0905 528 882enlap@enlap.sk

Poučenie klienta o právach dotknutej osoby

Informácia o spracúvaní osobných údajov klienta

ENLAP, s.r.o., Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 35 919 98, DIČ: 2021949853 (ďalej len „dodávateľ“) oznamuje záujemcom o sprostredkovanie jazykových kurzov a študijných pobytov v zahraničí (ďalej len „klient“) nasledovné informácie podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/79 (ďalej len „GDPR“) a informuje ako vaše osobné údaje chránime podľa GDPR - General Data Protection Regulation od 25.mája 2018.

Článok I.

Informácie o prevádzkovateľovi

Osobné údaje klientov spracúva  ENLAP, s.r.o., Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 35 919 98, DIČ: 2021949853, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vl. č.34830/B, tel. 0905 528 882, e-mail: enlap@enlap.sk (emailový kontakt) ako prevádzkovateľ pre účely spracúvania uvedené v článku II.  tejto informácie.

Článok II.

Účely spracúvania a právny základ spracúvania

1. Účelom spracúvania osobných údajov klientov určeným prevádzkovateľom je sprostredkovanie jazykových kurzov a študijných pobytov v zahraničí.
2.  Ak klient požiada o uzavretie poistnej zmluvy cestovného poistenia  prostredníctvom dodávateľa, sú jeho osobné údaje spracúvané dodávateľom ako prevádzkovateľom na účely finančného sprostredkovania v rozsahu uvedenom v zákone č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní s Union poisťovňou, a.s.
3. Ak klient požiada o kúpu letenky prostredníctvom dodávateľa, sú jeho osobné údaje spracúvané dodávateľom ako prevádzkovateľom na účely zabezpečenia kúpy letenky v súlade so zmluvou (doplniť názov zmluvy) medzi dodávateľom a spoločnosťou Student Agency, s.r.o.
4. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účel uvedený v bode 1 je zmluvný vzťah (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) medzi dodávateľom a klientom, ktorého predmetom je sprostredkovanie jazykových kurzov alebo študijných pobytov v zahraničí.
5. Právnym základom spracúvania osobných údajov klienta pre účel uvedený v bode 2 je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na sprostredkovaní poistenia v prospech klienta, ktorý o zabezpečenie cestovného poistenia poskytovaného treťou stranou (Union poisťovňa, a.s.) požiadal.
6. Právnym základom spracúvania osobných údajov klienta pre účel uvedený v bode 3 je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na kúpe letenky pre klienta ako súčasti služby sprostredkovania jazykového kurzu alebo študijného pobytu  na základe zmluvy.
7. Právnym základom spracúvania údajov o zdravotnom stave na účel uvedený v bode 2 je výslovný súhlas poisteného a to vrátane súhlasu s prenosom do tretích krajín, ak sa predpokladá takýto prenos. Ak klient tento súhlas odmietne dať, dodávateľ nebude môcť poskytnúť sprostredkovanie jazykového kurzu alebo študijného pobytu.

Článok III.

Kategórie príjemcov

1. Získané a spracúvané osobné údaje musia byť za účelom splnenia zmluvy o sprostredkovaní jazykového kurzu alebo študijného pobytu v zahraničí poskytnuté iným osobám, ktoré ich spracúvajú na účely sprostredkovania alebo vlastného poskytnutia jazykového kurzu alebo študijného pobytu, alebo na účel poskytovania poistenia alebo na účel zabezpečenia leteckej prepravy na miesto jazykového kurzu alebo študijného pobytu.
2. Osobné údaje spracúvané na účel uvedený v článku II ods. 1 budú poskytnuté škole v zahraničí, ktorá bola uvedená na prihláške, a ktorá bude poskytovať službu jazykového kurzu alebo študijného pobytu prípadne iným príjemcom, ktorí zabezpečujú čiastkové plnenia súvisiace s jazykovým kurzom alebo študijným pobytom (ubytovanie, letenka, asistenčná služba školy, asistenčná služba aerolinky, transfery z a na letisko, mimoškolský progam).
3. Osobné údaje klienta spracúvané na účel uvedený v článku II ods. 1 budú poskytnuté ďalšiemu sprostredkovateľovi jazykového kurzu alebo študijného pobytu, ktorého úlohou je sprostredkovať jazykový kurz alebo študijný pobyt, ak ide o prípad, keď klient požaduje jazykový kurz alebo študijný pobyt, ktorý nie je v aktuálnej ponuke dodávateľa.
4. Osobné údaje budú ďalej v prípade požiadavky klienta na zabezpečenie cestovného poistenia poskytnuté Union poisťovni, a.s., ktorá bude poskytovať poistenie.
5. Osobné údaje budú ďalej poskytnuté spoločnosti Student Agency, s.r.o, a to v prípade ak klient žiada o kúpu letenky na jazykový kurz alebo študijný pobyt.

Článok IV.

Prenos do tretích krajín

1. Riadne splnenie zmluvy medzi dodávateľom a klientom môže vyžadovať prenos osobných údajov klienta do tretej krajiny, t.j. krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej Únie, a to vtedy, ak sa škola, ktorá bude poskytovať jazykový kurz alebo študijný pobyt nachádza mimo územia Európskej Únie.
2. Prevádzkovateľ takýto prenos vykoná podľa článku 49 ods. 1 písm. b) prvého pododseku GDPR  vtedy, ak je tento prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy o sprostredkovaní jazykového kurzu alebo študijného pobytu medzi klientom a dodávateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť klienta v prihláške.
3. Prevádzkovateľ takýto prenos podľa článku 49 ods. 1 písm. c) prvého pododseku GDPR vykoná aj vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie  zmluvy medzi klientom a dodávateľom v prípade, ak je osobou o ktorej sa spracúvajú osobné údaje osoba odlišná od osoby klienta a v jej záujme a v jej prospech je uzavretá zmluva o sprostredkovaní jazykového kurzu alebo študijného pobytu medzi klientom a dodávateľom.

