0905 528 882enlap@enlap.sk

Všeobecné informácie, stredné školy, Veľká Británia

Vzdelávací sýstém v UK

Deti začínajú chodiť do školy vo veku 5 rokov. Základnú školu končia ako 14-roční v 9. ročníku. 10. a 11. ročník tvoria prvý stupeň strednej školy, študenti sa pripravujú na záverečné skúšky, ktoré absolvujú na konci 11. ročníka a získavajú vysvedčenie o ukončení stredného vzdelania - GCSE (General Certificate of Secondary Education). Povinná školská dochádzka končí v 16 rokoch.

Prehľadná tabuľka TU.

Po ukončení povinnej školskej dochádzky v 16 rokoch môžu študenti namiesto tradičných škôl pokračovať v štúdiu v Colleges. Tieto ponúkajú celú škálu vzdelávacích možností od stredoškolského vzdelávania cez odborné kurzy až po bakalárske kurzy. Študenti môžu bakalárske vzdelanie získať v College a pokračovať v postgraduálnom štúdiu na ktorejkoľvek univerzite.
Mnohí 16-roční študenti sa rozhodnú ukončiť kompletné stredné vzdelanie na takýchto školách. Dôvody sú rôzne, ale medzi hlavné patria nasledovné:
 -vyučujúci jednajú so študentmi ako s dospelými
- študentom sa venuje maximálna starostlivosť
- študenti môžu využívať zariadenia škôl, určené pre dospelých študentov a zúčastňovať sa na všetkých podujatiach
- študenti posledného ročníka si môžu do študijného plánu zaradiť 2 univerzitné moduly a získať celkovo 40 kreditov, ktoré sa im budú započítavať do univerzitného štúdia
- študenti získavajú návyky, potrebné pre univerzitné štúdium.

Britské stredné školy

majú veľmi dobrú úroveň, sú technicky veľmi dobre vybavené a poskytujú vynikajúce podmienky na štúdium, šport a spoločenský život. Študenti môžu využívať školské knižnice, študovne a školské počítačové sály. Študenti 12. a 13. ročníka sa stretávajú v spoločenských priestoroch školy, špeciálne určených tomuto účelu, ktoré sú často vybavené prístrojmi na prípravu kávy a čaju a kde študenti môžu počas prestávok relaxovať. Školské reštaurácie ponúkajú jedlá z bohatého výberu od tradičnej anglickej kuchyne až po vegetariánske menu. V priestoroch škôl sú aj automaty s rýchlym občerstvením.

9., 10., 11. ročník strednej školy - certifikát o všeobecnom strednom vzdelaní GCSE

Študenti si volia od 8 do 12 predmetov, pričom povinné sú angličtina, matematika, prírodovedný predmet/Science . Týchto si môžu vybrať niekoľko napr. fyzika, chémia, biológia ..., IT a občianska náuka. Ponuka ďalších predmetov je už v kompetencii jednotlivých škôl. Spravidla sem patrí cudzí jazyk, anglická literatúra, dizajn, technológia, náboženstvo. Na záverečných skúškach musia úspešne zložiť skúšky. Predmety sa hodnotia od najlepšej známky A* /Astar/, nasledovanej A, B, C, D, E, F a G. Známka U znamená, že skúške nevyhoveli. Na vysvedčení GCSE majú uvedené úspešne zvládnuté predmety a známky.

12., 13. ročník strednej školy -  maturita A Levels

Po absolvovaní posledného 11. ročníka povinnej školskej dochádzky sa študenti môžu rozhodnúť, či chcú v štúdiu pokračovať alebo budú pracovať. Tí, ktorí sa rozhodnú v budúcnosti študovať na vysokej škole a úspešne ukončia 11. ročník, prechádzajú do Sixth Form, ktorú tvoria 12. a 13. ročník. Tu sa študenti pripravujú na skúšky A/AS Levels. Ich úspešné absolvovanie im otvára cestu na univerzity. v 12. ročníku si študenti môžu vybrať 3 alebo 4 predmety, v 13. ročníku 3 predmety. Po ukončení 13. ročníka študenti získavajú vysvedčenie o strednom vzdelaní vyššej úrovne - GCE "A"/"AS Level (General Certificate of Education Advanced Level/Advanced Subsidiary Level). Predmety sa hodnotia od najlepšej známky A* /Astar/, nasledovanej A, B, C, D, E. Výsledky skúšok študenti obdržia v polovici augusta. AS level sa študuje prvý rok (12. ročník). A2 sa študuje druhý rok (13.ročník). Spolu sa toto 2-ročné štúdium nazýva A Levels. 

