0905 528 882enlap@enlap.sk

Poučenie klienta o právach dotknutej osoby

Poučenie klienta o právach dotknutej osoby podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a informuje ako vaše osobné údaje chránime podľa GDPR - General Data Protection Regulation od 25.mája 2018.
 
1. Klient má právo na základe písomnej žiadosti od ENLAP, s.r.o., Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 35 919 98, DIČ: 2021949853, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vl. č.34830/B  (ďalej len „prevádzkovateľ“) vyžadovať:
 
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) opätovné poskytnutie informácií podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme,
c) informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam alebo rozsah jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 
Práva podľa písmen e), -f ) je prevádzkovateľ oprávnený obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana klienta, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 
2. Klient má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu jeho osobných údajov titul, meno, priezvisko a adresa bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu jeho osobných údajov uvedených písm. b) tohto pod odseku na účely priameho marketingu.
 
3. Klient má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené v nasledovných prípadoch spracúvania osobných údajov:
 
a) ak sa v nevyhnutných prípadoch bez súhlasu klienta spracúvajú osobné údaje na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti,
b) ak sa bez súhlasu klienta spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené;
c) sa v nevyhnutných prípadoch bez súhlasu klienta spracúvajú osobné údaje na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo ak
d) sa v nevyhnutných prípadoch bez súhlasu klienta spracúvajú osobné údaje na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka klienta je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie klient namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4. Klient má právo u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti alebo osobne a ak vec neznesie odklad namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov  automatizovaného spracúvania jej osobných údajov,
 
5. Klient má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia podľa bodu  4 metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti klienta vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať zamestnanec určený prevádzkovateľom v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 
6. Klient nemá práva podľa bodov 4 a 5 iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia a zabezpečenie oprávnených záujmov klienta, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke klienta, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov klienta.
 
7. Ak klient uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom klient doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis klienta; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať klientovi.

 

Späť hore