Článok V.

Rozsah spracúvaných osobných údajov a doba spracúvania osobných údajov

1. Dodávateľ spracúva osobné údaje klientov v rozsahu údajov uvedených v Predbežnej prihláške alebo v Zmluve o sprostredkovaní štúdia na stredných, vysokých školách v zahraničí; dodávateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
2. Klient je povinný osobné údaje dodávateľovi poskytnúť, inak nie je možné poskytnúť mu službu sprostredkovania  jazykových kurzov a študijných pobytov v zahraničí.
3. Dodávateľ prehlasuje, že všetky údaje klientov v dokumentoch vyplňovaných pre potreby jazykových kurzov a študijných pobytov v zahraničí sú dôverné.

K  ním patria:
• Predbežná prihláška
• Zmluva o sprostredkovaní štúdia na stredných, vysokých školách v zahraničí
• Fakturácie
• Letenky
• Poistenie
• Dokumenty vydávané zahraničnými školami a zasielané zahraničným školám cez ENLAP
• E-mailova  a  telefonická komunikácia
• Vízum
• Testy
• Dotazníky vyplnené klientmi po návrate z kurzov
• Rodinné fotografie – referencie pre ubytovanie v rodinách v zahraničí
• Iné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné organizovanie kurzov

Ide o tieto osobné údaje, ktoré spracúvajú v rozsahu závislom od rozsahu vyššie uvedenej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre poskytnutie služby klientovi:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, fotokópia občianskeho preukazu alebo pasu, adresa, národnosť, pohlavie, povolanie, údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby, e-mailová adresa, telefónne číslo.

4.  Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania účelov podľa článku II odsek 1-3 tejto informácie a v prípade, ak všeobecne záväzný právny predpis stanoví dodávateľovi povinnosť spracúvania i po dobe trvania týchto účelov, aj po dobu stanovenú takýmto právnym predpisom.
5.  Pracovníci ENLAPu sú oboznámení s ich povinnosťami o ochrane osobných údajov.

Článok VI.

Práva klienta vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov

1. Právo na prístup k údajom

Klient má právo získať od dodávateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách;
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od dodávateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa klienta alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu a
g) ak sa osobné údaje nezískali od klienta, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.

Dodávateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré klient požiada, môže dodávateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak klient podal žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ klient nepožiadal o iný spôsob.

2. Právo na opravu

Klient má právo na to, aby dodávateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Klient má tiež právo dosiahnuť u dodávateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a)  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) klient odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) klient namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo klient namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému dodávateľ podlieha.

Právo na  zabudnutie sa nevykoná, pokiaľ je spracúvanie potrebné
a)  na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b)  na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému dodávateľ podlieha.
c) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
d) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Klient má právo na to, aby dodávateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) klient napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho dodávateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a klient namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) Dodávateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich klient na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane dodávateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom klienta alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Klienta, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania, dodávateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Článok VII.

Poučenie klienta o práve odvolať súhlas

Klient je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním tých osobných údajov, pre ktorých spracúvanie je tento súhlas právnym základom.
Takéto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania jeho osobných údajov na právnom základe tohto súhlasu od jeho udelenia do jeho odvolania.
Ak odvolaním súhlasu klient znemožní poskytnutie služby dodávateľa, zodpovedá tým za škody, ktoré mu v dôsledku nemožnosti spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie tejto služby vznikli.

Článok VIII.

Poučenie klienta o práve podať sťažnosť

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má klient právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR.
 

Článok IX.

Informácie o poskytnutí osobných údajov klientom

1. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o sprostredkovaní jazykového kurzu alebo študijného pobytu v zahraničí a splnenie záväzkov z nej vyplývajúcich.
2. Ak klient požaduje doplnkové služby, môže byť poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou založenou zmluvou o sprostredkovaní jazykového kurzu alebo študijného pobytu v zahraničí alebo i zákonnou požiadavkou (cestovné poistenie).
3. Následkom neposkytnutia osobných údajov podľa odseku 1 tohto článku je znemožnenie poskytnutia služby dodávateľa a odmietnutie uzavretia zmluvy z jeho strany.
4. Následkom neposkytnutia osobných údajov podľa odseku 2 tohto článku je znemožnenie sporstredkovania doplnkových služieb a v závislosti od ich vzťahu k hlavnému predmetu plnenia zmluvy o sprostredkovaní jazykového kurzu alebo študijného pobytu v zahraničí i potenciálne znemožnenie plnenia tejto zmluvy dodávateľom.

Článok X.

Iné dôležité informácie

1. Dodávateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
2. Ak dodávateľ získa osobné údaje klienta od inej osoby (spravidla zástupca alebo zákonný zástupca) oznámi v prípadoch uvedených v GDPR informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje ako i tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov bez zbytočného odkladu, najneskôr však pri prvom kontakte s ním.
3. Odsek 2 sa nepoužije v rozsahu, v ktorom nie je dodávateľ povinný informovať klienta podľa GDPR.
 

Cenovo výhodné letenky

REZERVAČNÝ SYSTÉM ARES
ARES 
Späť hore