12., 13. ročník strednej školy -  maturita BTEC

Štúdium je určené záujemcom, ktorí sa chcú špecializovať na určitú špecifickú oblasť. Štúdium trvá 2 roky, zahraniční študenti môžu absolvovať len 1 ročník, nemusia študovať obidva roky. Štúdium má hlbšie praktické zameranie a po získaní diplomu môžu buď rovno pracovať alebo pokračovať v štúdiu na univerzite.

Prečítajte si vysvetlenie k A Level a BTEC Level štúdiu Tu

Pri výbere predmetov je možné kombinovať A Level a BTEC Level predmety.

12., 13. ročník strednej školy International Baccalaureate IB

IB je dobrou voľbou pre študentov s vynikajúcimi akademickými výsledkami, ktorí si chcú udržať svoje možnosti otvorené. IB program je vysoko uznávaný na celom svete a študenti po jeho ukončení pokračujú v štúdiu na popredných univerzitách vo Veľkej Británii, USA a ďalších vyspelých štátoch. IB je možné si zvoliť iba vtedy, ak študenti plánujú absolvovať kompletný program po dobu 2 rokov. V IB programe sa študuje 6 predmetov.
Predmety sa známkujú od 7/najvyššia známka po 1. Najlepší výsledok je 45 bodov. Na udelenie IB diplomu musia študenti dosiahnuť minimálne 24 bodov. TOK (Theory of Knowledge) a Extended Essay sú hodnotené známkami A/najlepšia, B, C, D, E. Študent môže obdržať aj Bilingual Diplom. Podmienkou je vynikajúci prospech v štúdiu predmetov v cudzích jazykoch.

Školský kalendár

Školský rok sa delí na trimestre.
1. trimester/jesenný od septembra do decembra, 2. trimester/jarný od januára do marca, 3. trimester/letný od apríla do júla. Po jesennom a jarnom trimestri nasledujú 2-týždňové prázdniny. Taktiež uprostred jednotlivých trimestrov sú týždňové prázdniny. Teoretická časť končí v máji a potom nasleduje skúškové obdobie, ktoré trvá do júla. Záleží od študenta, ako rýchlo jednotlivé skúšky vykoná.
Vyučovanie začína o 9:00 a končí okolo 15:30. Študenti majú 15-minútovú prestávku dopoludnia a hodinovú prestávku počas obeda.

Motivácia

Študent by mal sám iniciovať želanie študovať na strednej škole v zahraničí. Nemalo by ísť iba o rozhodnutie rodičov ale predovšetkým o rozhodnutie študenta samotného, pretože sa od neho očakáva schopnosť samostatného rozhodovania, záujem a pozitívny prístup k štúdiu, ochota a tolerancia pri zapojovaní sa do rodinného života hostiteľskej rodiny a schopnosť prekonávať najrôznejšie prekážky.

Britské školy

Študenti z cudzích krajín vrátane Slovenska sú umiestňovaní len na akreditované stredné školy. Počet prijatých zahraničných študentov na každej škole je limitovaný. Stredné školy dbajú o to, aby medzi svojimi študentmi nemali veľa študentov z jednej krajiny.

Naša agentúra ponúkajú štúdium na štátnych a na súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov, platných v danej krajine. Niektoré predmety sú povinné, iné si študenti vyberajú z ponuky danej školy podľa vlastných záujmov a schopností a v spolupráci so študijným poradcom.
Súkromné školy umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Študentom poskytujú zvýšenú individuálnu pomoc pri štúdiu a najmä v problematických oblastiach, viac sa sústreďujú na rozvoj talentu.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. V prípade nízkej jazykovej úrovne môžu byť zaradení do nižšieho ročníka prípadne im škola odporučí ľahšie predmety. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola.

Jazykové požiadavky

Od zahraničného študenta sa vyžaduje dobrá znalosť jazyka krajiny, v ktorej sa rozhodol absolvovať stredoškolský pobyt. Čím lepšie ovláda cudzí jazyk, tým viac mu pobyt prinesie. Niektoré školy vedia poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Týka sa to najmä súkromných škôl. Jazykovú prípravu však ponúkajú aj niektoré štátne školy. Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná na iných spoplatňovaná.

Preto je dôležité zistiť úroveň jazykových znalostí každého uchádzača. Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu iný, ktorý umožňuje poskytnutie extra jazykovej prípravy. Ak sa študent prihlási v dostatočnom časom predstihu, môže sa do začiatku nástupu zdokonaliť na jazykových kurzoch doma alebo v zahraničí. V niektorých krajinách je nutné absolvovať pred samotným programom jazykovú prípravu ak znalosti jazyka nie sú dostatočné. O finančných nákladoch študentov vždy dopredu informujeme.

