študentov je podporované americkou vládou a stanovené pravidlá dôsledne kontroluje vládna agentúra USIA (United States Information Agency) a asociáciou CSIET (Council of Standards for International Education Travel).

Zahraniční študenti sa zaraďujú do tried na základe veku, prospechu a jazykovej úrovne. Prvý deň školy si študent vyberá predmety - história Spojených štátov amerických, angličtina a sociálne vedy sú povinné. Ostatné predmety sú voliteľné: počítačová veda, dráma, fotografovanie, keramika, žurnalistika, umenie, marketing, medzinárodné vzťahy, prírodovedné predmety. Väčšinou študenti navštevujú 6-7 predmetov. Tí, ktorí sú umiestnení do maturitného ročníka a podarí sa im získať stredoškolský diplom, tzv. High School Diploma, majú možnosť po návrate domov požiadať o jeho schválenie a uznanie ministerstvom školstva, ako rovnocenného maturitného vysvedčenia. Vedenie školy v USA však nemusí získanie High School Diploma umožniť.

Aktivity na voľný čas

Na strednej škole v USA sú športové aktivity dôležitou súčasťou každodenného rozvrhu. Aj zahraniční študenti majú šancu stať sa členom niektorého školského oddielu. Môžu si vybrať z mnohých športových odvetví a získať skúsenosti i v niektorých typicky amerických športoch - baseballe, basketbale, golfe či americkom futbale. Študenti sa však môžu venovať aj iným aktivitám napríklad rečníctvu, divadlu, hre na hudobné nástroje a pod. Spoločenský život je bohatý a študent zažije tiež mnoho slávnostných udalostí. Jednou z najobľúbenejších je záverečný ples.

Prečo študovať na americkej strednej škole

  1. Štúdium na americkej strednej škole vám umožní dostať sa na americké vysoké školy a univerzity.
  2. Naučíte sa plynulo hovoriť po anglicky.
  3. Budete mať možnosť bývať v hostiteľskej rodine, s ktorou si vytvoríte dlhodobé vzťahy a ktorá vám pomôže zvyknúť si na novú kultúru a osvojiť si nový jazyk.
  4. Nájdete tu mnoho priateľov z iných krajín.
  5. Oboznámite sa kultúrou, zemepisom, ekonómiou a politikou každodenného života v USA.
  6. Naučíte sa samostatnosti.

Akreditované školy

Študenti z cudzích krajín vrátane Slovenska sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Naša agentúra ponúkajú štúdium na štátnych a na súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov, platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností a v spolupráci so študijným poradcom.
Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú individuálnu pomoc pri štúdiu a najmä v problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. V prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola.

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa vyžaduje dobrá znalosť angličtiny. Čím lepšie ovláda cudzí jazyk, tým viac mu pobyt prinesie. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Týka sa to najmä súkromných škôl. Jazykovú prípravu však ponúkajú aj niektoré štátne školy. Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná na iných spoplatňovaná.

Preto je dôležité zistiť úroveň jazykových znalostí každého uchádzača. Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu iný, ktorý umožňuje poskytnutie extra jazykovej prípravy. Ak sa študent prihlási v dostatočnom časovom predstihu, môže sa do začiatku nástupu zdokonaliť na jazykových kurzoch doma alebo v zahraničí. V niektorých krajinách je nutné absolvovať pred samotným programom jazykovú prípravu ak znalosti jazyka nie sú dostatočné. O finančných nákladoch študentov vždy dopredu informujeme.

Vybavovanie víz

po definitívnom potvrdení akceptácii sa začne proces vybavovania víz. Študenta oboznámime so všetkými dokumentmi, ktoré bude nutné vyplniť. Naši pracovníci mu budú nápomocní pri celom tomto procese.

Informačné stretnutie

študent ako aj rodičia by sa mali zúčastniť orientačného stretnutia pred odchodom na študijný pobyt. Určite majú veľa otázok, ktoré by chceli prediskutovať, aby vstúpili do života v novej krajine bez problémov.

Odchod do hosťovskej krajiny – príchod do miesta pobytu je väčšinou niekoľko dní až jeden týždeň pred nástupom do školy. Tento týždeň je určený na adaptovanie sa v novom prostredí. Na letisku bude na študenta čakať jeho lokálny koordinátor alebo rodina.

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou. Po celé štúdium vám bude k dispozícii a je možné sa na neho kedykoľvek obrátiť. Miestny koordinátor má rovnako v popise práce získavať v priebehu roka informácie o prospechu študenta a o jeho pobyte v hostiteľskej rodine.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je možné v hostiteľských rodinách poprípade na internátoch (rezidenciách).

Internáty (rezidencie) umožňujú študentom prežívať každodenný život v spoločnosti ďalších miestnych a zahraničných študentov. Študenti si rýchlejšie nájdu priateľov, nemusia do školy dochádzať miestnou dopravou, môžu sa venovať rôznym aktivitám a športom v areáli rezidencie či školy. Študentská izba je vybavená nábytkom, stolom a stoličkami, posteľou, zrkadlom, toaletným stolíkom. Rezidencia je vybavená práčovňou a žehliacimi potrebami, za ich užívanie sa platí. O čistotu izby sa stará študent. Spravidla sú v rezidenciách kuchynky, ktoré v prípade záujmu slúžia študentom na prípravu jedál.

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa.  V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je  umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky. Ak by študent chcel byť umiestnený v konkrétnej geografickej časti, vždy sa požiadavke snažíme vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy.

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak nastanú problémy medzi rodinou a študentom. Môže nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria. V tom prípade koordinátor pre študenta nájde inú rodinu.

Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia. Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, všetky náklady znáša rodič dieťaťa.

Pravidlá programu

Študent počas programu rešpektuje pravidlá organizátora, hostiteľskej rodiny a školy. Absencie v škole, nevhodné správanie sa či zlý prospech môžu viesť k jeho vylúčeniu z programu.
Na zahraničného študenta sa vstupom do programu vzťahujú zákony cudzej krajiny. Študentovi je zakázané užívať drogy a alkohol, fajčiť, viesť motorové vozidlo, stopovať či samostatne cestovať.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V niektorých programoch je poistenie priamo zahrnuté v cene, v iných programoch zahraniční partneri poistenie ponúkajú a študent má na výber - buď poistenie zahraničnej inštitúcie alebo komplexné cestovné poistenie prostredníctvom poisťovne na Slovensku. 

Vreckové + ostatné výdaje

Odporúčame vreckové vo výške minimálne 200 USD na mesiac. Použijete ho na osobné výdaje (pohľadnice, telefónne karty...), poplatky za členstvo v rôznych športových kluboch, obedy v škole, cestovný lístok na školský autobus, drobné školské poplatky (školské pomôcky, školská uniforma...), organizované výlety, zábavu a iné záujmové aktivity študentov. Prvý deň v škole utratíte asi 100-300 USD za knižky a ďalšie možné výdaje na voliteľné predmety. Z dôvodu možnej straty neodporúčame vreckové na celý rok v hotovosti ale vo forme platobnej karty.

Späť hore