Úloha lokálneho koordinátora

Lokálni koordinátori sú zamestnancami organizácie, ktorí zodpovedajú za študentov v danej lokalite. Organizácia má sieť koordinátorov po celej krajine. Lokálny koordinátor je pripravený na to, aby vedel poskytnúť študentovi odpovede na všetky jeho otázky. Je zodpovedný za riešenie problémov medzi študentom, hosťovskou rodinou/internátom a sprostredkovateľskou organizáciou.

Ubytovanie

Ubytovanie v novej krajine je možné na internátoch (rezidenciách) alebo v hostiteľských rodinách.

Internáty (rezidencie) umožňujú študentom prežívať každodenný život v spoločnosti ďalších miestnych a zahraničných študentov. Študenti si rýchlejšie nájdu priateľov, nemusia do školy dochádzať miestnou dopravou, môžu sa venovať rôznym aktivitám a športom v areáli rezidencie či školy. Študentská izba je vybavená nábytkom, stolom a stoličkami, posteľou, zrkadlom, toaletným stolíkom. Rezidencia je vybavená práčovňou a žehliacimi potrebami, za ich užívanie sa platí. O čistotu izby sa stará študent. Spravidla sú v rezidenciách kuchynky, ktoré v prípade záujmu slúžia študentom na prípravu jedál. 

Pobyt v hosťovskej rodine je ideálnou príležitosťou spoznať kultúru cudzej krajiny prirodzeným spôsobom. Študenti sa zúčastňujú na každodennom rodinnom živote a rodinných aktivitách. Hosťovské rodiny prijímajú študenta ako člena rodiny, nie ako hosťa. V niektorých krajinách sú rodiny dobrovoľnícke, v iných sa za ubytovanie platí. Hostiteľské rodiny musia spĺňať prísne kritériá, zamerané na spôsobilosť hostiť zahraničného študenta. Kritériá stanovujú vlády jednotlivých krajín. Rodina musí poskytnúť najmenej 3 odporúčania, dokazujúce jej dobrú povesť a bezúhonnosť. Veľká časť rodín je v programe dlhé roky a preto majú veľmi dobré skúsenosti s hosťovaním zahraničných študentov.

Predtým ako rodinu príjmu do programu, navštívi ich dom lokálny koordinátor, zisťuje, aký je životný štýl rodiny, či ubytovacie podmienky sú vyhovujúce, aké sú ich záujmy a dôvody a prečo chcú do svojho domu pozvať zahraničného študenta. Domy musia byť čisté a komfortné, rodina by mala mať podobné záujmy a pomáhať študentovi pri dosahovaní úspechov v novom prostredí. Hlavným dôvodom prijatia študenta je umožniť mu spoznať krajinu, jej kultúru a životný štýl a tiež, aby rodina spoznala mladých ľudí z iných krajín a ich kultúru, zvyky, zmýšľanie a životné ciele.

Rodiny sú z rozličného sociálno-ekonomického prostredia strednej vrstvy a žijú väčšinou na predmestiach, alebo v malých mestách a na vidieku. Je to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Zahraniční partneri sa pokúšajú zosúladiť záujmy študentov so záujmami a životným štýlom rodiny, do úvahy sa berie napríklad vierovyznanie, šport alebo iné požiadavky. Ak by študent chcel byť umiestnený v konkrétnej geografickej časti, vždy sa požiadavke snažíme vyhovieť, no nie vždy je to možné. V prípade, že si vyberiete súkromnú školu, vtedy je možný aj výber lokality a ubytovania, buď v rezidencii alebo v rodine situovanej blízko školy.

Výmena rodiny

Výmena rodiny nastáva v prípade, ak nastanú problémy medzi rodinou a študentom. Môže nastať situácia keď rodina aj napriek prísnemu výberu v určitých veciach nespĺňa požadované kritéria. V tom prípade koordinátor pre študenta nájde inú rodinu.
Všetky náklady spojené s dopravou študenta na iné miesto hradí organizácia.

Ak zmena bola spôsobená nevhodným správaním študenta, všetky náklady znáša rodič dieťaťa.

Poistenie

Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V niektorých programoch je poistenie priamo zahrnuté v cene, v iných programoch zahraniční partneri poistenie ponúkajú a študent má na výber - buď poistenie zahraničnej inštitúcie alebo komplexné cestovné poistenie prostredníctvom poisťovne na Slovensku.

Späť hore